تأثیر فرایند خشک کردن و فعال‌سازی در کاغذ

نویسنده

چکیده

هدف از این مقاله، بررسی اثر پرس تَر(1) و خشک کردن(2) در پیوندهای بین فیبری و فعال سازی این پیوندها در کاغذ است. این پدیده از مهم ترین خصوصیات مقاومتی کاغذ است که مورد مطالعه قرار گرفته و شامل مقاومت پیوند اسکات(3) و مقاومت کششی می باشد. در این تحقیق سه نوع خمیر کاغذ مختلف شامل خمیر کاغذ شیمیایی(کرافت) کمی کوبیده شده، خمیر کاغذ مکانیکی گرمایی(TMP)(4) و مخلوط 50% - 50% از این دو خمیر کاغذ فوق مورد استفاده قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها