مروری بربسته‌بندی پلاستیک‌های زیست‌تخریب‌پذیر سنتزی

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 استاد گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

سال‌ها است که پلاستیک‌های معمولی برای کاربردهای بسته‌بندی در بخش‌های مختلف تولید و استفاده می‌شوند. با افزایش صنایع غذایی، تقاضا برای بسته‌بندی مواد غذایی نیز افزایش یافته است. بااین‌حال، پلاستیک‌های ساخته شده از نفت تجزیه‌ناپذیر است و مشکلات زیست‌محیطی شدیدی را برای محیط‌ زیست ایجاد کرده است. پلیمرهای زیستی یا زیست‌تخریب‌پذیر به‌عنوان یک رویکرد جایگزین برای بسیاری از کاربردهای صنعتی از جمله بسته‌بندی مواد غذایی و همچنین کنترل خطرات ناشی از پلاستیک غیرقابل تجزیه است. با توجه به نوع ماده‌ی اولیه، آن‌ها به‌عنوان پلیمرهای استخراج‌شده از ترکیبات زیست‌توده، سنتز شده از مونومرها و تولیدشده از میکروارگانیسم‌ها طبقه‌بندی می‌شوند. کیفیت بیوپلیمرها به خواص فیزیکی، مکانیکی، حرارتی بستگی دارد. بررسی حاضر مروری بر ویژگی‌های پلیمرهای زیستی مختلف و ترکیبات آن‌ها، مقایسه‌ی خواص بین پلیمرهای زیست‌تخریب‌پذیر و زیست پلیمری است و همچنین به پژوهش‌های اخیر و روش‌های نوآورانه برای استفاده از این نوع پلاستیک‌ها جهت بسته‌بندی مواد غذایی و مسمومیت پلاستیک‌های زیست‌توده اشاره‌ شده است که در نتیجه می‌توان به این موارد اشاره کرد که پلیمرهای زیست‌‌تخریب‌پذیر به کاهش اثرات زیست‌محیطی پلاستیک‌ها کمک می‌کند و همچنین به دلیل استفاده از ضایعات کشاورزی به‌عنوان مواد اولیه برای ساخت این‌گونه بسته‌بندی، فرصت بسیار خوبی به جهت افزایش ارزش افزوده وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

An Overview of the Packaging of Synthetic Biodegradable Plastics

نویسندگان [English]

 • Asiyeh Ghiafeh shirzadi 1
 • N. Sedaghat 2
1 Ferdowsi University of Mashhad , Agriculture faculty, food science department
2
چکیده [English]

Ordinary plastics have been produced and used for many years for packaging applications in various sectors. With the growth of the food industry, the demand for food packaging has also grown. However, the plastics made from petroleum are non-degradable, which has created severe bio environmental problems for the environment. Biodegradable polymers are an alternative approach to many industrial applications including food packaging, as well as risk control for non-biodegradable plastics. According to the type of the raw material, they are classified in one of the following categories: polymers extracted from biomass compounds, polymers synthesized from monomers and polymers produced from microorganisms. The quality of biopolymers depends on their physical, mechanical and thermal properties. The present study is an overview of the properties of different biopolymers and their compounds, comparing the properties of biodegradable polymers and biopolymers. The recent research works and innovative methods for the use of these plastics for food packaging and biomass plastic poisoning have also been studied and presented, concluding that biodegradable polymers help reduce the environmental impacts of plastics. It is worth mentioning that as the plastics from agricultural waste are used as raw materials for making this kind of packaging, there is a great opportunity to increase added value.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Synthesis
 • Biodegradable
 • Polymer
 • Properties
 • Production Method of Bioplastics
 • Europe, P., ‘Plastics - the facts’, 2019. [Online]. Available: https://www.plasticseurope.org/en/re ources/market-data.
 • Shaikh, M. Yaqoob, and P. Aggarwal, ‘An overview of biodegradable packaging in food industry’, Curr. Res. Food Sci., vol. 4, pp. 503–520, 2021, doi: 10.1016/j.crfs.2021.07.005.
 • Kale, T. Kijchavengkul, R. Auras, M. Rubino, S. E. Selke, and S. P. Singh, ‘Compostability of bioplastic packaging materials: An overview’, Macromol. Biosci., vol. 7, no. 3, pp. 255–277, 2007, doi: 10.1002/mabi.200600168.
 • Zeljko, ‘Review ’:, no. October, 2017, doi: 10.2376/0003-925X-68-26.
 • Verma and E. Fortunati, Biobased and biodegradable plastics, vol. 4, no. 1722. 2019.
 • Goswami and T. O’Haire, Developments in the use of green (biodegradable), recycled and biopolymer materials in technical nonwovens. Elsevier Ltd, 2016.
 • R. Salgado, L. Di Giorgio, Y. S. Musso, and A. N. Mauri, ‘Recent Developments in Smart Food Packaging Focused on Biobased and Biodegradable Polymers’, Front. Sustain. Food Syst., vol. 5, no. April, pp. 1–30, 2021, doi: 10.3389/fsufs.2021.630393.
 • Market, ‘Retrieved from’, 2020, [Online]. Available: https://www.european-bioplastics.org/market/.
 • Ghatge, Y. Yang, J. H. Ahn, and H. G. Hur, ‘Biodegradation of polyethylene: a brief review’, Appl. Biol. Chem., vol. 63, no. 1, 2020, doi: 10.1186/s13765-020-00511-3.
 • Kumar Sen and S. Raut, ‘Microbial degradation of low density polyethylene (LDPE): A review’, J. Environ. Chem. Eng., vol. 3, no. 1, pp. 462–473, 2015, doi: 10.1016/j.jece.2015.01.003.
 • Sivan, ‘New perspectives in plastic biodegradation’, Curr. Opin. Biotechnol., vol. 22, no. 3, pp. 422–426, 2011, doi: 10.1016/j.copbio.2011.01.013.
 • A. Wilkes and L. Aristilde, ‘Degradation and metabolism of synthetic plastics and associated products by Pseudomonas sp.: capabilities and challenges’, J. Appl. Microbiol., vol. 123, no. 3, pp. 582–593, 2017, doi: 10.1111/jam.13472.
 • Awasthi, P. Srivastava, P. Singh, D. Tiwary, and P. K. Mishra, ‘Biodegradation of thermally treated high-density polyethylene (HDPE) by Klebsiella pneumoniae CH001’, 3 Biotech, vol. 7, no. 5, pp. 1–10, 2017, doi: 10.1007/s13205-017-0959-3.
 • P. Das and S. Kumar, ‘Microbial deterioration of low density polyethylene by Aspergillus and Fusarium sp’, Int. J. ChemTech Res., vol. 6, no. 1, pp. 299–305, 2014.
 • et al. Redondo, ‘Biodegradable polyamide fiber, a process for obtaining such Fiber and polyamide article made therefrom’, 2016.
 • O. Siegenthaler, A. Künkel, G. Skupin, and M. Yamamoto, ‘Ecoflex® and ecovio®: Biodegradable, performance-enabling plastics’, Adv. Polym. Sci., vol. 245, no. July 2011, pp. 91–136, 2012, doi: 10.1007/12-2010-106.
 • A. Lee, J. H. Ahn, I. Kim, S. Li, and S. Y. Lee, ‘Synthesis, Characterization, and Application of Fully Biobased and Biodegradable Nylon-4,4 and -5,4’, ACS Sustain. Chem. Eng., vol. 8, no. 14, pp. 5604–5614, 2020, doi: 10.1021/acssuschemeng.0c00007.
 • Nevada, ‘FISH GELATIN: A RENEWABLE MATERIAL FOR DEVELOPING ACTIVE BIODEGRADABLE FILMS Gómez-Guillén’, J. Chem. Inf. Model., vol. 53, no. 9, pp. 1689–1699, 1981.
 • M. T. and Research, ‘Inc’, 2020, [Online]. Available: https://www.wmtr.com/.
 • Briassoulis and A. Giannoulis, ‘Evaluation of the functionality of bio-based food packaging films’, Polym. Test., vol. 69, no. March 2018, pp. 39–51, 2018, doi: 10.1016/j.polymertesting.2018.05.003.
 • S. Lee, ‘Carbon dioxide absorbers for food packaging applications’, Trends Food Sci. Technol., vol. 57, pp. 146–155, 2016, doi: 10.1016/j.tifs.2016.09.014.
 • Auras, R., Singh, S.P., Singh, ‘Performance evaluation of PLA against existing PET and PS containers’, 2006.
 • ‘Flair Flexible Packaging Corporation’, 2020, [Online]. Available: http://www.flairpackaging.com/home.
 • Bhatia, R. K. Gupta, S. N. Bhattacharya, and H. J. Choi, ‘Analysis of gas permeability characteristics of poly(lactic acid)/poly(butylene succinate) nanocomposites’, J. Nanomater., vol. 2012, 2012, doi: 10.1155/2012/249094.
 • ‘Plastic Materials, Free online database for plastic industry’, 2020, [Online]. Available: https://omnexus.specia.
 • ] Kr´ol-Morkisz, K., Pielichowska, ‘Thermal decomposition of polymer nanocomposites with functionalized nanoparticles’, InPolymer Compos. with Funct. Nanoparticles, 2019.
 • Jõgi and R. Bhat, ‘Valorization of food processing wastes and by-products for bioplastic production’, Sustain. Chem. Pharm., vol. 18, 2020, doi: 10.1016/j.scp.2020.100326.
 • Zimmermann, A. Dombrowski, C. Völker, and M. Wagner, ‘Are bioplastics and plant-based materials safer than conventional plastics? In vitro toxicity and chemical composition’, Environ. Int., vol. 145, no. September, p. 106066, 2020, doi: 10.1016/j.envint.2020.106066.
 • Muncke et al., ‘Impacts of food contact chemicals on human health: A consensus statement’, Environ. Heal. A Glob. Access Sci. Source, vol. 19, no. 1, pp. 1–12, 2020, doi: 10.1186/s12940-020-0572-5.
 • RAND, ‘Product Packaging’, Ellis Isl. Snow Globe, pp. 207–238, 2021, doi: 10.2307/j.ctv11cw45p.12.
 • Eyheraguibel et al., ‘Characterization of oxidized oligomers from polyethylene films by mass spectrometry and NMR spectroscopy before and after biodegradation by a Rhodococcus rhodochrous strain’, Chemosphere, vol. 184, pp. 366–374, 2017, doi: 10.1016/j.chemosphere.2017.05.137.
 • T. Zumstein et al., ‘Biodegradation of synthetic polymers in soils: Tracking carbon into CO2 and microbial biomass’, Sci. Adv., vol. 4, no. 7, 2018, doi: 10.1126/sciadv.aas9024.
 • L. Yang Y, Yang J, Wu W, Zhao J, Song Y, Gao L, Yang R, ‘Biodegradation and mineralization of polystyrene by plastic eating mealworms’, Env. Sci Technol, 2015.
 • S. Yang et al., ‘Biodegradation of polystyrene wastes in yellow mealworms (larvae of Tenebrio molitor Linnaeus): Factors affecting biodegradation rates and the ability of polystyrene-fed larvae to complete their life cycle’, Chemosphere, vol. 191, pp. 979–989, 2018, doi: 10.1016/j.chemosphere.2017.10.117.
 • Angaji and H. Reza, ‘Preparation of Biodegradable Low Density Polyethylene by Starch – Urea Composition for Agricultural Applications Torabi’.
 • Rapisarda et al., ‘Envases compostables a base de polilactida y celulosa para tomates cherry recién cortados: evaluación del rendimiento e influencia del tratamiento de esterilización.’, Materiales, vol. 13, no. 15, pp. 1–18, 2020.
 • Kamthai and R. Magaraphan, ‘Development of an active polylactic acid (PLA) packaging film by adding bleached bagasse carboxymethyl cellulose (CMC B ) for mango storage life extension’, Packag. Technol. Sci., vol. 32, no. 2, pp. 103–116, 2019, doi: 10.1002/pts.2420.
 • [38] Panseri et al., ‘Feasibility of biodegradable based packaging used for red meat storage during shelf-life: A pilot study’, Food Chem., vol. 249, no. December 2017, pp. 22–29, 2018, doi: 10.1016/j.foodchem.2017.12.067.
 • Vilarinho, A. Sanches Silva, M. F. Vaz, and J. P. Farinha, ‘Nanocellulose in green food packaging’, Crit. Rev. Food Sci. Nutr., vol. 58, no. 9, pp. 1526–1537, 2018, doi: 10.1080/10408398.2016.1270254.
 • ‘Erratum regarding missing Conflict of Interest statements in previously published articles (Food Packaging and Shelf Life (2020) 25, (S2214289419307835), (10.1016/j.fpsl.2020.100515))’, Food Packag. Shelf Life, vol. 29, no. June, p. 100626, 2021, doi: 10.1016/j.fpsl.2020.100626.