بسته بندی نظامی

نویسنده

چکیده

یکی از خواسته های مهمی که در مأموریت یگان های نظامی به چشم می خورد، استفاده از بسته بندی ویژه است که جهت پشتیبانی(1) تجهیزات نظامی به کار می روند. این بسته بندی های ویژه به نوعی در جهت ارسال راحت کالا، تسریع در استفاده از کالا، تطابق با ارگونومی(2)            مصرف کننده، ویژگی نقل و انتقال برای حمل بین قاره ای کالا، حفظ محیط زیست، قابلیت بازیافت، بهره برداری انفرادی و گروهی، ماندگاری بالا، بهداشتی بودن و رضایت مصرف کننده دارای اهمیت قابل چشم گیری        می باشند. بدین منظور داشتن نیاز نیروهای نظامی و شناسایی ماهیت مأموریت های عملیاتی آن ها در ابتدای دریافت جمع آوری اطّلاعات بسیار مهم است و به دنبال آن، شناخت و آگاهی از فنّاوری های بسته بندی(مواد  بسته بندی، خصوصیات و ویژگی های مواد، آگاهی از انواع طرح های بسته بندی و قابلیت های آن ها) نیز جای تأمل دارد. بدین جهت با دریافت داده های صحیح از نیازهای ذکر شده که در سطح نظامیان به چشم می خورد، می توان به بسته بندی کاربردی نیروهای نظامی کمک کرد.

کلیدواژه‌ها