بسته بندی زیست فعال تبدیل مواد غذایی به غذاهای سالم تر

نویسنده

چکیده

در این مقاله، مجموعه پایگاه هایی برای ایجاد فنّاوری های نوآورانه و پیشرفت در تولید مواد غذایی تابعی صورت گرفت که زیست فعال های مهم و عملگر در بسته بندی و پوشش مواد تعبیه می شوند و یک نگرش جدید مفهومی برای توسعه عملکرد مواد غذایی ایجاد می شود، بنابراین این فنّاوری بسته بندی جدید، زیست فعال نامیده شد که در آن مواد غذایی پوشش داده می شوند و نقش منحصر به فردی در افزایش تأثیر غذا بر سلامت مصرف کننده دارد. فنّاوری های مورد بررسی در این مقاله،           یکپارچه سازی، میکروکپسوله کردن، انکپسوله کردن،      بی تحرک کردن آنزیم ها و ویژگی پلیمرهای غیرمهاجرتی است. همه این فنّاوری ها به طور کلی و عالی در ویژگی های خاصی از بیوپلیمرها به نمایش گذاشته شده است.

کلیدواژه‌ها