نویسنده = محمدرضا دهقانی فیروزآبادی
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه برخی از عوامل پوشش دهی کاغذ و تأثیر آن ها بر خواص و کیفیت کاغذهای بسته بندی

دوره 6، شماره 21، بهار 1394

راحله نوروزی؛ علی قاسمیان؛ محمدرضا دهقانی فیروزآبادی؛ سید مهدی جعفری