ویژگی های فیزیکی و شیمیایی پودر گوجه فرنگی تحت تأثیر نوع بسته بندی در طی انبار مانی

نویسندگان

چکیده

در این پژوهش ویژگی های انبارمانی پودر گوجه فرنگی تحت تأثیر دمای هوای خشک کردن مورد مطالعه قرار گرفت. از نظر ارزیابی کیفی نیز مشاهده گردید که پذیرش رنگ، عطر، طعم و ظاهر در دمای 70 درجه سانتی گراد بهتر می باشد. بنابراین بهترین دما جهت تولید پودر گوجه فرنگی دمای 70 درجه سانتی گراد می باشد. پودر گوجه فرنگی بعد از خشک کردن در سه نوع بسته بندی سلوفان نازک، سلوفان ضخیم و شیشه برای مدّت سه ماه انبارمانی گردید. نتایج نشان داد که بسته بندی شیشه به عنوان بهترین بسته بندی جهت نگهداری پودر گوجه فرنگی می باشد.

کلیدواژه‌ها