اهمیت شناسایی ترکیب الیاف در ارتقای ویژگی‌های کاغذهای بسته‌بندی

نویسنده

کرج حسین آباد راه آهن بعد از سه راه واریان شهر مرکز تحقیقات البرز

چکیده

در سال‌های اخیر به دلایل اقتصادی- زیست‌محیطی استفاده از کاغذهای بازیافتی در ساخت انواع لاینر و کاغذ کنگره‌ای مورد استفاده برای کارتن‌های کنگره‌ای رو به افزایش بوده است. به علت نقش اساسی الیاف در ارتقای ویژگی‌های مورد نیاز بسته‌بندی سلولزی و تعیین کمیت و کیفیت الیاف مورد استفاده، اهمیت یافته است. اندازه‌گیری ابعاد (بیومتری) و شناسایی الیاف مورد استفاده در ساخت کاغذهای بسته‌بندی شامل جنس، گونه و درصد اختلاط الیاف، می‌تواند کاغذساز را در راستای بهبود کیفیت اجزای ورق‌های بسته‌بندی و ورق‌ساز را در راستای بهبود کیفیت کارتن یاری نماید. برای شناسایی و اندازه‌گیری عناصر سلولی خمیرکاغذ تهیه شده از چوب و گیاهان غیرچوبی، روش‌های مختلف استاندارد وجود دارد که در این مقاله به آن­ها پرداخته شده است. بکارگیری این روش‌ها می‌تواند سازندگان کاغذ و ورق را در پیش‌بینی ترکیب الیاف مورد نیاز برای تأمین ویژگی‌های لازم بسته‌بندی و نیز کاهش هزینه‌های تولید هدایت نموده و از بروز مشکلاتی در حین فرآیندهای چاپ و برش کاغذ جلوگیری نماید.

کلیدواژه‌ها


  1. رودی، ح.ر. و همزه، ی. (1394). «شناسایی پارامترهای کیفی و کمی کاغذسازی الیاف خمیر OCC»، مجلّه صنایع چوب و کاغذ ایران، دوره 6، شماره 2.##2. مهدوی، س. و حبیبی، م.ر. (1383)، «بررسی مقایسه‌ای ابعاد فیبر چوب تنه با شاخه گونه ممرز (Carpinus betulus L.)»، نشریه صنایع چوب و کاغذ ایران، دوره 6، شماره 2.##3. صفدری، و. ر.، نیک سرشت سیگارودی، حسینی هاشمی، س.خ.، سپیده دهم، ج. و گلچینفر، م. (1389). «شناسایی الیاف کاغذهای بازیافتی»، فصلنامه علوم و فنون منابع طبیعی، سال پنجم، شماره 2.##4. نیک سرشت سیگارودی، م.، صفدری، و.، سپیده دم، ج. و حسینی هاشمی، س.خ.(1390). «شناسایی الیاف کارتن کنگره‌ای کهنه (OCC)»، نشریه صنایع چوب و کاغذ ایران، دوره 26، شماره3.##5. Virtanen Y. and Nilson, S. (1993). "Environmental impacts of waste paper recycling, International Institute for Applied System Analysis, Earthscan Publ". Ltd, London.##6. Hunt, J.F., (1998). "New developments in molded pulp process & packaging II, Proc". Of IMPEPA, Chicago, Illinois.##7.Paavilainen, L., (1991). "Influence of morphological properties of wood fibers on sulfate pulp fibers and paper properties, Proc". of 1991 IPPC, Kona, Hawaii, 383-395.##8.Resalati, H., (2006). "Mixed hardwood CMP pulp reinforcement by wheat straw chemical, pulps, in: TAPPI Engineering", Pulping and Environmental (EPE) Conference, TAPPI Press, Atlanta, GA, Paper No. 6-4##9.Veisi, A., and Mahdavi, S., (2016). "Mixing bleached white poplar and wheat straw chemimechanical pulps to improve the mechanical and optical characteristics", bioResources 11(2), 2987-2997.##10. Xu, E. C., Zhai, H., and Leng, J., (2008). "Synergistic effects between hardwood chemical mechanical pulp and nonwood fiber chemical pulp for printing/writing papers". Part 1: Aspen and wheat straw, Proceedings of 2nd International Papermaking and Environment Conference (IPEC), Tianjin, P. R. China, pp. 20-23.##11.Parham, R.A., and Gray, R.L., (1990). "The Practical Identification of Wood and Pulp Fibers", Atlanta, GA: Tappi Press.##12.TAPPI, Species identification of nonwood plant fibers, T 259 sp-05, (2005). "Test methods", Tappi press.##13.Ince, P.J., (2004) "Fiber resources, In: Encyclopedia of Forest Sciences", Burley J., Evans J. and Youngquist J.A. (eds.), Elsevier Academic Press.##14.Mckinney, R.W.J. (1995) "Technology of Paper Recycling", Glasgow, UK, 1995.##15.TAPPI, Fiber length of pulp by projection, T 232 cm-05, (2005). "Test methods", Tappi press.##16.TAPPI, Fiber analysis of paper and paperboard, T 401 om-03, (2005). "Test methods", Tappi press.##17.TAPPI, Identification of wood and fibers from conifers, T 263 sp-02, (2005). "Test methods", Tappi press.##18. Adamopulos, S., Martinez, E., and Ramirez, D., (2006). "Identification of Fiber Components in Packaging Grade Papers" .IAWA Journal, 27(2):153-172.##19. Hoadley, R.B., (1990). "Identifying wood: accurate results with simple tools". Taunton press, Newtown, CT.##20 Celso Foelkel, (2007). " The eucalyptus fibers and the kraft pulp quality requirements for paper manufacturing. Eucalyptus book and newsletter, 42 p. http://www.eucalyptus.com.br/capitulos/ENG03_fibers.pdf##