نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آفلاتوکسین اثر ماندگاری پوشش خوراکی متیل سلولز در مغز پسته در طول نگهداری [دوره 4، شماره 14، 1392]
 • آهارزنی کاربرد پوشش های زیستی بر روی مقوای بسته بندی [دوره 4، شماره 15، 1392]

ا

 • اتمسفر اصلاح شده(MAP) روش های نوین بسته بندی میوه و سبزیجات برش خورده [دوره 4، شماره 13، 1392]
 • اسیدهای آلی و ضدمیکروبی استفاده از اسیدهای آلی در بسته ‏بندی‏ مواد غذایی [دوره 4، شماره 13، 1392]
 • اصول مهندسی ارزیابی بسته بندی مواد غذایی از دیدگاه مهندسی و تعیین مدّت ماندگاری محصولات غذایی بسته بندی شده [دوره 4، شماره 15، 1392]
 • انتقال جرم ارزیابی بسته بندی مواد غذایی از دیدگاه مهندسی و تعیین مدّت ماندگاری محصولات غذایی بسته بندی شده [دوره 4، شماره 15، 1392]

ب

 • بازیافت کاربرد آنزیم سلولاز در بازیافت کاغذهای باطله و نقش آن در محصولات بسته‌بندی کاغذی [دوره 4، شماره 15، 1392]
 • بذر بررسی اثر جنس بسته بندی و تیمارهای شیمیایی بر کیفیت بذر بسته بندی شده [دوره 4، شماره 16، 1392]
 • برش های میوه و سبزیجات روش های نوین بسته بندی میوه و سبزیجات برش خورده [دوره 4، شماره 13، 1392]
 • بسته بررسی اثر جنس بسته بندی و تیمارهای شیمیایی بر کیفیت بذر بسته بندی شده [دوره 4، شماره 16، 1392]
 • بسته بندی نشانه گذاری و رنگ بندی در پوشش و بسته بندی مهمات توپخانه ای [دوره 4، شماره 14، 1392]
 • بسته بندی معرفی فنّاوری های نوین در صنعت بسته بندی [دوره 4، شماره 14، 1392]
 • بسته بندی مروری بر امکان استفاده از فنّاوری پلاسمای سرد در صنعت بسته بندی [دوره 4، شماره 14، 1392]
 • بسته بندی ارزیابی بسته بندی مواد غذایی از دیدگاه مهندسی و تعیین مدّت ماندگاری محصولات غذایی بسته بندی شده [دوره 4، شماره 15، 1392]
 • بسته بندی کاربرد اتمسفر اصلاح شده جهت نگه داری و بسته بندی دانه های انار [دوره 4، شماره 16، 1392]
 • بسته‏ بندی استفاده از اسیدهای آلی در بسته ‏بندی‏ مواد غذایی [دوره 4، شماره 13، 1392]
 • بسته‌بندی ویژگی جوهر‌های چاپ برای بسته بندی مواد غذایی [دوره 4، شماره 14، 1392]
 • بسته بندی الکترومغناطیسی و استریلیزاسیون افزایش زمان ماندگاری بسته های غذا به روش جریان الکترومغناطیسی [دوره 4، شماره 13، 1392]
 • بسته بندی خود گرم شونده بررسی فرآیند حرارت زایی در بسته بندی های خود گرم شونده [دوره 4، شماره 13، 1392]
 • بسته‌بندی ضدمیکروبی استفاده از پوشش های با خاصیت ضد میکروبی در بسته بندی مواد غذایی [دوره 4، شماره 16، 1392]
 • بسته بندی فعال و هوشمند روش های نوین بسته بندی میوه و سبزیجات برش خورده [دوره 4، شماره 13، 1392]
 • بسته بندی مواد غذایی استفاده از نانوذرّات سیلیکایی مونت موریلونیت(MMT) در صنعت بسته بندی مواد غذایی [دوره 4، شماره 14، 1392]
 • بسته بندی مواد غذایی معرفی مواد کاغذی و مقوایی نوین‌ در بسته بندی محصولات صنایع غذایی [دوره 4، شماره 16، 1392]
 • بسته بندی هوشمند و فعال کاربرد بسته بندی هوشمند و فعال در بسته بندی نان و سایر محصولات پخت [دوره 4، شماره 16، 1392]
 • بسته بندی و فیلم خوراکی ژلاتین ماهی: یک ماده تجدیدپذیر برای تولید پوشش های زیست تخریب پذیر فعال [دوره 4، شماره 13، 1392]
 • بیوپلی مر تهیه فیلم بسته‌بندی زیست‌تخریب‌پذیر با استفاده از کیتوسان و ژلاتین [دوره 4، شماره 16، 1392]

پ

 • پاکسازی مروری بر امکان استفاده از فنّاوری پلاسمای سرد در صنعت بسته بندی [دوره 4، شماره 14، 1392]
 • پسته اثر ماندگاری پوشش خوراکی متیل سلولز در مغز پسته در طول نگهداری [دوره 4، شماره 14، 1392]
 • پلی(3- هیدروکسی بوتیرات) PHB بسته بندی های پلی(3- هیدروکسی بوتیرات) برای نگهداری مواد غذایی [دوره 4، شماره 16، 1392]
 • پلاستیک ها و بسته بندی بسته بندی های پلی(3- هیدروکسی بوتیرات) برای نگهداری مواد غذایی [دوره 4، شماره 16، 1392]
 • پلاسمای سرد مروری بر امکان استفاده از فنّاوری پلاسمای سرد در صنعت بسته بندی [دوره 4، شماره 14، 1392]
 • پلیمر زیست تخریب پذیر و پلاستیک استفاده از نانوذرّات سیلیکایی مونت موریلونیت(MMT) در صنعت بسته بندی مواد غذایی [دوره 4، شماره 14، 1392]
 • پوشش پلاسمایی مروری بر امکان استفاده از فنّاوری پلاسمای سرد در صنعت بسته بندی [دوره 4، شماره 14، 1392]
 • پوشش خوراکی افزایش ماندگاری مرکبات با استفاده از پوشش های خوراکی [دوره 4، شماره 15، 1392]
 • پوشش دهی کاربرد پوشش های زیستی بر روی مقوای بسته بندی [دوره 4، شماره 15، 1392]
 • پوشش‌دهی استفاده از پوشش‌های خوراکی به منظور افزایش کیفیت و پایداری اکسایشی دانه‌های آجیلی [دوره 4، شماره 15، 1392]
 • پوشش دهی و متیل سلولز اثر ماندگاری پوشش خوراکی متیل سلولز در مغز پسته در طول نگهداری [دوره 4، شماره 14، 1392]
 • پوشش‌های ممانعتی معرفی مواد کاغذی و مقوایی نوین‌ در بسته بندی محصولات صنایع غذایی [دوره 4، شماره 16، 1392]
 • پولالان فیلم مرکب حاصل از کنسانتره پروتئین آب پنیر حاوی 30% لاکتوز و پولالان در بسته بندی مواد غذایی [دوره 4، شماره 13، 1392]

ت

 • تازگی روش های نوین بسته بندی میوه و سبزیجات برش خورده [دوره 4، شماره 13، 1392]
 • تیمار و کیفیت بررسی اثر جنس بسته بندی و تیمارهای شیمیایی بر کیفیت بذر بسته بندی شده [دوره 4، شماره 16، 1392]

ج

چ

ح

خ

د

ر

 • رسوخ اجزا و بوی جوهر ویژگی جوهر‌های چاپ برای بسته بندی مواد غذایی [دوره 4، شماره 14، 1392]
 • روش ترکیبی اهمیت فرآیند جوهرزدایی در کاغذهای بسته‌بندی [دوره 4، شماره 14، 1392]

ز

ژ

 • ژلاتین تهیه فیلم بسته‌بندی زیست‌تخریب‌پذیر با استفاده از کیتوسان و ژلاتین [دوره 4، شماره 16، 1392]
 • ژلاتین ماهی ژلاتین ماهی: یک ماده تجدیدپذیر برای تولید پوشش های زیست تخریب پذیر فعال [دوره 4، شماره 13، 1392]

س

 • سلولاز کاربرد آنزیم سلولاز در بازیافت کاغذهای باطله و نقش آن در محصولات بسته‌بندی کاغذی [دوره 4، شماره 15، 1392]

ش

 • شست و شو اهمیت فرآیند جوهرزدایی در کاغذهای بسته‌بندی [دوره 4، شماره 14، 1392]
 • شناورسازی اهمیت فرآیند جوهرزدایی در کاغذهای بسته‌بندی [دوره 4، شماره 14، 1392]

غ

 • غذا بسته بندی های پلی(3- هیدروکسی بوتیرات) برای نگهداری مواد غذایی [دوره 4، شماره 16، 1392]

ف

 • فشار بالا معرفی فنّاوری های نوین در صنعت بسته بندی [دوره 4، شماره 14، 1392]
 • فعال سازی مروری بر امکان استفاده از فنّاوری پلاسمای سرد در صنعت بسته بندی [دوره 4، شماره 14، 1392]
 • فیلم خوراکی و پلاستیسایزر فیلم مرکب حاصل از کنسانتره پروتئین آب پنیر حاوی 30% لاکتوز و پولالان در بسته بندی مواد غذایی [دوره 4، شماره 13، 1392]
 • فیلم زیست تخریب پذیر و کلرور کلسیم تهیه فیلم زیست تخریب پذیر از پروتئین دانه گاودانه و تأثیر کلرور کلسیم بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی آن [دوره 4، شماره 15، 1392]
 • فیلم کیتوزان بررسی بهبود ویژگی های ضد میکروبی و مقاومتی کاغذ بسته بندی با استفاده از کیتوزان [دوره 4، شماره 13، 1392]
 • فیلم و پوشش خوراکی روش های نوین بسته بندی میوه و سبزیجات برش خورده [دوره 4، شماره 13، 1392]
 • فنّاوری زیستی کاربرد آنزیم سلولاز در بازیافت کاغذهای باطله و نقش آن در محصولات بسته‌بندی کاغذی [دوره 4، شماره 15، 1392]
 • فنّاوری نوین معرفی فنّاوری های نوین در صنعت بسته بندی [دوره 4، شماره 14، 1392]

ک

 • کاغذ بسته بندی بررسی بهبود ویژگی های ضد میکروبی و مقاومتی کاغذ بسته بندی با استفاده از کیتوزان [دوره 4، شماره 13، 1392]
 • کاغذ بسته بندی کاربرد آنزیم سلولاز در بازیافت کاغذهای باطله و نقش آن در محصولات بسته‌بندی کاغذی [دوره 4، شماره 15، 1392]
 • کیتوسان تهیه فیلم بسته‌بندی زیست‌تخریب‌پذیر با استفاده از کیتوسان و ژلاتین [دوره 4، شماره 16، 1392]
 • کنسانتره پروتئین آب پنیر فیلم مرکب حاصل از کنسانتره پروتئین آب پنیر حاوی 30% لاکتوز و پولالان در بسته بندی مواد غذایی [دوره 4، شماره 13، 1392]

گ

 • گاودانه تهیه فیلم زیست تخریب پذیر از پروتئین دانه گاودانه و تأثیر کلرور کلسیم بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی آن [دوره 4، شماره 15، 1392]

ل

 • لاکتوز فیلم مرکب حاصل از کنسانتره پروتئین آب پنیر حاوی 30% لاکتوز و پولالان در بسته بندی مواد غذایی [دوره 4، شماره 13، 1392]

م

 • ماندگاری افزایش ماندگاری مرکبات با استفاده از پوشش های خوراکی [دوره 4، شماره 15، 1392]
 • ماندگاری بالا و ایمنی استفاده از پوشش های با خاصیت ضد میکروبی در بسته بندی مواد غذایی [دوره 4، شماره 16، 1392]
 • میدان های پالس الکتریکی معرفی فنّاوری های نوین در صنعت بسته بندی [دوره 4، شماره 14، 1392]
 • مرکبات افزایش ماندگاری مرکبات با استفاده از پوشش های خوراکی [دوره 4، شماره 15، 1392]
 • مرکب زدایی و خواص مقاومتی کاربرد آنزیم سلولاز در بازیافت کاغذهای باطله و نقش آن در محصولات بسته‌بندی کاغذی [دوره 4، شماره 15، 1392]
 • مقاومت کاغذ و ویژگی‌های ضد میکروبی بررسی بهبود ویژگی های ضد میکروبی و مقاومتی کاغذ بسته بندی با استفاده از کیتوزان [دوره 4، شماره 13، 1392]
 • مهمات توپخانه و کد رنگ نشانه گذاری و رنگ بندی در پوشش و بسته بندی مهمات توپخانه ای [دوره 4، شماره 14، 1392]
 • مواد زیست پایه کاربرد پوشش های زیستی بر روی مقوای بسته بندی [دوره 4، شماره 15، 1392]
 • مواد زیست تخریب معرفی مواد کاغذی و مقوایی نوین‌ در بسته بندی محصولات صنایع غذایی [دوره 4، شماره 16، 1392]
 • مواد غذایی افزایش زمان ماندگاری بسته های غذا به روش جریان الکترومغناطیسی [دوره 4، شماره 13، 1392]
 • مواد غذایی ویژگی جوهر‌های چاپ برای بسته بندی مواد غذایی [دوره 4، شماره 14، 1392]
 • مونت موریلونیت استفاده از نانوذرّات سیلیکایی مونت موریلونیت(MMT) در صنعت بسته بندی مواد غذایی [دوره 4، شماره 14، 1392]

ن

 • نانوکامپوزیت استفاده از نانوذرّات سیلیکایی مونت موریلونیت(MMT) در صنعت بسته بندی مواد غذایی [دوره 4، شماره 14، 1392]
 • نان و محصولات پخت کاربرد بسته بندی هوشمند و فعال در بسته بندی نان و سایر محصولات پخت [دوره 4، شماره 16، 1392]
 • نانوویسکر سلولز بهینه سازی نفوذپذیری فیلم کامپوزیتی زیست تخریب پذیر نشاسته PVA حاوی نانوذرّات دی اکسیدتیتانیم و سلولز [دوره 4، شماره 15، 1392]
 • نشاسته بهینه سازی نفوذپذیری فیلم کامپوزیتی زیست تخریب پذیر نشاسته PVA حاوی نانوذرّات دی اکسیدتیتانیم و سلولز [دوره 4، شماره 15، 1392]
 • نشانه گذاری نشانه گذاری و رنگ بندی در پوشش و بسته بندی مهمات توپخانه ای [دوره 4، شماره 14، 1392]
 • نفوذپذیری و مدّت ماندگاری ارزیابی بسته بندی مواد غذایی از دیدگاه مهندسی و تعیین مدّت ماندگاری محصولات غذایی بسته بندی شده [دوره 4، شماره 15، 1392]
 • نگه داری و اتمسفر اصلاح شده کاربرد اتمسفر اصلاح شده جهت نگه داری و بسته بندی دانه های انار [دوره 4، شماره 16، 1392]

و