اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

مهندس کاظم معتمدی فر

مدیر مسئول نشریه

k.motamedifaratchmail.ir

سردبیر

دکتر حبیب الله خادمی اسلام

استاد دانشگاه علوم تحقیقات

hkhademieslamatgmail.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر مهدی بهزاد

استاد دانشگاه شریف

m_behzadatsharif.edu

دکتر عبدالرسول ارومیه ای

دانشیار پژوهشگاه پلیمر ایران

a.oromiehieatippi.ac.ir

دکتر الهام کشمیری زاده

دانشیار گروه شیمی کاربردی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج

keshmiriatkiau.ac.ir

دکتر شادمان پورموسی

دانشیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

sh.pourmousaatgmail.com

دکتر مصطفی امام پور

دانشگاه علوم تحقیقات

emampourmosatyahoo.com

مشاور

دکتر مرجان شرافتی

کارشناس تغذیه

sherafati_marjanatyahoo.com

مهندس منیژه عبدی

کارشناس بسته بندی

manijeh_abdiatyahoo.com

مدیر اجرایی

دکتر مصطفی امام پور

دانشگاه علوم تحقیقات

emampourmosatyahoo.com

مدیر وب سایت

بهزاد مرادی ساران

دانشگاه تبریز

moradisaranatyahoo.com

ویراستار ادبی نشریه

دکتر مصطفی امام پور

دانشگاه علوم و تحقیقات

emampourmosatyahoo.com

دکتر الهام کشمیری زاده

دانشیار گروه شیمی کاربردی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج

keshmiriatkiau.ac.ir

رقیه خاکبیز

کارشناس نشریه

roghayehkhakbizatyahoo.com