کاربرد اسید سیتریک در ایجاد اتصالات عرضی در فیلم نشاسته

نویسندگان

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

چکیده

تولید فیلم­های خوراکی با ویژگی­های مکانیکی و نفوذ­پذیری مناسب، به عنوان یکی از فنّاوری­های بالقوه که می­تواند موجب کاهش از دست رفتن رطوبت، محدود نمودن جذب اکسیژن و کاهش مهاجرت لیپیدها در ماده غذایی شود، بسیار مورد توجّه قرار گرفته است. نشاسته از مهم­ترین پلیمرهای پلی­ساکاریدی است که به دلیل دارا بودن خلوص بالا، قیمت پایین، زیست تخریب­پذیر بودن، توانایی ایجاد فیلمی با قابلیت کشش مناسب و ممانعت­کنندگی خوب نسبت به گازها بسیار مورد توجّه است. با این وجود فیلم­های حاصل از نشاسته ممانعت­کنندگی ضعیفی نسبت به رطوبت و حساسیت بالایی به آب دارند. ایجاد اتصالات عرضی یک روش معمول برای بهبود عملکرد نشاسته است. با توجّه به سمّیّت مواد شیمیایی ایجاد­کننده اتصالات عرضی، توجّه زیادی به استفاده از اسیدهای آلی شده است. اسید سیتریک با یک گروه هیدروکسیل و سه گروه کربوکسیل، اصلی­ترین اسید آلی در ایجاد پیوند عرضی است. در این مقاله مروری، ویژگی فیلم­های خوراکی حاصل از نشاسته که با اسید سیتریک اتصال عرضی داده شده­اند، مورد بررسی قرار می­گیرد.

کلیدواژه‌ها


  1. Ghanbarzadeh, B., Musavi, M., Oromiehie, A., Rezayi, K., Rad, E. R., & Milani, J. (2007)."Effect of plasticizing sugars on water vapor permeability, surface energy and microstructure properties of zein films". LWT-Food Science and Technology, 40,1191-1197.##2. Bertuzzi, M., Armada, M., & Gottifredi, J. (2007). "Physicochemical characterization of starch based films". Journal of food engineering, 82,17-25.##3. Talja, R. A., Helen, H., Roos, Y. H., & Jouppila, K. (2007). "Effect of various polyols and polyol contents on physical and mechanical properties of potato starch-based films". Carbohydrate Polymers, 67,288-295.##4. Seker, M., & Hanna, M. A. (2006). "Sodium hydroxide and trimetaphosphate levels affect properties of starch extrudates". Industrial Crops and Products, 23,249-255.##5. Šimkovic, I., Hricovı́ni, M., Mendichi, R., & van Soest, J. J. (2004). "Cross-linking of starch with 1, 2, 3, 4-diepoxybutane or 1, 2, 7, 8-diepoxyoctane". Carbohydrate polymers, 55,299-305.##6. Wattanachant, S., Muhammad, K., Hashim, D. M., & Rahman, R. A. (2003). "Effect of crosslinking reagents and hydroxypropylation levels on dual-modified sago starch properties". Food Chemistry, 80, 463-471.##7. Eswaranandam, S., Hettiarachchy, N. S., & Meullenet, J. F. (2006). "Effect of Malic and Lactic Acid Incorporated Soy Protein Coatings on the Sensory Attributes of Whole Apple and Fresh‐Cut Cantaloupe". Journal of food science, 71,307-313.##8. Thiebaud, S., Aburto, J., Alric, I., Borredon, E., Bikiaris, D., Prinos, J., et al. (1997). "Properties of fatty-acid esters of starch and their blends with LDPE". Journal of Applied Polymer Science, 65,705-721.##9. Shi, R., Zhang, Z., Liu, Q., Han, Y., Zhang, L., Chen, D., et al. (2007). "Characterization of citric acid/glycerol co-plasticized thermoplastic starch prepared by melt blending". Carbohydrate Polymers, 69,748-755.##10. Hirashima, M., Takahashi, R., & Nishinari, K. (2004). "Effects of citric acid on the viscoelasticity of cornstarch pastes". Journal of agricultural and food chemistry, 52,2929-2933.##11. Yang, J., Webb, A. R., & Ameer, G. A. (2004). "Novel Citric Acid‐Based Biodegradable Elastomers for Tissue Engineering". Advanced Materials, 16,511-516.##12. Carvalho, A. J., Zambon, M. D., da Silva Curvelo, A. A., & Gandini, A. (2005). "Thermoplastic starch modification during melt processing: hydrolysis catalyzed by carboxylic acids". Carbohydrate Polymers, 62,387-390.##13. Wing, R. E. (1996). "Starch citrate: preparation and ion exchange properties". Starch‐Stärke, 48,275-279.##14. Menzel, C., Olsson, E., Plivelic, T. S., Andersson, R., Johansson, C., Kuktaite, R., et al. (2013). "Molecular structure of citric acid cross-linked starch films". Carbohydrate polymers, 96,270-276.##15. Reddy, N., & Yang, Y. (2010). "Citric acid cross-linking of starch films". Food Chemistry, 118,702-711.##16. Shi, R., Bi, J., Zhang, Z., Zhu, A., Chen, D., Zhou, X., et al. (2008). "The effect of citric acid on the structural properties and cytotoxicity of the polyvinyl alcohol/starch films when molding at high temperature". Carbohydrate Polymers, 74,763-670.##17. Olivato, J., Grossmann, M., Bilck, A., & Yamashita, F. (2012). "Effect of organic acids as additives on the performance of thermoplastic starch/polyester blown films". Carbohydrate polymers, 90,159-164.##18. Ghanbarzadeh, B., Almasi, H., & Entezami, A. A. (2011). "Improving the barrier and mechanical properties of corn starch-based edible films: Effect of citric acid and carboxymethyl cellulose". Industrial Crops and Products, 33,229-235.##19. Ma, X., Chang, P. R., Yu, J., & Stumborg, M. (2009). "Properties of biodegradable citric acid-modified granular starch/thermoplastic pea starch composites". Carbohydrate Polymers, 75,1-8.##20. Olsson, E., Hedenqvist, M. S., Johansson, C., & Järnström, L. (2013). "Influence of citric acid and curing on moisture sorption, diffusion and permeability of starch films". Carbohydrate polymers, 94,765-772.##21. Sreedhar, B., Sairam, M., Chattopadhyay, D., Rathnam, P., & Rao, D. (2005). "Thermal, mechanical, and surface characterization of starch–poly (vinyl alcohol) blends and borax‐crosslinked films". Journal of Applied Polymer Science, 96,1313-1322.##22. Ning, W., Jiugao, Y., Xiaofei, M., & Ying, W. (2007). "The influence of citric acid on the properties of thermoplastic starch/linear low-density polyethylene blends". Carbohydrate Polymers, 67,446-453.##