اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

مهندس کاظم معتمدی فر

مدیر مسئول نشریه

k.motamedifaratchmail.ir

سردبیر

دکتر مهدی نوری

دانشیار دانشگاه گیلان

mnouri69atguilan.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر مهدی بهزاد

استاد دانشگاه شریف

m_behzadatsharif.edu

دکتر عبدالرسول ارومیه ای

دانشیار پژوهشگاه پلیمر ایران

a.oromiehieatippi.ac.ir

دکتر الهام کشمیری زاده

دانشیار گروه شیمی کاربردی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج

keshmiriatkiau.ac.ir

دکتر شادمان پورموسی

دانشیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

sh.pourmousaatgmail.com

دکتر حبیب الله خادمی اسلام

استاد دانشگاه علوم تحقیقات

hkhademieslamatgmail.com

دکتر مصطفی امام پور

دانشگاه علوم تحقیقات

emampourmosatyahoo.com

مشاور

دکتر مرجان شرافتی

کارشناس تغذیه

sherafati_marjanatyahoo.com

مهندس منیژه عبدی

کارشناس بسته بندی

manijeh_abdiatyahoo.com

مدیر اجرایی

دکتر مصطفی امام پور

دانشگاه علوم تحقیقات

emampourmosatyahoo.com

مدیر وب سایت

بهزاد مرادی ساران

دانشگاه تبریز

moradisaranatyahoo.com

ویراستار ادبی نشریه

دکتر مصطفی امام پور

دانشگاه علوم و تحقیقات

emampourmosatyahoo.com

دکتر الهام کشمیری زاده

دانشیار گروه شیمی کاربردی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج

keshmiriatkiau.ac.ir

رقیه خاکبیز

کارشناس نشریه

roghayehkhakbizatyahoo.com