داوران

لیست مشاوران و داوران نشریه علوم و فنون بسته بندی سال 1402

نام

نام خانوادگی

رتبه علمی

رشته تخصصی

وابستگی سازمانی

لینک اشتراک در پایگاه‌های بین‌ا‌لمللی

پری

احدی

استادیار

طراحی بسته بندی

استادیار،گروه مدیریت، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

Publons

هادی

الماسی

دانشیار

بسته بندی مواد غذایی

گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه

 Publons

مصطفی

امام‌پور

 

آزمون های بسته بندی

   

صابر

امیری

استادیار

بسته بندی مواد غذایی

استادیار، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه

 Publons

حامد

اهری

استادیار

استاندارد و نقش الزامات در بسته بندی

دانشگاه ازاد

Publons 

سمیرا

برنجی اردستانی

استادیار

بسته بندی مواد غذایی

دکترای مهندسی علوم و صنایع غذایی، پژوهشکده کاربرد پرتوها، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، سازمان انرژی اتمی ایران.

 

روح اله

باقری

 

 

استادیار، گروه مدیریت، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

Publons 

ذبیح

بهمنی

استادیار

بسته بندی های هوشمند

استادیار پژوهشکده خلیج فارس و دریای عمان

 

میثم

بابایی فارسانی

 

 

دکتری تخصصی مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان

 Publons

شادمان

پورموسی

دانشیار

بسته بندی های چوب

دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرح

 

مسعود

تقی زاده

دانشیار

طراحی بسته بندی

گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

 

احمد

ثمریها

استادیار

 

گروه صنایع چوب، دانشگاه فنی و حرفه ای، تهران، ایران

 

لاله

جاوید

سایر

استاندارد و نقش الزامات در بسته بندی

دانشگاه آزاد اسلامی  کرج و  پژوهشگاه استاندارد

 

حامد

حسن زاده

استادیار

بسته بندی مواد غذایی

استادیار گروه بهداشت مواد غذایی دانشگاه ایلام

 

منیژه

حقیقی نسب

دانشیار

بسته بندی مواد غذایی

منیژه حقیقی نسب،  دانشیار گروه مدیریت، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی،  دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

 

حبیب اله

خادمی اسلام

دانشیار

استاندارد و نقش الزامات در بسته بندی

دانشیار، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه علوم وتحقیقات

Publons 

علیرضا

خاکی فیروز

 

بسته بندی های چوب

پژوهشگاه استاندارد

 

کامران

خیرعلی پور

دانشیار

بسته بندی زیست تخریب پذیر

گروه مکانیک ماشین های کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام

 

نعیمه

خزایی

استادیار

بسته بندی مواد غذایی

گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی،  دانشگاه ارومیه

 

صادق

خلیلیان

استاد

نقش بسته بندی در اقتصاد و تجارت

هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس

 

محمد

درویشی

استادیار

طراحی بسته بندی

استادیار گروه گرافیک، دانشکده هنر، دانشگاه نیشابور

 

لعیا

رضازاد باری

سایر

بسته بندی زیست تخریب پذیر؛ بسته بندی مواد غذایی

دکتری تخصصی، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

 

علی

رضائیان

 

 

استاد، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

Publons

رضا

رضانژاد

سایر

بسته بندی مواد غذایی

پژوهشگر مرکز علم و فناوری امنیت غذایی و کشاورزی دانشگاه جامع امام حسین

 

مرجان

شرافتی

استادیار

آزمون های بسته بندی

دانشکده مهندسی و فنّاوری کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

 

ناصر

صداقت

 

بسته بندی مواد غذایی

دانشگاه فردوسی مشهد

Publons 

محمد رضا

فتحی

دانشیار

مدیریت در بسته بندی

دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

 

صالح

قهرمانی

سایر

بسته بندی های کاغذی و مقوایی

دانش آموخته دکتری نانوالیاف و صنایع کاغذ و سلولزی-دانشگاه تهران

 

محمد

قاسمی

 

 

دانشیار، گروه مدیریت دولتی،دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

Publons

محمد

کریمی زارچی

استادیار

مدیریت در بسته بندی

دکتری مدیریت صنعتی و مدرس دانشگاه میبد

 

سیدمحمد

مقیمی

 

 

استاد، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

Publons

مرضیه

موسوی نسب

استادیار

بسته بندی مواد غذایی

دانشگاه شیراز

 

میثم

مولوی

استادیار

نقش بسته بندی در اقتصاد و تجارت

دکتری مدیریت صنعتی و مدرس دانشگاه تهران

 

نوید

نعیمیان

استادیار

بسته بندی های چوب؛ بسته بندی های کاغذی و مقوایی

دانشگاه ازاد ساری