بسته بندی اتمسفر تغییر یافته در میوه و سبزی

نویسنده

چکیده

میوه ها و سبزی ها از جمله مهم ترین محصولات باغی هستند که نقش مهمی در تأمین نیاز غذایی و سلامت انسان دارند. این گروه از محصولات کشاورزی به دلیل داشتن رطوبت زیاد فساد پذیر هستند و در دوره پس از برداشت بخش عمده ای از آن ها(بین 5 تا 50 درصد) از بین می روند. کاهش و به حداقل رساندن چنین ضایعاتی به عنوان «برداشت مخفی» می تواند یکی از راهکارهای مؤثر در تأمین غذا برای جامعه به حساب آید. استفاده از اتمسفر تغییر یافته(MAP)(1) برای نگهداری میوه ها و سبزی های تازه در اغلب تحقیقات قرن بیستم مورد توجّه بوده و نشان داده شده است که در افزایش عمر و کیفیت پس از برداشت محدوده وسیعی از میوه ها و سبزی های تازه مؤثر می باشد. از این رو، در این مقاله سعی شده است اثر شرایط مختلف بسته بندی شامل نسبت و ترکیب گازهای مختلف(مانند اکسیژن، دی اکسید کربن، نیتروژن و غیره)، تأثیر رطوبت، دما و انواع بسته بندی های کاربردی، فنّاوری بسته بندی و سایر شاخص های مربوطه در ایجاد شرایط بهینه بسته بندی میوه و سبزی به روش اتمسفر کنترل شده بررسی و همچنین عکس العمل میوه و سبزی به تغییر اتمسفر صورت گرفته در واکنش های سوخت و ساز مانند تنفس و تولید اتیلن و تغییرات کیفی مثل تغییرات در عطر و طعم، رنگ و بافت محصول مورد بررسی قرار گرفته و پیشرفت های اخیر در این فنّاوری بیان شود.

کلیدواژه‌ها