مدل بررسی تأثیر عوامل زیست محیطی، در بسته بندی مهمات با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری (مطالعه موردی مهمات کالیبر کوچک)

نویسندگان

1 مهندسی صنایع، دانشکده و پژوهشکده فنی مهندسی دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران

2 عضو هیئت علمی دانشگاه جامع امام حسین(ع)، گروه مهندسی صنایع

چکیده

بسته­بندی در حوزه نظامی و بخصوص در مورد مهمات پرمصرف کالیبر کوچک از اهمیت بسزایی برخوردار است چرا که اهداف و انتظارات زیادی از آن مانند کاهش هزینه­ها، استفاده بهینه و کمک به صنعت انتظار می­رود. مؤلفه­های زیادی در طراحی و تولید بسته­بندی این اقلام دخیل هستند. به اذعان خبرگان موضوع یکی از این مؤلفه­ها، "تأثیر عوامل زیست­محیطی " بر بسته­بندی مهمات است. بر همین اساس، در این مقاله سعی بر آن شد که با توزیع پرسش­نامه بین خبرگان، موضوع شاخص­های دخیل در این مؤلفه احصا و تأیید گردد. شاخص­های "قابلیت برگشت به چرخه صنعت"، "بازیابی و بازیافت" و "بازگشت به چرخه محیط زیست" شاخص­هایی هستند که در این مقاله، پرسش­نامه روایی و پایایی آن­ها تأیید و بر اساس آن­ها مدل پیشنهادی مطرح گردید. پس از آن با طراحی پرسش­نامه­های دیگری که حاوی سؤالاتی برای اندازه­گیری شاخص­ها و استفاده از آن در مدل­سازی معادلات ساختاری بودند، روایی و پایایی آن سؤالات تأیید گردید و داده­های به دست آمده برای تحلیل وارد نرم افزارهای Spss 23 و SmartPLS 2 شد. در نهایت شاخص "بازگشت به چرخه محیط زیست" بالاترین و شاخص "بازیابی و بازیافت" نیز کمترین اولویت را به خود اختصاص دادند. همچنین ارتباط بین دو شاخص "بازیابی و بازیافت و قابلیت برگشت به چرخه صنعت" تایید نشد ولی فرضیه ارتباط شاخص "بازگشت به چرخه محیط زیست" روی شاخص "بازیابی و بازیافت" با احتمال 99/0 تأیید گردید. بر همین مبنا باید اولویت طراحی، تولید یک بسته­بندی مناسب، بازگشت به چرخه محیط زیست با قابلیت بازیافت آن، قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


  1. سرمد، ز، بازرگان، ع و حجازی، ا؛ (1384). «روش های تحقیق در علوم رفتاری»، انتشارات آگاه، چاپ یازدهم.##2. هومن، ح ع؛(1391). «مدل یابی معادلات ساختاری با کاربرد نرم‌افزار لیزرل(با اصلاحات)»؛ انتشارات سمت.##3. صراف جوشقانی، ح و همکاران.( پاییز 1389). «بسته بندی و نشانه گذاری مهمات». فصلنامه علوم و فنون بسته بندی. سال اول. شماره سوم. ص. 16.##4. امام پور، م.( 1389). «بسته‌بندی نظامی». فصلنامه علوم و فنون بسته‌بندی، سال اول، شماره چهارم، صفحات 20 الی 33.##5. مرکز مطالعات و پژوهش‌های لجستیکی؛(1388). «اکولوژی و بسته‌بندی»؛ انتشارات فرات.##6. امام پور، م؛(1388). «مبانی طراحی در بسته‌بندی»؛ انتشارات فرات.##7. مرکز مطالعات و پژوهش‌های لجستیکی؛ (1388). «قوانین بسته‌بندی»؛ انتشارات فرات.##8. ای شوماخر، ر؛ جی لومکس، ر؛ مترجم: قاسمی، و؛ (1389).«مقدمه‌ای بر مدل‌سازی معادله ساختاری با کاربرد برنامه‌های Amos، LISREL، EQS»؛ انتشارات جامعه شناسان، چاپ دوم.##9. صفوی، ا؛ غفار، ا؛ حقیری، م؛ محمودی، ا؛ حسینی، س؛ روحی، ن ‌ا؛ (1378).«فرهنگ لغات و اصطلاحات نظامی»؛ مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی.##10. داوری، ع؛ رضازاده، آ؛(1392). «مدل‌سازی معادلات ساختاری با نرم‌افزار PLS»، انتشارات جهاد دانشگاهی، چاپ اول.##11. Bix, L; Rifon, Lockhart, de la Fuente, (2008). "The Packaging Matrix: Linking Package Design Criteria to the Marketing Mix", IDS Packaging, 2003, Retrieved December 11.##12. "Selected ASTM standards on packaging". Fourth edition – ASTM. 1997.##13. JF Hair, M Sarstedt, CM Ringle, JA Mena; (2012)."An assessment of the use of partial least squares structural equation modeling in marketing research"; Journal of the academy of marketing science.##14. JF Hair Jr, GTM Hult, C Ringle, M Sarstedt; (2013). A primer on partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM).##15. Hair, J.F.; (2006). Multivariate data analysis; Publisher: Upper Saddle River, NJ [etc.]: Pearson Prentice Hall.##