بر اساس نویسندگان

آ

ا

ب

پ

ت

ث

  • ثانی، راضیه [1] استادیار، گروه مهندسی مواد، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران
  • ثانی، راضیه [1] استادیار و عضو هیات علمی، گروه مهندسی مواد، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی ، شیراز، ایران

ج

چ

  • چایچی، مریم [2] دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
  • چشمک، سهیلا [1] گرگان، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، دانشکده مهندسی چوب و کاغذ، گروه صنایع خمیر و کاغذ
  • چگینی، مرتضی [1] کارشناس ارشد مدیریت اجرایی، دانشگاه آزاد واحد فراهان، فراهان، ایران

ح

خ

د

ذ

ر

ز

س

ش

ص

ض

ط

ظ

  • ظاهری، سلیمان [1] دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری /کارشناس آزمایشگاه
  • ظهوریان، گیتی [1] کارشناس ارشد مهندسی علوم و صنایع غذایی، عضو هیأت علمی بازنشسته دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

ع

ف

ق

ک

گ

ل

م

ن

و

ه

ی