اهداف و چشم انداز

اهداف:

فصلنامه علوم و فنون بسته بندی دانشگاه جامع امام حسین(ع) در جهت تحقق اهداف و سیاست های کلان پژوهشی دانشگاه جامع امام حسین(ع)- مرکز مطالعات و پژوهش های لجستیکی وبا اهداف ذیل منتشر می گردد:

1-ایجاد زمینه ارتقای سطح دانش و پژوهش

2- شناخت و معرفی اندیشه ها، نوآوریها و خلاقیت های علمی- پژوهشی در سطح ملی و بین المللی

3- انتشار مقاله های علمی و عرضه پژوهشهای انجام شده

4- ایجاد ارتباط بین مراکز آموزشی- علمی- پژوهشی و انتقال و تبادل نتیج یافته ها، تجربیات و تولید، ترویج و ارتقاء سطح دانش نظری و علوم مهندسی

5- بسط همکاری و تعامل علمی بین کنشگران حوزه های علوم نظری، مهندسی و کشاورزی به منظور تبادل آموخته ها و تجربیات و تقویت فضای گفتگو و نقد اندیشه

6- کمک به توسعه جامعه ایران از طریق طرح مسائل اقتصادی و کوشش در جهت توصیف، تبیین و ارائه راه حل

7- تأکید بر یک موضوع یا حوزه تخصصی علوم نظری ، مهندسی و کشاورزی

8- تأکید بر مطالعات علوم بسته بندی داخل و خارج کشور

9- تأکید بر یک مسئله معین

10- تأکید بر یک یا انواع بسته بندی و تکنولوژی های مربوطه

11- تأکید بر رویکرد بین رشته ‏ای درباره یک موضوع خاص در بسته بندی