نویسنده = عیسی دارابی
تعداد مقالات: 1
1. خاصیت بازدارندگی فیلم های خوراکی در برابر بخار آب و روش های بهبود آن

دوره 3، شماره 12، زمستان 1391

عیسی دارابی؛ حبیب اله میرزایی؛ روح الله تجلی