فنّاوری ‌های بسته‌بندی زیست فعال برای افزایش زمان ماندگاری محصولات گوشتی

نویسندگان

علوم و صنایع غذایی

چکیده

برای جلوگیری از وسعت و سرعت فساد و رشد میکروارگانیسم‌های پاتوژن در محصولات گوشتی، مواد بسته‌بندی ضد میکروب(1) می‌تواند یک راه حل مناسب باشد. به جای مخلوط کردن مواد ضد میکروب به صورت مستقیم در مواد غذایی، آن ها را در فیلم‌ها به کار می‌برند که اثر کاربردی بر سطح غذا می‌گذارد - که رشد میکروبی اساساً در آنجا یافت می‌شود - بسته‌بندی ضد میکروب شامل سیستم‌هایی از قبیل انتشار مواد زیست فعال به داخل مواد بسته‌بندی، پوشاندن مواد زیست فعال بر سطح مواد بسته‌بندی یا استفاده از ماکرومولکول های ضد میکروب با ویژگی های شکلی فیلم یا پوشش‌های خوراکی است.این فنّاوری ‌ها برای نگهداری گوشت و محصولات گوشتی ارزیابی شد.

کلیدواژه‌ها