تولید خمیر کاغذ NSSC صنوبر دلتوئیدس رقم 55-69 برای مصارف بسته بندی

نویسندگان

استان فارس، شهرستان فسا، حیدر آباد، خیابان امام رضا، بعد از مدرسه شاهد، کوچه 15، کد پستی 7461667373

چکیده

خمیر کاغذ NSSC برای تولید کاغذ فلوتینگ یکی از مهم­ترین منابع تولید کاغذ برای مصارف بسته ­بندی می­باشد. استفاده از کاغذ، به دلیل برخی از ویژگی­ ها به خصوص ارزانی، دوستدار محیط زیست بودن و قابلیت بازیافت بر سایر مواد مورد استفاده در بسته ­بندی ارجحیت دارد. در این تحقیق، خمیر کاغذ NSSC صنوبر دلتوئیدس رقم 55-69 جهت مصارف بسته­ بندی و تولید کاغذ فلوتینگ مورد ارزیابی قرار گرفته است. از بین 6 پخت با شرایط مختلف خمیرکاغذ با ویژگی­ های بهینه برای ساخت کاغذ فلوتینگ برگزیده شد. خمیرکاغذ بهینه برای دستیابی به درجه روانی 385 میلی‌لیتر درجه کانادایی پالایش شد و از آن کاغذهای فلوتینگ با جرم پایه 127 گرم بر سانتی­متر مربع ساخته شد. سپس مقاومت­های فیزیکی و مکانیکی آن اندازه­گیری شد. نتایج کلی، حاکی از تأثیر مثبت خمیرکاغذ NSSC صنوبر دلتوئیدس، در تولید کاغذ فلوتینگ برای مصارف بسته­ بندی می­باشد. نتایج به دست آمده، نشان می ­دهد که استفاده از خمیر کاغذ NSSC صنوبر دلتوئیدس رقم 55-69 در مقایسه با سایر فرآیندها و مواد اولیه مورد استفاده نتایج قابل قبولی نشان می­دهد، چرا که با توجّه به اهمیت استفاده از گونه­های چوبی تند رشد، به علت محدودیت منابع لیگنوسلولزی و همچنین قابل قبول بودن مقاومت­ های این پژوهش با استانداردهای ISIRI 3054 و ISIRI 3488 می­توان تولید کاغذ فلوتینگ را با استفاده از فرآیند خمیر کاغذسازی حاصل از چوب صنوبر دلتوئیدس رقم 55-69 به صنعت کاغذ و بسته ­بندی توصیه نمود.

کلیدواژه‌ها