اثر استیله کردن بر ویژگی های نوری، فیزیکی و مکانیکی کاغذهای بسته بندی

نویسندگان

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

در مطالعه حاضر اثر استیله کردن بر ویژگی­های نوری، فیزیکی و مکانیکی کاغذهای بسته­بندی مورد مطالعه قرار گرفته است. در ابتدا به نحوه مکانیسم استیله کردن کاغذ و دیگر مواد لیگنوسلولزی پرداخته شده است. در مورد ویژگی­های فیزیکی، تأثیر استیله کردن برای پایداری ابعاد، ناهمواری سطح و ضخامت کاغذهای بسته­بندی مورد مطالعه قرار گرفته است. برای ویژگی­های مکانیکی نیز مقاومت به پاره شدن، کششی، به تا شدن و سفتی مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین برای تأثیر استیلاسیون بر ویژگی­های نوری کاغذ، سفیدی، زردی و ماتی مورد ارزیابی قرار گرفته­اند. نتایج بررسی­های محققین، نشان داده است در اثر استیله کردن پایداری کاغذ و مقواهای بسته­بندی افزایش می­افزایش و سپس کاهش می­یابند. مقاومت به سفتی که برای مقوا و کاغذهای بسته­بندی، شاخص بسیار مهمی است با استیلاسیون به طرز چشمگیری افزایش می­یابد. استیله کردن کاغذهای بسته­بندی با گروه­های حجیم و روشن استیلی، باعث افزایش ماتی و سفیدی خواهد شد و زردی حاصل از کهنگی کاغذ را کاهش می­دهد.یابد و کاغذ نسبت به رطوبت، تغییرات کمتری از خود نشان می­دهد. استیله کردن کاغذ، باعث صافی سطح بیشتر و افزایش ضخامت کاغذهای مورد نیاز در صنعت بسته بندی خواهد شد. مقاومت به پارگی در اثر استیلاسیون به دلیل کاهش طول الیاف افت می­کند. مقاومت به کشش و تا شدن با استیله کردن ابتدا

کلیدواژه‌ها