بررسی شناساگرهای تازگی و دما - زمان در بسته بندی

نویسندگان

چکیده

امروزه با استفاده از ترکیباتی تحت عنوان شناساگرها، می توان تغییرات کیفی ماده غذایی را بدون باز نمودن  بسته بندی بررسی نمود. از مهم ترین شناساگرها می توان به آن دسته ای اشاره نمود که نشان دهنده ی سطح کیفیت و تازگی محصول می باشند. شناساگرهای تازگی و دما- زمان هر کدام به نوعی میزان کیفیت محصول را بازگو  می کنند. شناساگرها به وسیله ی تغییرات فیزیکی و شیمیایی که منجر به یک تغییر دیداری شود، کیفیت محصول را نشان می دهند. در این مقاله سعی می شود که به بررسی شناساگرهای تازگی و دما- زمان با توجّه به پژوهش های اخیر در این زمینه پرداخته شود.

کلیدواژه‌ها