اثر گرانروی چسب نشاسته ذرّت بر مقاومت به لهیدگی سطح(FCT) مقوای کنگره ای سه لا با فلوت A

نویسندگان

چکیده

در این تحقیق تأثیر گرانروی چسب نشاسته ذرّت بر روی مقاومت به لهیدگی سطح(FCT)(1) ورق مقوای        کنگره ای سه لا، مورد مطالعه قرار گرفته است. بنابراین در ابتدا چسب نشاسته با مقادیر متفاوت گرانروی در سه سطح 15، 25 و 30 ثانیه با فوردکاپ 6 میلی متر(2) تهیه گردید.]2 پس از تولید چسب جدید و تهیه مقوا با مقوای تولیدی کارخانه که با چسب معمول تولید شده، مقایسه گردید و تهیه و مقاومت به لهیدگی سطح، اندازه گیری            شد و سپس این نتایج با مقاومت به لهیدگی سطح مقوای تولیدی قبل از این تحقیق، یعنی با چسب اولیه کارخانه مورد مقایسه قرار گرفت و جهت تجزیه و تحلیل نتایج از طرح کامل تصادفی استفاده شد. پس از تجزیه و تحلیل نتایج؛ مقایسه میانگین ها توسط روش حداقل کمینه معنی دار یا روش دانکن(3)صورت پذیرفت و مشخص گردید که اثر سطوح شاخص گرانروی در مقاومت های سطح، در سطح 1% معنی دار   می باشد. همچنین بر طبق آزمون دانکن تیمار برتر در گرانروی 25 ثانیه تعیین شد و ثابت گردید که بالاترین سطح مقاومت ها را در بر دارد.

کلیدواژه‌ها