افزایش ماندگاری بسته بندی های خوراکی با استفاده از بسته بندی های فعال حاوی جاذب اکسیژن

نویسندگان

1 دانشگاه اراک

2 دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب

چکیده

جاذب­های اکسیژن به عنوان یکی از مهم­ترین و پرکاربردترین نوع بسته بندی­های  فعال در بسته­بندی مواد غذایی می­باشند که در پاسخ به نیاز مصرف­کنندگان با هدف عمر نگهداری بالا و کیفیت کنترل شده توسعه یافته­اند,می­توانند به طور مؤثری از حضور و اثرات سوء آن به مواد غذایی جلوگیری کنند. سطح بالای اکسیژن موجود در برخی از بسته­بندی­های مواد غذایی می­تواند باعث رشد حشرات و میکروب ­های هوازی، تغییرات نامطلوب عطر، طعم، رنگ و از دست رفتن مواد مغذّی گردد. بنابراین کاهش میزان اکسیژن در فضای فوقانی بسته­بندی، امری ضروری است. یک راه استفاده از روش اتمسفر اصلاح شده، بسته ­بندی تحت خلأ می­باشد، اما این روش­هانمی­توانند باقی­مانده اکسیژن را در بسته به­طور مناسبی حذف نمایند و حدود 1/0 تا 2 درصد اکسیژن باقی می­ماند، لذا استفاده از جاذب­های اکسیژن می­توانند میزان اکسیژن را به کمتر از 01/0 درصد کاهش دهند و در این مقدار نگه دارند.

کلیدواژه‌ها


  1. ارومیه‌ای، ع،ر. (تابستان 1389)."پلاستیک های بسته بندی مواد غذایی و دارویی، اصول و روش های آزمون"، بخش شرکت خاتم پلیمر##2. محمدی، م. اعلمی، م. (اسفندماه1390). «تأثیر بسته بندی با اتمسفر اصلاح شده بر زمان ماندگاری نان های نیم پخته». فصلنامه علوم و فنون بسته بندی، سال3، شماره9،ص76.##3. آقا جان زاده سورکی ، س. مقصودلو ، ی. (دیماه 1392). «کاربرد بسته بندی هوشمند و فعال در بسته بندی نان و سایر محصولات پخت». فصلنامه علوم و فنون بسته بندی، سال4، شماره 16،ص37.##4. امینی هرندی ، س. کاشانی نژاد ، م. گوهریان ، م. علیزاده، ص. (خردادماه 1391). «اصلاح سته بندی گز به روش بسته بندی با اتمسفر اصلاح شده». فصلنامه علوم و فنون بسته بندی، سال3، شماره10،ص68-69.##5. Ahvenainen, R., (2003). "Novel Food Packanging Techniques." CRC Press. p. 1174-1180##6. Rooney, M., (1995). "Active packaging in polymer films, in Active food packaging.", Springer. p. 74-110##7. Cochran, A., et al.,(1989). "Improvements in and relating to packaging," EP Patent 0,301,719.##8.Payne, S.R., et al., (1998). "The effects of non-vacuum packaging systems on drip loss from chilled beef." Meat Science,. 49(3): p. 277-287.##9. Kerry, J., M. O’grady, and S. Hogan, Past, (2006). "Current and potential utilisation of active and intelligent packaging systems for meat and muscle-based products: A review." Meat science, 74(1): p. 113-130##10. Nielsen, T., (1997). "Active packaging: a literature review." The Swedish Institute for Food and Biotechnology, 631##11. Doris Gibisa,b*, Klaus Rieblingera, (2011). "Oxygen scavenging films for food application".##12. Kerry, J. and P. Butler, (2008). "Smart packaging technologies for fast moving consumer goods." Wiley Online Library.##13. Ozdemir, M. and J.D. FLOROS, (2004). "Active food packaging technologies." Critical Reviews in Food Science and Nutrition,. 44(3): p. 185-193.##14. Otles, Semih., Yalcin, Buket., (2008). "Smart food packaging”, Journal of LogForum." Vol. 4, issue. 3, NO. 4,.##15. Day, B.P., (2008). "Active packaging of food. Smart packaging technologies for fast moving consumer goods, p." 1-18.##16. Coles, R., D. McDowell, and M.J. Kirwan, (2003). "Food packaging technology." : Blackwell Oxford.##17. Abe, Y. (1990). "Active packaging: a Japanese perspective. in Conference Proceedings: International Conference on Modified Atmosphere Packaging." part1, p.15##18. Brody, A.L., E. Strupinsky, and L.R. Kline, Active packaging for food applications. Vol. 6. 2010: CRC press##19. Coma, V., (2008.). "Bioactive packaging technologies for extended shelf life of meat-based products." Meat Science, 78(1): p. 90-103##20. Kerry, J., M. O’grady, and S. Hogan, Past, (2006.). "Current and potential utilisation of active and intelligent packaging systems for meat and muscle-based products: A review." Meat science, 74(1): p. 113-130.##21. Scott, D. and F. Hammer, Oxygen scavenging packet for in-packet deoxygenation. Food Technology, 1961. 15: p. 12-99.##22. Galic, K., Curic, D. and Gabric, D., (2009)." Shelf life of packaged bakery goods". Food science and nutrition, Vol. 49, issue. 5, Pp. 405-426.##23. Zenner, B.D. and C.S. (2003). "Benedict, Oxygen scavenging compositions from concentrates," Google Patents.##24. Cruz, R.S., G.P. Camilloto, and A.C. dos Santos Pires,(2012). "Oxygen Scavengers: An Approach on Food Preservation."##25. Renato Souza Cruz, Geany Peruch Camilloto and Ana Clarissa dos Santos Pires "Oxygen Scavengers: An Approach on Food Preservation" Chapter 2.##26. Carolina E. Realini, Begonya Marcos ,(2014) " Active and intelligent packaging systems for a modern society." ##27. L. Vermeiren F.Devlieghere M.van Beest N.de Kruijf J.Debevere.(1999), "Developments in the active packaging of foods."##28. M. Rooney,(1983). "Photosensitive oxygen scavenger films: an alternative to vacuum packaging," CSIRO food research quarterly,.##29. R. S. Cruz, G. P. Camilloto, and A. C. dos Santos Pires,(2012). "Oxygen Scavengers: An Approach on Food Preservation,".##30. J. Kerry, M. O’grady, and S. Hogan, (2006)."Past, current and potential utilisation of active and intelligent packaging systems for meat and muscle-based products: A review," Meat science, vol. 74, pp. 113-130.##31. Winestrand, S., Johansson, K., Järnström, L., Jönsson, L.J. (2013). "Coimmobilizationof oxalate oxidase and catalase in films for scavenging of oxygen or oxalic acid. Biochem". Eng. J. 72, p. 96-101.##32. Aaron L.Brody, Eugene R.Strupinsky, Lauri R.Kline.(2001),'Active packaging for food application 36. T. Nielsen, "Active packaging: a literature review," The Swedish Institute for Food and Biotechnology, vol. 631. 1997.##33. Vermeiren, L., et al., "Developments in the active packaging of foods." Trends in Food Science & Technology, 1999. 10(3): p. 77-86.##34. KLEIN, T. and D. (1990). "KNORR, Oxygen absorption properties of powdered iron." Journal of Food Science, 55(3): p. 869-870.##35. Rooney, M.L.,( 1982). "Oxygen scavenging from air in package headspaces by singlet oxygen reactions in polymer media." Journal of Food Science. 47(1): p. 291-294.##36. Matthews, A.E. and C.(2001). "Depree, Oxygen scavengers with reduced oxidation products for use in plastic films," Google Patents.##