دوره و شماره: دوره 7، شماره 26، تابستان 1395 (639) 
2. نقد بسته‌بندی چاروق

صفحه 18-31

نسرین صنیعی نیامقدم؛ ارمغان تقوایی؛ آزاده بیکدلی