بررسی اثر جنس بسته بندی و تیمارهای شیمیایی بر کیفیت بذر بسته بندی شده

نویسندگان

دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین

چکیده

در این مقاله به بررسی مختصر تیمار بذر با مواد شیمیایی در بسته ­بندی ها و در شرایط نگه­داری گوناگون جهت نگه­داشتن بالاترین زنده مانی بذر برداشت شده برای فصل بعد و بررسی پژوهش­های انجام شده در این زمینه پرداخته می­ شود. در بخش اول به اثر جنس بسته ­بندی بر کیفیت بذر پرداخته شده که توسعه قابلیت انبارداری بستگی به نوع جنس بسته دارد. در بخش دوم به اثر تیمارهای شیمیایی بر کیفیت بذر می­ پردازد. در نهایت اثر متقابل شرایط انبار و ظروف بسته­ بندی بر کیفیت بذر؛ اثر متقابل شرایط انبار و مواد شیمیایی بر کیفیت بذر؛ اثر متقابل بسته­ بندی و مواد شیمیایی بر کیفیت بذر بررسی می­ شود.

کلیدواژه‌ها