استفاده از گیاهان دارویی در فیلم های خوراکی بر پایه نشاسته تاپیوکا – آلژینات

نویسندگان

چکیده

در طب سنتی فعالیت ضد میکروبی عصاره گیاهان مختلف بر روی باکتری­ها و قارچ­ها شناخته شده بود. از زمان­های قدیم گیاهان دارویی به عنوان رنگ­دهنده و عوامل طعم­دهنده غذا مورد استفاده قرار می­گرفتند. از عصاره گیاهان برای جلوگیری از بیماری­های ناشی از غذا و فساد مواد غذایی استفاده می­شد. با استفاده از بسته­بندی فعال که با محیط و محصول در تعامل است می­توان عمر مفید، ایمنی و خواص حسی محصول را افزایش داد و کیفیت محصول را حفظ نمود. این بسته­بندی­ها قادر به مهار اکسیژن، رطوبت یا اتیلن هستند. همچنین می­توانند اتانول و طعم را در بسته­بندی منتشر کنند و فعالیت ضد میکروبی از خود نشان دهند. سیستم ضد میکروبی از طریق انتشار گاز، پوشش با عوامل ضد میکروبی و اختلاط با مواد افزودنی ضد میکروبی  می­توانند اثرات خود را اعمال نمایند.در این مقاله فعالیت ضد میکروبی گیاهان در غلظت­های 1، 5، 10 و 20 % در فیلم خوراکی بر پایه نشاسته تاپیوکا- آلژینات بر روی سویه­های مختلف شامل 3 گونه اشرشیاکلی، 2 گونه سالمونلا تیفیموریوم، باسیلوس سرئوس، لیستریا مونوسیتوژنز، استافیلوکوکوس اورئوس، ویبریو پاراهمولیتیکوس، باسیلوس سابتیلیس، ویبریوپاراهمولیتیکوس، لیستریا مونوسیتوژنز و 2 سوش سودوموناس مورد بررسی قرار گرفته است. طبق نتایج پژوهشگران در بین روش­های استخراج عصاره از گیاهان دارویی بهترین روشی که بیشترین میزان فعالیت ضد میکروبی را از خود نشان می­داد مربوط به روش استخراج الکلی بود، بعد از آن روش­های استخراج با آب گرم و اولتراسونیک در مقام دوم و سوم قرار  می­گرفتند. مؤثرترین عصاره گیاهان دارویی جهت فعالیت ضد میکروبی، مربوط به عصاره گیاهان هیبیس کیوس سبدریفا لینا و پیپر بیتر لینا می­شد. حساس­ترین میکروارگانیسم­ها نسبت به این عصاره­های گیاهی ویبریو پاراهمولیتیکوس و یرسینیا آنتروکولیتیکا می­باشد و مقاوم­ترین میکروارگانیسم باسیلوس سابتیلیس است. دمای نگهداری بر روی فعالیت ضد میکروبی این فیلم­ها تأثیر­گذار است. به طور کلی عصاره گیاهان دارویی در فیلم خوراکی نشاسته تاپیوکا-آلژینات (شکل 1) دارای اثرات ضد میکروبی خوبی است که برای گسترش ماندگاری یا بهبود ایمنی ماده غذایی به کار   می­رود فقط باید تعامل بین غلظت عصاره و طعم و مزه در غذا مورد بررسی قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها