نمایه کلیدواژه ها

ا

 • اتصال عرضی کاربرد اسید سیتریک در ایجاد اتصالات عرضی در فیلم نشاسته [دوره 7، شماره 25، 1395]
 • اثربخشی اثربخشی بسته آموزشی هنر(مؤلفه انبارداری، چیدمان و حمل ونقل) بر کیفیت طراحی هنری بسته های مواد غذایی [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 70-81]
 • ادّعای کلامی واکنش مصرف کننده به بسته بندی های پایدار: رابطۀ بین ظاهر دیداری، ادّعاهای کلامی و نگرانی های زیست محیطی مصرف کنندگان (ترجمه) [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 54-63]
 • اسانس اسطوخودوس اثر اسانس اسطوخودوس و پوست نارنج بر خصوصیات فیلم نانوکامپوزیت کاراژینان-ژلاتین/ نانو رس جهت استفاده در بسته بندی مواد غذایی [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 66-77]
 • اسانس پوست نارنج اثر اسانس اسطوخودوس و پوست نارنج بر خصوصیات فیلم نانوکامپوزیت کاراژینان-ژلاتین/ نانو رس جهت استفاده در بسته بندی مواد غذایی [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 66-77]
 • اسانس دارچین فیلم ها و پوشش‌ های خوراکی فعال حاوی اسانس دارچین: مروری بر خواص و کاربرد در بسته بندی مواد غذایی [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 28-41]
 • اسانس روغنی تأثیر بکارگیری اسانس های روغنی بر ویژگی فیلم های پلی ساکاریدی [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 16-27]
 • اسانس های روغنی استفاده از اسانس های روغنی در فیلم ها و پوشش های زیست تجزیه پذیر برای بسته بندی فعال مواد غذایی [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 44-53]
 • اسید سبز رنگ زدایی از پساب صنعت کاغذ و بسته بندی با استفاده از فرآیندهای اکسایش فنتون و شبه فنتون [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 30-43]
 • اسید سیتریک کاربرد اسید سیتریک در ایجاد اتصالات عرضی در فیلم نشاسته [دوره 7، شماره 25، 1395]
 • اطّلاع رسانی مروری بر پاسخ مصرف کنندگان به فنّاوری های جدید بسته بندی مواد غذایی [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 6-17]
 • اکولوژی(عوامل زیست محیطی) مدل بررسی تأثیر عوامل زیست محیطی، در بسته بندی مهمات با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری (مطالعه موردی مهمات کالیبر کوچک) [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 46-55]

ب

 • بازاریابی چگونگی تأثیرات رنگ در بسته بندی، بازاریابی و میزان فروش [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 32-45]
 • برچسب معرفی تولید برچسب در بسته بندی [دوره 7، شماره 25، 1395]
 • بسته آموزشی هنر اثربخشی بسته آموزشی هنر(مؤلفه انبارداری، چیدمان و حمل ونقل) بر کیفیت طراحی هنری بسته های مواد غذایی [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 70-81]
 • بسته بندی افزایش ماندگاری بسته بندی های خوراکی با استفاده از بسته بندی های فعال حاوی جاذب اکسیژن [دوره 7، شماره 25، 1395]
 • بسته بندی بسته بندی مواد غذایی توسط بیوپلیمرهای با منشأ پروتئین گیاهی [دوره 7، شماره 25، 1395]
 • بسته بندی چگونگی تأثیرات رنگ در بسته بندی، بازاریابی و میزان فروش [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 32-45]
 • بسته بندی مدل بررسی تأثیر عوامل زیست محیطی، در بسته بندی مهمات با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری (مطالعه موردی مهمات کالیبر کوچک) [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 46-55]
 • بسته بندی اثر اسانس اسطوخودوس و پوست نارنج بر خصوصیات فیلم نانوکامپوزیت کاراژینان-ژلاتین/ نانو رس جهت استفاده در بسته بندی مواد غذایی [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 66-77]
 • بسته بندی واکنش مصرف کننده به بسته بندی های پایدار: رابطۀ بین ظاهر دیداری، ادّعاهای کلامی و نگرانی های زیست محیطی مصرف کنندگان (ترجمه) [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 54-63]
 • بسته بندی کاربرد پلی لاکتیک اسید در بسته بندی های غذایی و ارتقای خواص عبوردهی آن [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 64-77]
 • بسته بندی مروری بر مهم ترین الزامات استانداردهای بسته بندی چوبی (مواد اولیه، اتصالات و متعلقات همراه) [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 54-69]
 • بسته بندی اثربخشی بسته آموزشی هنر(مؤلفه انبارداری، چیدمان و حمل ونقل) بر کیفیت طراحی هنری بسته های مواد غذایی [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 70-81]
 • بسته‌بندی نقد بسته‌بندی چاروق [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 18-31]
 • بسته‌بندی بررسی نقش درجه‌بندی و بسته‌بندی در بهبود بازاریابی و صادرات خرمای ایران [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 42-53]
 • بسته بندی اتمسفر اصلاح شده (MAP) محصولات تازه مروری کوتاه بر مدل سازی و طراحی بسته بندی با اتمسفر اصلاح شده برای محصولات تازه [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 18-29]
 • بسته بندی با اتمسفر اصلاح شده (MAP) مراحل مهم در طراحی بسته بندی میوه ها و سبزیجات با اتمسفر اصلاح شده (MAP) [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 6-17]
 • بسته بندی غذا ارزیابی کمی و کیفی نانوذرّات در بسته بندی غذا با استفاده از روش های آنالیزی به منظور کاهش مخاطرات ناشی از مهاجرت [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 4-15]
 • بسته بندی غذایی استفاده از اسانس های روغنی در فیلم ها و پوشش های زیست تجزیه پذیر برای بسته بندی فعال مواد غذایی [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 44-53]
 • بسته بندی فعال و هوشمند جنبه های قانونی و ایمنی کاربرد بسته بندی فعال و هوشمند در صنعت غذا [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 78-90]
 • بسته بندی مواد غذایی مروری بر پاسخ مصرف کنندگان به فنّاوری های جدید بسته بندی مواد غذایی [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 6-17]
 • بسته بندی مواد غذایی مروری بر اثرات پرتوهای یونیزه کننده بر مواد غذایی بسته بندی شده [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 56-65]
 • بیوپلیمر پروتئینی بسته بندی مواد غذایی توسط بیوپلیمرهای با منشأ پروتئین گیاهی [دوره 7، شماره 25، 1395]

پ

 • پرتودهی یونیزه کننده مروری بر اثرات پرتوهای یونیزه کننده بر مواد غذایی بسته بندی شده [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 56-65]
 • پساب صنایع کاغذ و بسته بندی رنگ زدایی از پساب صنعت کاغذ و بسته بندی با استفاده از فرآیندهای اکسایش فنتون و شبه فنتون [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 30-43]
 • پلی لاکتیک اسید (PLA) کاربرد پلی لاکتیک اسید در بسته بندی های غذایی و ارتقای خواص عبوردهی آن [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 64-77]
 • پلی لاکتیک اسید (PLA) عملکرد بسته بندی مواد غذایی بر پایه نانوکامپوزیت های پلی (لاکتیک اسید)/رس طی هوازدگی طبیعی: مکانیسم ها و ویژگی ها [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 82-93]
 • پوشش خوراکی فیلم ها و پوشش‌ های خوراکی فعال حاوی اسانس دارچین: مروری بر خواص و کاربرد در بسته بندی مواد غذایی [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 28-41]
 • پوشش های خوراکی استفاده از اسانس های روغنی در فیلم ها و پوشش های زیست تجزیه پذیر برای بسته بندی فعال مواد غذایی [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 44-53]

ت

 • ترس از نوآوری مروری بر پاسخ مصرف کنندگان به فنّاوری های جدید بسته بندی مواد غذایی [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 6-17]

ج

 • جاذب اکسیژن افزایش ماندگاری بسته بندی های خوراکی با استفاده از بسته بندی های فعال حاوی جاذب اکسیژن [دوره 7، شماره 25، 1395]

چ

 • چاروق نقد بسته‌بندی چاروق [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 18-31]
 • چوب و استاندارد مروری بر مهم ترین الزامات استانداردهای بسته بندی چوبی (مواد اولیه، اتصالات و متعلقات همراه) [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 54-69]

خ

 • خرما بررسی نقش درجه‌بندی و بسته‌بندی در بهبود بازاریابی و صادرات خرمای ایران [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 42-53]
 • خواص رئولوژیکی بررسی اثر غلظت های نانو ذرّات دی اکسید تیتان روی مخلوط پلی اتیلن سبک و نشاسته [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 78-87]
 • خواص مکانیکی بررسی اثر غلظت های نانو ذرّات دی اکسید تیتان روی مخلوط پلی اتیلن سبک و نشاسته [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 78-87]

د

 • درب بندی راهنمای طراحی بدنه، درب و نکات اطّلاع رسانی انواع ظروف مواد غذایی [دوره 7، شماره 25، 1395]
 • درجه‌بندی بررسی نقش درجه‌بندی و بسته‌بندی در بهبود بازاریابی و صادرات خرمای ایران [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 42-53]

ر

 • راندمان حذف رنگ رنگ زدایی از پساب صنعت کاغذ و بسته بندی با استفاده از فرآیندهای اکسایش فنتون و شبه فنتون [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 30-43]
 • رس عملکرد بسته بندی مواد غذایی بر پایه نانوکامپوزیت های پلی (لاکتیک اسید)/رس طی هوازدگی طبیعی: مکانیسم ها و ویژگی ها [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 82-93]
 • رنگ چگونگی تأثیرات رنگ در بسته بندی، بازاریابی و میزان فروش [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 32-45]
 • روانشناسی رنگ چگونگی تأثیرات رنگ در بسته بندی، بازاریابی و میزان فروش [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 32-45]
 • روش های ارزیابی ارزیابی کمی و کیفی نانوذرّات در بسته بندی غذا با استفاده از روش های آنالیزی به منظور کاهش مخاطرات ناشی از مهاجرت [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 4-15]

ز

 • زیست تخریب پذیری بررسی اثر غلظت های نانو ذرّات دی اکسید تیتان روی مخلوط پلی اتیلن سبک و نشاسته [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 78-87]

ژ

 • ژلاتین ماهی اثر اسانس اسطوخودوس و پوست نارنج بر خصوصیات فیلم نانوکامپوزیت کاراژینان-ژلاتین/ نانو رس جهت استفاده در بسته بندی مواد غذایی [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 66-77]

ش

 • شدّت تنفس مراحل مهم در طراحی بسته بندی میوه ها و سبزیجات با اتمسفر اصلاح شده (MAP) [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 6-17]
 • شناسایی الیاف اهمیت شناسایی ترکیب الیاف در ارتقای ویژگی‌های کاغذهای بسته‌بندی [دوره 7، شماره 25، 1395]

ص

 • صادرات بررسی نقش درجه‌بندی و بسته‌بندی در بهبود بازاریابی و صادرات خرمای ایران [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 42-53]
 • صنایع‌دستی نقد بسته‌بندی چاروق [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 18-31]

ض

 • ضدمیکروبی بهبود ویژگی های مقاومتی و ضدمیکروبی کاغذهای بسته بندی با استفاده از نانو کامپوزیت روی - کیتوزان با روش لایه به لایه [دوره 7، شماره 25، 1395]

ط

 • طراحی راهنمای طراحی بدنه، درب و نکات اطّلاع رسانی انواع ظروف مواد غذایی [دوره 7، شماره 25، 1395]
 • طراحی مروری کوتاه بر مدل سازی و طراحی بسته بندی با اتمسفر اصلاح شده برای محصولات تازه [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 18-29]
 • طراحی زیست محیطی واکنش مصرف کننده به بسته بندی های پایدار: رابطۀ بین ظاهر دیداری، ادّعاهای کلامی و نگرانی های زیست محیطی مصرف کنندگان (ترجمه) [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 54-63]
 • طراحی صنعتی نقد بسته‌بندی چاروق [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 18-31]

ظ

 • ظاهر دیداری واکنش مصرف کننده به بسته بندی های پایدار: رابطۀ بین ظاهر دیداری، ادّعاهای کلامی و نگرانی های زیست محیطی مصرف کنندگان (ترجمه) [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 54-63]
 • ظروف راهنمای طراحی بدنه، درب و نکات اطّلاع رسانی انواع ظروف مواد غذایی [دوره 7، شماره 25، 1395]

ع

 • عبوردهی گاز کاربرد پلی لاکتیک اسید در بسته بندی های غذایی و ارتقای خواص عبوردهی آن [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 64-77]
 • علوم و صنایع غذایی اثربخشی بسته آموزشی هنر(مؤلفه انبارداری، چیدمان و حمل ونقل) بر کیفیت طراحی هنری بسته های مواد غذایی [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 70-81]

ف

 • فرآیندهای اکسایش پیشرفته (AOPs) رنگ زدایی از پساب صنعت کاغذ و بسته بندی با استفاده از فرآیندهای اکسایش فنتون و شبه فنتون [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 30-43]
 • فروش چگونگی تأثیرات رنگ در بسته بندی، بازاریابی و میزان فروش [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 32-45]
 • فعالیت ضدمیکروبی فیلم ها و پوشش‌ های خوراکی فعال حاوی اسانس دارچین: مروری بر خواص و کاربرد در بسته بندی مواد غذایی [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 28-41]
 • فیلم خوراکی کاربرد اسید سیتریک در ایجاد اتصالات عرضی در فیلم نشاسته [دوره 7، شماره 25، 1395]
 • فیلم خوراکی پلی ساکاریدی تأثیر بکارگیری اسانس های روغنی بر ویژگی فیلم های پلی ساکاریدی [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 16-27]
 • فیلم زیست تخریب پذیر تأثیر بکارگیری اسانس های روغنی بر ویژگی فیلم های پلی ساکاریدی [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 16-27]
 • فیلم فعال فیلم ها و پوشش‌ های خوراکی فعال حاوی اسانس دارچین: مروری بر خواص و کاربرد در بسته بندی مواد غذایی [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 28-41]
 • فیلم های خوراکی استفاده از اسانس های روغنی در فیلم ها و پوشش های زیست تجزیه پذیر برای بسته بندی فعال مواد غذایی [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 44-53]
 • فیلم های زیست تجزیه پذیر استفاده از اسانس های روغنی در فیلم ها و پوشش های زیست تجزیه پذیر برای بسته بندی فعال مواد غذایی [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 44-53]
 • فنّاوری نانو بهبود ویژگی های مقاومتی و ضدمیکروبی کاغذهای بسته بندی با استفاده از نانو کامپوزیت روی - کیتوزان با روش لایه به لایه [دوره 7، شماره 25، 1395]

ق

 • قوانین ارزیابی کمی و کیفی نانوذرّات در بسته بندی غذا با استفاده از روش های آنالیزی به منظور کاهش مخاطرات ناشی از مهاجرت [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 4-15]

ک

 • کاپاکاراژینان اثر اسانس اسطوخودوس و پوست نارنج بر خصوصیات فیلم نانوکامپوزیت کاراژینان-ژلاتین/ نانو رس جهت استفاده در بسته بندی مواد غذایی [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 66-77]
 • کاغذ بسته بندی بهبود ویژگی های مقاومتی و ضدمیکروبی کاغذهای بسته بندی با استفاده از نانو کامپوزیت روی - کیتوزان با روش لایه به لایه [دوره 7، شماره 25، 1395]
 • کاغذهای بسته‌بندی اهمیت شناسایی ترکیب الیاف در ارتقای ویژگی‌های کاغذهای بسته‌بندی [دوره 7، شماره 25، 1395]
 • کامپوزیت کاربرد پلی لاکتیک اسید در بسته بندی های غذایی و ارتقای خواص عبوردهی آن [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 64-77]
 • کامپوزیت پلی اتیلن/ نشاسته بررسی اثر غلظت های نانو ذرّات دی اکسید تیتان روی مخلوط پلی اتیلن سبک و نشاسته [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 78-87]
 • کیتوزان روی بهبود ویژگی های مقاومتی و ضدمیکروبی کاغذهای بسته بندی با استفاده از نانو کامپوزیت روی - کیتوزان با روش لایه به لایه [دوره 7، شماره 25، 1395]
 • کیفیت طراحی هنری اثربخشی بسته آموزشی هنر(مؤلفه انبارداری، چیدمان و حمل ونقل) بر کیفیت طراحی هنری بسته های مواد غذایی [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 70-81]
 • کیفیت مواد غذایی جنبه های قانونی و ایمنی کاربرد بسته بندی فعال و هوشمند در صنعت غذا [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 78-90]
 • کمیت و کیفیت الیاف اهمیت شناسایی ترکیب الیاف در ارتقای ویژگی‌های کاغذهای بسته‌بندی [دوره 7، شماره 25، 1395]

گ

 • گیاهی بسته بندی مواد غذایی توسط بیوپلیمرهای با منشأ پروتئین گیاهی [دوره 7، شماره 25، 1395]

ل

 • لایه به لایه (LBL) بهبود ویژگی های مقاومتی و ضدمیکروبی کاغذهای بسته بندی با استفاده از نانو کامپوزیت روی - کیتوزان با روش لایه به لایه [دوره 7، شماره 25، 1395]

م

 • ماشین چاپ رول عرض کم معرفی تولید برچسب در بسته بندی [دوره 7، شماره 25، 1395]
 • ماندگاری فیلم ها و پوشش‌ های خوراکی فعال حاوی اسانس دارچین: مروری بر خواص و کاربرد در بسته بندی مواد غذایی [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 28-41]
 • مدل سازی مروری کوتاه بر مدل سازی و طراحی بسته بندی با اتمسفر اصلاح شده برای محصولات تازه [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 18-29]
 • مدل سازی معادلات ساختاری مدل بررسی تأثیر عوامل زیست محیطی، در بسته بندی مهمات با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری (مطالعه موردی مهمات کالیبر کوچک) [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 46-55]
 • مصرف کننده مروری بر مهم ترین الزامات استانداردهای بسته بندی چوبی (مواد اولیه، اتصالات و متعلقات همراه) [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 54-69]
 • مقرّرات جنبه های قانونی و ایمنی کاربرد بسته بندی فعال و هوشمند در صنعت غذا [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 78-90]
 • مهاجرت ارزیابی کمی و کیفی نانوذرّات در بسته بندی غذا با استفاده از روش های آنالیزی به منظور کاهش مخاطرات ناشی از مهاجرت [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 4-15]
 • مهمات پرمصرف نظامی مدل بررسی تأثیر عوامل زیست محیطی، در بسته بندی مهمات با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری (مطالعه موردی مهمات کالیبر کوچک) [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 46-55]
 • مهمات کالیبرکوچک مدل بررسی تأثیر عوامل زیست محیطی، در بسته بندی مهمات با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری (مطالعه موردی مهمات کالیبر کوچک) [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 46-55]
 • مواد اولیه مروری بر مهم ترین الزامات استانداردهای بسته بندی چوبی (مواد اولیه، اتصالات و متعلقات همراه) [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 54-69]
 • مواد غذایی افزایش ماندگاری بسته بندی های خوراکی با استفاده از بسته بندی های فعال حاوی جاذب اکسیژن [دوره 7، شماره 25، 1395]
 • مواد غذایی راهنمای طراحی بدنه، درب و نکات اطّلاع رسانی انواع ظروف مواد غذایی [دوره 7، شماره 25، 1395]
 • میوه ها و سبزی ها مراحل مهم در طراحی بسته بندی میوه ها و سبزیجات با اتمسفر اصلاح شده (MAP) [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 6-17]

ن

 • نانوذرّات ارزیابی کمی و کیفی نانوذرّات در بسته بندی غذا با استفاده از روش های آنالیزی به منظور کاهش مخاطرات ناشی از مهاجرت [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 4-15]
 • نانوذرّات دی اکسید تیتان بررسی اثر غلظت های نانو ذرّات دی اکسید تیتان روی مخلوط پلی اتیلن سبک و نشاسته [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 78-87]
 • نانورس اثر اسانس اسطوخودوس و پوست نارنج بر خصوصیات فیلم نانوکامپوزیت کاراژینان-ژلاتین/ نانو رس جهت استفاده در بسته بندی مواد غذایی [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 66-77]
 • نانوکامپوزیت ارزیابی کمی و کیفی نانوذرّات در بسته بندی غذا با استفاده از روش های آنالیزی به منظور کاهش مخاطرات ناشی از مهاجرت [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 4-15]
 • نانو کامپوزیت عملکرد بسته بندی مواد غذایی بر پایه نانوکامپوزیت های پلی (لاکتیک اسید)/رس طی هوازدگی طبیعی: مکانیسم ها و ویژگی ها [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 82-93]
 • نیت خرید واکنش مصرف کننده به بسته بندی های پایدار: رابطۀ بین ظاهر دیداری، ادّعاهای کلامی و نگرانی های زیست محیطی مصرف کنندگان (ترجمه) [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 54-63]
 • نرخ تنفس مروری کوتاه بر مدل سازی و طراحی بسته بندی با اتمسفر اصلاح شده برای محصولات تازه [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 18-29]
 • نشاسته کاربرد اسید سیتریک در ایجاد اتصالات عرضی در فیلم نشاسته [دوره 7، شماره 25، 1395]
 • نفوذپذیری مروری کوتاه بر مدل سازی و طراحی بسته بندی با اتمسفر اصلاح شده برای محصولات تازه [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 18-29]
 • نقد نقد بسته‌بندی چاروق [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 18-31]

و

 • واکنش مصرف کنندگان مروری بر پاسخ مصرف کنندگان به فنّاوری های جدید بسته بندی مواد غذایی [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 6-17]

ه

 • هوازدگی طبیعی عملکرد بسته بندی مواد غذایی بر پایه نانوکامپوزیت های پلی (لاکتیک اسید)/رس طی هوازدگی طبیعی: مکانیسم ها و ویژگی ها [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 82-93]