بسته‌بندی در نبرد ناهمگون

نویسنده

چکیده

این نوشتار ضمن برشماری عوامل مهم و تأثیرگذار در نبردهای ناهمگون به بیان نقش بسته‌بندی و اهمّیّت آن در ‌این نبردها می‌پردازد. در بخش نخست ویژگی‌ها و مشخصه‌های مؤثر نبردهای ناهمگون تشریح شده و به دنبال آن ارتباط ‌این مشخصه‌ها با موضوع لجستیک و در آخر الزامات بسته‌بندی در شرایط انجام این نبردها، مورد کنکاش و واکاوی قرار می‌گیرند.

کلیدواژه‌ها