اثربخشی بسته آموزشی هنر(مؤلفه انبارداری، چیدمان و حمل ونقل) بر کیفیت طراحی هنری بسته های مواد غذایی

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج

چکیده

هدف از تشکیل و ایجاد انبارها چه در سازمان­ های دولتی و خصوصی، تأمین، نگهداری و در دسترس قرار دادن مجموعه وسایل مورد نیاز آن­ها است، در غیر این صورت، در گردش کار و فعالیت­های آن مؤسسه وقفه ایجاد می­شود. مواد غذایی در انبار باید طوری روی هم چیده شوند که ضمن عدم تغییر در خواص فیزیکی، شیمیایی و فعل وانفعالات، از ضرر و زیان و خسارت مالی و جانی آن نیز جلوگیری نماید. همچنین، شبکه­های حمل و نقل شهری، باید به طور منظم و سیستماتیک طراحی و احداث شوند که هر کدام از اجزای آن نیز ضمن انجام بهینه مسئولیت خود، مشکل و معضلی در شبکه به­وجود نیاورند. بر همین اساس، هدف از این تحقیق بررسی اثربخشی بسته آموزشی هنر در دو مؤلفه: انبارداری، چیدمان و حمل­و­نقل می­باشد. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و روش، شبه تجربی می­باشد. جامعه آماری پژوهش، دانشجویان دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی تهران و حجم نمونه با توجّه به روش تحقیق،۶۰ نفر می­باشد که به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. ابزار پژوهش، پرسشنامه محقق است که روایی آن با نظر متخصصین موضوعی تأیید و پایایی پرسشنامه از طریق ضریب آلفای کرنباخ برابر با ۹۴۶٪ محاسبه گردید. دانشجویان ابتدا در پیش آزمون به پرسشنامه مذکور پاسخ داده، سپس محتوای آموزشی به گروه آزمایش در ۵ جلسه کارگاه آموزشی۲ ساعته تدریس گردید و پس از آن، هر دو گروه در پس آزمون شرکت نمودند. نتایج آزمون t وابسته نشان­دهنده بهبود کیفیت طراحی گروه آزمایش در پس آزمون می­باشد. ضمن اینکه نتایج آزمون t دو گروه مستقل نشان داد تفاوت معنی­داری میان دوگروه آزمایش و کنترل دو مؤلفۀ مذکور وجود دارد. همچنین با کمک آزمون فریدمن، مشخص شد شاخص­ها دارای اولویت­های متفاوتی بوده و عامل انبارداری و چیدمان از اولویت بالاتری نسبت به حمل­و­نقل برخوردار می­باشند.

کلیدواژه‌ها


 1. ۱. اسماعیلی فرد،و.(۱۳۹۰)، «نقش صنایع بسته بندی در افزایش صادرات مواد غذایی». کشاورزی و منابع طبیعی، مقالات علوم پایه.
 2. ۲. روستا، الف. ونوس، د. ابراهیمی، ع ح (۱۳۸۴)، «مدیریت بازاریابی»، تهران، انتشارات سمت. چاپ هجدهم- فصل اول- صفحه 41 .
 3. ۳. علیپور، م. کواروئی، م. (۱۳۸۹)، «بازاریابی و مدیریت بازار(با نگرش مدرن)»، انتشارات مهکامه، چاپ اول.
 4. ۴- سرمد، ز. بازرگان، ع. حجازی، الف. (۱۳۹۴)، «روش های تحقیق در علوم رفتاری»، مؤسسه انتشارات آگه، چاپ 28.
 5. ۵. رضوانی،ح. ملک پور،م. (۱۳۸۸)، ارائه الگویی برای دسته بندی ویژگی های محصول، بررسی های بازرگانی، خرداد و تیر، شماره ۳۵ ،۷۱–۵۸ .
 6. ۶. میار رستمی، م. خیری، ب. (۱۳۹۳)، «بررسی تأثیر بسته‌بندی محصول و الگوهای ارتباطی خانواده بر رفتار خرید کودکان و والدین(کودکان و والدین مراجعه کننده به مراکز تفریحی و خرید)»، مجلّه مدیریت بازاریابی، پاییز، شماره ۲۴،ص ۱۹-۴۱
 7. ۷. ابراهیمی،ا. (۱۳۸۸)، «بررسی تأثیر ابعاد بصری و اطّلاعاتی بسته بندی بر تصمیم گیری خریداران شامپوهای تولید داخل». پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران.
 8. ۸. حسن زاده کریم آباد، ح. خلیل، م. (۱۳۹۱)، «شناسایی مؤلفه های اثر گذار بر بسته بندی محصولات غذایی(با تأکید بر نیازهای مصرف کننده)»، راهبرد، سال پنجم، شماره هفتم. 18-3.
 9. ۹. کرمانی نژاد، ف. (۱۳۹۲)، «نگاهی به طراحی بسته بندی»، نشر کاربن، ۲۰۴ ص، شابک، ۶-۱۶-۷۴۹۱-۹۶۴.
 10. ۱۰. استیری،م. (۱۳۸۶)، «بررسی رابطه میان بسته بندی و رفتار مصرف کنندگان محصولات غذایی»، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران. ایران.
 11. ۱۱. توکلی، س؛ فخر، الف. (در نوبت چاپ)، «کارآفرینی در صنعت بسته بندی»، به سفارش مؤسسه کار و تأمین اجتماعی، گروه کارآفرینان فخر.
 12. ۱۲. راجو، ونکاتش.(۱۳۸۰)،نقش گرافیک در طراحی بسته بندی، مجلّه چاپ و بسته بندی، تهران خرداد 1390 – شماره 68 – صفحه 76.
 13. ۱۳. سورکا ، والتر.(۱۳۸۴)، «مبانی فن آوری بسته بندی: شناخت»، ترجمه هاشم حبیبی، صنعت بسته بندی، تهران، نشر هیراد، چاپ دوم، صفحه 64-73 .
 14. ۱۴. صفائیان، س.(۱۳۸۸)، «بررسی حرکت در بسته بندی با تأکید بر نقوش و ساختار»، پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته ارتباط تصویری، دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا.
 15. ۱۵. قاسم خانی ، س. (۱۳۸۸)، «بسته بندی انعطاف پذیر، سازمان توسعه تجارت ایران»، دفتر امور بنگاه ها، گروه بسته بندی.
 16. ۱۶. برادران فرشچی، ش.(۱۳۸۹)،«شناسایی اهمیت عناصر مؤثر بر بسته بندی با رویکرد تحلیل همزمان (مطالعه موردی صنعت شکلات)»، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی.
 17. ۱۷. خرازی،ا. (۱۳۸۷)،«بررسی نقش اجزای بسته بندی در تصمیم گیری خرید، خریداران آبمیوه در ایران»، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اداری، گروه مدیریت بازرگانی، گرایش بازاریابی، دانشگاه شهید بهشتی.
 18. ۱۸. عارفی، ا. نکویی، م. (۱۳۸۹)،«تأثیر بسته بندی بر تصویرشناسه در محصولات غذایی»، چشم انداز مدیریت بازرگانی، زمستان، شماره ۴، ص ۱۲۴-۱۰۷.
 19. ۱۹. صحاف زاده،آ. (۱۳۹۳)،«بررسی رضایت مشتریان و درگیری ذهنی خرید آنان با درنظر گرفتن ابعاد بسته بندی و نگرش مشتریان»، پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس.
 20. ۲۰. خوانسار،ن. (۱۳۹۱)،« بررسی کاربردی تصویر‌سازی در طراحی گرافیک(حیطه بسته‌بندی‌های تجاری)»،پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته ارتباط تصویری، دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا(س).
 21. ۲۱. سقائیان، ف. (۱۳۹۲)،«تأثیر ابعاد اخلاقی در بسته بندی بر تصمیم خرید مصرف کننده مواد غذایی»، پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد، دانشگاه الزهرا(س).
 22. ۲۲. ملکی، ز. (۱۳۹۱)،« بررسی نقوش تزئین رایج در نقاشی ایرانی جهت استفاده از قابلیت های آن در بسته بندی آثار صنایع دستی ایران»، دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا.
 23. ۲۳. اسفرجانی، ش. (۱۳۹۱)، «۷ قدم راهبردی و هفت اصل طراحی یک بسته بندی موفق»، صنعت بسته بندی، از ۱۹ تیرماه تا۲۰ شهریور.
 24. ۲۴. دلاور،علی. (۱۳۹۳)، «احتمالات و آمار کاربردی، در روانشناسی و علوم تربیتی»، تهران، رشد. چاپ هشتم.
 25. ۲5. شریفی، م.(۱۳۸۹)،اهمیت و نقش بسته بندی کالاها در صادرات، ماهنامه استاندارد، شماره ۲۱۵.
 26. ۲6. رحمتی،م. (۱۳۹۰)،آسیب شناسی پیامدهای زیان بار اقتصادی حاصل از یک بسته بندی نامناسب، فصلنامه علوم و فنون بسته بندی، سال دوم، بهار، شماره پنجم.
 27. ۲7. ارغند، ه. (۱۳۸۶)، بسته بندی برای کودکان. صنعت بسته بندی، شماره ۹۶، ص 25-24.
 28. جبل عاملی، م. (۱۳۸۸)، اهمیت بسته بندی در حفظ محصول و جذب مشتری، فصلنامه احیا(علمی، فرهنگی، اجتماعی) سال هفتم، شماره ۲۷.
 29. Fraenkel, J. R., Wallen, N. E., & Hyun, H. H. (2012). How to design and evaluate research in education.New York, NY: McGraw-Hill Companies.
 30. Otterbring , T ; Lofgren , M & Lestelius , M (2014).Let There Be Lig! An Initial Exploratory Study Of Whether Lighting Influences consumer Evaluations Of Packaged Food Products , Journal of Sensory Studies, 29, 294 – 300.