شناسایی و مطالعه عوامل مؤثر بر خلاقیت در طراحی بسته بندی و فروش محصولات غذایی

نویسندگان

1 مدیریت بازرگانی، مدیریت بازاریابی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم

2 مدیریت بازرگانی، دانشیار دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران

3 مدیریت بازرگانی، دانشیار دانشگاه آزاد واحد تهران

چکیده

هدف این مقاله، شناسایی و بررسی عوامل اثر­گذار در طراحی خلاق بسته­بندی محصولات غذایی، به­طور کلی، و نیز محصولات کنسرو شده و به­طور خاص خرده­فروشی این محصولات می­باشد. برای شناسایی و دسته­بندی عوامل مؤثر در طراحی خلاق بسته­بندی محصولات غذایی و خرده فروشی این محصولات، از روش ترکیب یافته­های قبلی و اکتشافی استفاده شده است. نتایج به دست آمده از تحقیق، نشان می­دهد که عوامل مهم اثر­گذار در طراحی بسته­بندی مواد غذایی را می­توان در قالب دو دوسته عوامل تقسیم­بندی نمود: عوامل کلی طراحی عبارتند از: داخلی یا بین­المللی بودن بازار هدف، عوامل محیطی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، قوانین و مقرّرات دولتی و صنفی، عرف بازار و رقبای بازار. عوامل فنی در طراحی بسته­بندی شامل: ماده بسته­بندی، فنّاوری، فنّاوری چاپ و بسته­بندی، نیازهای مصرف­کننده، نیازهای خرده­فروش و انبار، الگوی هندسی، فرایند تولید، ملاحظات لجستیکی، حمل ونقل، شبکه­های توزیع و فروش، ملاحظات زیست محیطی و عامل سلامت و بهداشت، ایمنی و حفاظت. برای تجزیه و تحلیل و بررسی اثر­گذاری عوامل شناسایی شده در فروش، جامعه آماری مورد مطالعه، تعداد 300 پرسشنامه تهیه شده از عوامل در فروشگاه­های رفاه، شهرستان میناب، رودان، سیریک و بندر جاسک، توزیع و 290 پرسشنامه تکمیل و جمع­آوری گردید و برای مدل­سازی و بررسی ارتباط میان متغیرها از روش حداقل مربعات جزئی با نرم­افزار اسمارت پی.ال.اس برای تحلیل معنا­دار بودن روابط مدل از ضرایب معنا­دار بودن آمارۀ تی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می­دهد که عوامل فنی طراحی با ضریب مسیر571/. در مدل و آماره آزمون تی 758/12 بیشترین تأثیر را بر روی فروش محصولات کنسروی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

o

 1. احمدی، م، امامی، ن، احمدی، ر (1395) «بررسی شاخص‌های بسته‌بندی فعال در صنایع غذایی» دومین کنفرانس بین‌المللی یافته‌های نوین پژوهشی در شیمی و مهندسی شیمی.
 2. آذر، ع، غلام‌زاده، ر، قنواتی، م (1391) «مدلسازی مسیری-ساختاری در مدیریت»، چاپ اول، انتشارات نگاه دانش، تهران.
 3. آذر، ع، مومنی، م (1392) «آمار و کاربرد آن در مدیریت». جلد دوم، چاپ اول. انتشارات سمت، تهران.
 4. رفیع‌پور، ف (1390) «تکنیک‌های خاص تحقیق در علوم اجتماعی». چاپ چهارم، انتشارات سهامی، تهران.
 5. فضلی، ص، هوشنگی، م (1393) «روش تحقیق با رویکرد مدل معادلات ساختاری مبتنی بر مدل حداقل مربعات جزئی». چاپ اول، انتشارات نشر آگه، تهران، 6.
 6. میرنظامی ضیابری، س.ح (1381)، «اصول بسته بندی مواد غذایی»، چاپ اول، نشر آییژ، تهران.
 7. خنجری، ع، نعیمی، ن، یازرلو، ح (1392) «بررسی تاثیر راهکارهای تقویت بسته‌بندی محصولات کشاورزی در استان گلستان». همایش بین المللی بسته‌بندی و رویکردهای نوین؛ ص 1 الی 8
 8. رحیم نیا، ف و علوی، م (1387) «بررسی تاثیر نیروی رقابتی بازار بر استراتژی‌های بسته‌بندی کالا با استفاده از مدل پورتر»، نشریه بررسی‌های بازرگانی، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، ش 31.
 9. رضایی، ز، سیروس، س، سیف هاشمی ، س (1384). «نقش بسته بندی مواد غذایی در تولید و توسعه صادرات». نشریه کشاورزی و غذا، شماره 27.
 10. Gofman Alex H and tonis M. (2010)"Accelerating structured consumer driven package design." journal of consumer marketing 27.2.
 11. Meyers. Hand Murray g. (2011). "Lubliner the mark eters guide to succeful package design." Lincolnwood (Chicago)LL: NTC Business 1998 Web 12 0Ct 2011.
 12. Silayoi P and Mark s. (2007) . "Tthe Importance of packaging attributes: aconjoint analysis approach. European jornal of Marketing.
 13. Kyle v. (2012). "Color and brand design for multi cultural packaging." California Poly technic state university.
 14. Abou Bakar R. (2013). "Rungie the effects of religious sumbols in produst tackageing on musilim consumer responses." Australasian Markcting journal 21(2013) 198- 204.
 15. Mohammadi M. Sayed valy T. "Astudy on Packaging Factors influencing on export development." Management science Letters(2014) 2213-2220.
 16. Georgios k. Kristin G. Bridget B. (2012)."Harte Eva A-13 in" .Fluences of packaging attributes on consumer purchase decisions for Fresh produce." jronal Appetite 59270-280.
 17. Hassan poor E. issafahim M. (2012)."Naserieh s. priority processing of EFFective packing Elements on Increasing Greenhouse products Export in viewpoint of Russian." Reporters international journal of Academic Research in Basiness and social sciences.
 18. Firozian M. Hasangholi pour T. (2010). Estiri M. "Study the effect of various behavior of consumer Food products." Modiriat journal. volume 1 Issue3pp 125 to 146 .
 19. Silayoipinya S. (2004). "Packaging and purchase decisions an exploratory study on the impact of involvement level and time pressure." British Food Journal. vol. 106. No 8 pp607- 628.
 20. Faiz D, Salahshur. A (2011) "Use of the golden ratio in Product packaging omd its in Fluence on buyer behavior Business Management volumez." Issue 6 pp 113 to 134.
 21. Saman Abadi S. (2005) "Effects of packaging ingredientson the of consumer satisFaction in meat products (population of mazandaran) rasht." Islamic Azaduniversity.