بررسی اثر افزودن اسید فرولیک و قند ریبوز بر خواص فیزیکی، ممانعتی و تعیین شاخص‌های رنگ‌سنجی فیلم بر پایه ‌ی ژلاتین ماهی سردابی در بسته‌بندی

نویسندگان

چکیده

امروزه استفاده از فیلم و پوشش­های خوراکی به دلیل زیست تخریب­پذیر بودن آن­ها گسترش بسیاری یافته است. ژلاتین ماهی که از پسماند ضایعات پوست ماهی به دست می­آید می­تواند یک ترکیب پروتئینی مناسب جهت تولید فیلم خوراکی در بسته­بندی­ها باشد. فیلم­ها از ترکیب ژلاتین ماهی و اسید فرولیک[1] در غلظت­های(0% ،1% ،3% و 5%) محتوی قند (5%) و فاقد ریبوز[2] در شرایط10<  و دمای °C60 و تزریق مداوم اکسیژن و افزودن افزودن  نرم­کننده سوربیتول[3]/ گلیسرول[4] تهیه گردیدند. سپس میزان نفوذپذیری به بخار آب[5] (WVP)، اکسیژن[6](OP)  و شاخص­های رنگ­سنجی مورد بررسی قرار گرفتند. میزان با افزایش غلظت اسید فرولیک، میزان نفوذپذیری به بخار آب و اکسیژن در فیلم محتوی قند ریبوز کاهش معنی­داری در سطح 5% نشان داد. افزودن اسید فرولیک و قند ریبوز منجر به افزایش شاخص­های-a (شاخص تمایل رنگ به سمت سبز) و +b (شاخص تمایل رنگ به سمت زرد) و افزایش آن­هاگردید. نتایج به دست آمده، نشان داد که قند ریبوز و اسید فرولیک هر دو خواص فیزیکوشیمیایی و ممانعتی فیلم­های زیست تخریب­پذیر بر پایه ژلاتین ماهی سردابی را بهبود داده و می­توانند در صنایع  بسته­بندی با کاربردی دارویی و غذایی مورد استفاده قرار گیرند. 4- Ferulic acid 5- Ribose 6- Sorbitol 7- Glycerol 8- Water vapor permeability 9- Oxygen permeability

کلیدواژه‌ها