راهکارهای ارتقای کیفیت بسته‌بندی برای توسعه صادرات در بازار جهانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت و حسابداری، مؤسسه آموزش عالی ارشاد دماوند، تهران، ایران

2 دانش آموخته ارشد مدیریت بازرگانی بین الملل موسسه آموزش عالی ارشاد دماوند، تهران، ایران

چکیده

بزرگ ­ترین چالش تولیدکننده مواد غذایی، از دست دادن کیفیت محصولات غذایی در هنگام نگهداری و کاهش کیفیت بسته‌بندی است. هدف پژوهش حاضر، شناسایی راهکارهای توسعه صادرات انواع آلوی ایران با تأکید بر کیفیت بسته‌بندی در بازار جهانی است. این پژوهش از دیدگاه 30 خبره و صاحبنظر فعال در حوزه صادرات محصولات خشکبار، انجام شده است. از روش دلفی به عنوان روش تحقیق در شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر در بهبود کیفیت بسته‌بندی استفاده شد. سپس برهمکنش بین عوامل مؤثر در بهبود کیفیت بسته‌بندی با استفاده از آزمون‌های ارزیابی و تصمیم ‌گیری و ANP فازی تعیین شد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد مهم ­ترین عوامل ارتقای کیفیت بسته‌بندی برای توسعه بازار صادرات انواع محصول آلوهای صادرات، شکل، اندازه، نوع مواد، نوع برچسب، کنترل کیفیت، بهداشت و حفاظت، هزینه، و نوآوری در طراحی بسته‌بندی است که برای هر یک راهکارهای متناسب ارائه شده است. از جمله پیشنهادهای تحقیقاتی مبتنی بر یافته‌ها، آگاهی از شرایط محیطی و ویژگی‌های بوم‌شناختی کشور هدف برای تناسب مواد مورد استفاده در بسته‌بندی و تمایز نوع و جنس مواد برای نگهداری محصول آلو است. همچنین نظارت دقیق بر کیفیت محصول و کیفیت بسته‌بندی، نقش بسته‌بندی محافظ با توجّه به کشور هدف، و نوآوری در طراحی بسته‌بندی و توجّه به سازگاری و شباهت در اندازه، شکل، وزن و همسویی با ارزش‌های فرهنگی آن کشور در بسته‌بندی پیشنهاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Export Development Strategies for Iranian Plums with Emphasis on the Quality of Packaging in the Global Market

نویسندگان [English]

 • Samane Lajevardi 1
 • Mohammad Ali Dadgan 2
1 Assistant Prof., University of Damavand Ershad, Tehran, Iran
2 MSc.University of Damavand Ershad, Tehran, Iran
چکیده [English]

The biggest food producer challenge is loss the quality of food products during storage, and reduce the quality of packaging. The aim of present study is to identify solutions for the development of Iranian plums export, with emphasis on packaging quality. This study was conducted with the participation of 30 active experts in the field of dried fruits export. Delphi technique was used as the research method in identification and ranking of effective factors on improvement of the packaging quality. Then the interaction between effective factors on the improvement of packaging quality determined using dematel and Fuzzy ANP tests. Findings indicate that the most important factors in improving the quality of packaging to develop the plum export market are shape, size, type of materials, type of label, quality control, health and protection, cost, and design innovation which proportional solutions are provided for each one. Among the research proposals based on the findings are awareness of the environmental conditions and ecological characteristics of the target country for fitting of materials used in packaging and the distinction of the type and gender materials for the preservation of plum product. As well as close monitoring of the product quality and the quality of packaging, the role of protective packaging according to the target country, innovation in packaging design and attention to consistency and similarity in size, shape and weight in packaging and alignment with the cultural values of that country in packaging are proposed.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Packaging Quality
 • Package fitting
 • Iranian Exporting Plums
 • Ecology of the target country
 • Export Development
 1. امیری، م. ادیبی، م. پورموسی، ش. (1388). «تعیین و بهینه ­سازی عامل های مؤثر بر کیفیت چاپ کاغذهای بسته‌بندی با استفاده از روش طراحی آزمایش ­ها، جنگل و فرآورده­های چوب»، نشریه منابع طبیعی ایران، شماره 62. 11-20.
 2. سلمانی، ب. عبدی، ر.(1393). «اثرات تحقیق و تـوسـعـه داخلی و واردات فنّاوری بر صادرات صنعت مواد غذایی و آشامیدنی در ایران»، فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، شماره 6.
 3. صاحبدل، س.، نساج های صرافی، م.ع.، ملک لی، م.، اجاقی س. (1396). «بررسی نقش اکتشاف و بهره‌برداری از دانش در توسعه ابعاد نوآوری در مؤسسات تحقیقات کشاورزی استان البرز»، شماره 4. 693-729.
 4. طاهری‌فرد، ا. (1383). «نقش نرخ‌ارز در توسعـه صـادرات‌غیرنفتی در اقتصاد ایران»، نشریه برنامه و بودجه، تهران: نشر سازمان برنامه و بودجه.
 5. خسروانی، ف.، پزشکی‌راد، غ.،  فرهادیان، ه. (1393). «بررسی وضعیت ضایعات و پسماندهای کشاورزی و ارائه راهکارهای مدیریتی به منظور رسیدن به اهداف توسعه پایدار»، فصلنامه علمی ترویجی ترویج علم، سال پنجم، شماره ششم. صفحه 95-112.
 6. قاسمی، ج.، حسینی، س.م.، حجازی، ی.، موحدمحمدی، ح. (1397). «طراحی الگوی توسعه خودکارآمدی کارآفرینانه مبتنی بر یادگیری تجربی در نظام آموزش عالی کشاورزی ایران»، فصلنامه تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی، 49، شماره 1. 59-73.
 7. مولایی، م. (1393). «بررسی اثر بسته‌بندی بر صادرات محصولات صنعتی ایران طی سال های 1373 تا 1390، پژوهشنامه مدیریت بازاریابی»، سال اول، شماره 2. 116-103.
 8. نبوی، ل. (1393). «سلسله سخنرانی های روش تحقیق، دانشکده اقتصاد و مدیریت»، تهران: دانشگاه تربیت مدرس.
 9. Ahad T, Gull A, Nissar J, Masoodi L.,)2020). “Rather AH. Effect of storage temperatures, packaging materials and storage periods on antioxidant activity and non-enzymatic browning of antioxidant treated walnut kernels”. Journal of Food Science and Technology, Vol. 57, No. 10.
 10. Akhtar-Danesh, N., Baumann, A. & Cordingley, L., (2008). “Q-Methodology in Nursing Research”, Western journal of nursing research, Vol.30, No. 6, 2008, 759-773.
 11. Charoux CM, Patange A, Lamba S, O’Donnell CP, Tiwari BK, Scannell AG., (2020). “Applications of nonthermal plasma technology on safety and quality of dried food ingredients”, Journal of Applied Microbiology, Aug 14.
 12. Chena, L., Subbiahabc, J., Jonesa, D., Zhaod, Y. and Jung, J., (2020).  “Development of effective drying strategy with a combination of radio frequency (RF) and convective hot-air drying for inshell hazelnuts and enhancement of nut quality”, Improving microbiological safety of low moisture food products using radio frequency and ethylene oxide, 1001, 2020, 99.
 13. Delaney, L. J., Exporting: (2013). “The Definitive Guide to Selling Abroad”, Apress, Berkley, CA.
 14. Gawronski, B., & Bodenhausen, G. V., (2006). “Associative and propositional processes in evaluation: An integrative review of implicit and explicit attitude change”. Psychological Bulletin, Vol. 132, No. 5, 692.
 15. Grosso AL, Asensio CM, Grosso NR, Nepote V., Increase of walnuts' shelf life using a walnut flour protein-based edible coating. LWT. 2020 Jan 1;118, 108712.
 16. Gupta, K., & Somanathan, R., (2011). Consumers Responses to Incentives to reduce plastic bag use: Evidence from a field experiment in Urban India”, Unpublished master dissertation, Delhi school of Economies, India.
 17. Ismet Ozturka, O. S., The effects of packaging type on the quality characteristics of fersh raw pistachios during the storage. LWT-food science and technology, 2011, 457-463.
 18. Munekata, Paulo ES, et al., (2020). “Effect of innovative food processing technologies on the physicochemical and nutritional properties and quality of non-dairy plant-based beverages”, Foods, Vol. 9, No. 3, 288.
 19. Oijena, I, et al., (2017). “Packaging design as an implicit communicator: Eects on product quality inferences in the presence of explicit quality cue”, Journal of Food Quality and Preference, Vol. 63, No. 2, 71-79.
 20. Prabhakar H, Sharma S, Kong F., (2020). “Effects of Postharvest Handling and Storage on Pecan Quality”, Food Reviews International, No. 27, 1-28.
 21. Sandra, L., & Orth, U., “Effects of package visuals and haptics on brand evaluations”, European Journal of Marketing, Vol. 47, No. 1/2, 198-217. doi.org/10.1108/03090561311285510.
 22. Suhag, R., Kumar, N., Petkoska, A.T. & Upadhyay, A.,(2020). “Film formation and deposition methods of edible coating on food products: A review”, Food Research International, Vol. 30, No. 136.