نویسنده = زهرا جعفری
تعداد مقالات: 1
1. مروری بر فرآیند تولید فیلم‌های خوراکی(ترجمه)

دوره 6، شماره 23، پاییز 1394

زهرا جعفری؛ سونیا طاهری؛ آتنا السادات مظلوم