شناسایی سلیقه بصری مخاطب بر مبنای طبقه اجتماعی مطالعه موردی: بسته های چای

نویسندگان

خیابان پیروزی خیابان کلینی کوچه خباز پلاک 10

چکیده

طراحی بسته‌بندی، عاملی تأثیرگذار در فروش هر محصولی است که باید مطابق با سلیقه مخاطبانش به انجام برسد، به طوری که بتواند در چند ثانیه خریدار را تحت تأثیر قرار داده و او را مجاب به انتخاب و خرید کالای مشخص نماید. در مقاله پیش­رو ابتدا درستی نظریه بوردیو در جامعه ایرانی مورد آزمون قرار گرفته و پس از اثبات درستی و کارایی این نظریه در جامعه ایران، تلاش شده تا عناصر بصری هر طبقه استخراج گردد. چرا که سلیقه و عادت‌وارۀ هر طبقه، امری کلیدی در گزینش عناصر بصری برای طراحی بسته­بندی است. برای نیل به این مقصود، پرسشنامه‌ای برای تعیین طبقه اجتماعی و سلیقه افراد در انتخاب بسته‌های چای تنظیم و در شهر اصفهان بین 180 نفر از جوانان 25 تا 35 ساله تکمیل گردید. نتایج حاصل از این تحقیق، نشان می‌دهد که عناصر بصری ایده­آل و معنای کلمه شیک در هر طبقه به طور متفاوتی تعریف می­شود.

کلیدواژه‌ها