بررسی مقایسه ای روش های مختلف کنترل مواد محلول و کلوئیدی (DCS) موجود در فرآیند ساخت کاغذهای بسته بندی

نویسندگان

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

در تولید کاغذهای بسته­بندی، خصوصاً هنگامی که از خمیر­های مکانیکی یا کاغذ بازیافت شده و ساخته شده از چوب استفاده می­شود، مقدار زیادی از مواد محلول و کلوئیدی (DCS) که عمدتاً از همی­سلولزها، مواد استخراجی و لیگنان­ها تشکیل شده است از خمیر آزاد شده و در آب فرآیندی، پراکنده یا حل می­شوند. تجمع DCS طی عملیات کاغذسازی به دلیل بسته شدن سامانه­های آب فرآیندی، اثرات زیان­آوری بر فرآیندهای کاغذسازی و محصولات کاغذی دارد. بنابراین حذف یا کنترل DCS به منظور غلبه یا کاهش اثرات منفی آن­ها، امری ضروری است. در این بررسی، پیشرفت­های اخیر در کنترل DCS از طریق روش­های فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی مورد بررسی قرار گرفته است. با توجّه به مطالعات انجام شده، روش­های شیمیایی شامل استفاده از پلی­الکترولیت­ها جهت لخته­سازی و ته­نشینی مواد DCS در سامانه شناورسازی با هوای محلول (DAF) و تثبیت­کننده­ها مانند سولفات آلومینیوم(آلوم) ، پلی­آلومینیوم­کلرید، پلی­آمین­ها، پلی­وینیل­آمین و نشاسته کاتیونی، روش­های کارامدتری در کنترل DCS برای بهبود حرکت پذیری ماشین کاغذ و بهبود کیفیت کاغذها­ی مختلف از جمله بسته­بندی می­باشد.

کلیدواژه‌ها