نقد بسته‌بندی چاروق

نویسندگان

گروه طراحی صنعتی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

چکیده

یک بسته‌بندی مطلوب و استاندارد، وسیله ارتباط ذهنی خریدار و فروشنده بوده و موجب افزایش رغبت مشتریان برای خرید خواهد شد. به همین ترتیب استفاده از بسته‌بندی مناسب باعث رونق فروش صنایع‌دستی در بازار و اشتغال‌زایی و درآمدزایی آن را در پی خواهد داشت. در میان محصولات فراوان تولید شده در جهان، محصولات صنایع‌دستی، جایگاه ویژه‌ای را به خود اختصاص داده‌اند و به نحوی با هویت ملّی و فرهنگی جامعه تولیدی در ارتباط هستند. کشورهای توسعه‌یافته با آگاهی از این موضوع، سعی دارند محصولات خود را با بهترین روش بسته‌بندی در بازارهای جهانی عرضه کنند، این در حالی ست که بازار محصولات صنایع‌دستی کشورمان ایران، علی‌رغم کیفیت برتر در تولید به دلیل کاستی‌هایی که در زمینه طراحی و تولید بسته‌بندی آن‌ها وجود دارد، از رونق مطلوبی برخوردار نیستند. در این پژوهش که به روش تحلیلی- توصیفی انجام‌شده است، تلاش گردیده تا با معرفی مهم­ترین اصول نقد تخصصی در محصولات و بسته بندی آن­ها به صورت موردی به نقد بسته­بندی صنایع دستی پرداخته شود. موضوع منتخب بسته­بندی کفش دست دوزی به نام سنتی چاروق می­باشد. نقد بسته­بندی صنایع دستی باعث می­گردد که محاسن و معایب آن­ها دیده وتوصیف شود وبه ارتقاء کیفیت آن­ها کمک نماید. در این مقاله با استفاده از اصول نقد و در سه مرحله توصیف، تفسیر و داوری ارزیابی کیفی محصول انجام ‌شده است. برای دستیابی به این هدف ابتدا توصیف بسته با استفاده از قوانین گشتالت و سپس تجزیه‌ و تحلیل و تفسیر در کارکردهای اصلی طراحی صنعتی و اصول بسته‌بندی صنایع‌دستی انجام‌شده است. نتیجه نقد نشان می‌دهد که اگرچه تلاش ارزشمندی از سوی نهادهای دولتی و طراحان و تولیدکنندگان برای ارائه بسته‌بندی خاص کفش سنتی انجام‌شده؛ اما این بسته‌بندی هم از نظر ساختاری و هم ازنظر گرافیک نیازمند تجدیدنظر و بهبود طراحی است.

کلیدواژه‌ها


  1. رحمتی، ی. (1386). «بسته بندی راهکاری مناسب برای رضایت مشتری». نشریه دست ها و نقش ها. شماره 2. ص 18-12.##2. رحمتی، ی. (1385) «بسته‌بندی صنایع دستی در ایران صفر است». روزنامه ایران. شماره 3574. ص 4.##3. یاوری، ح. (1384) «کارشناسی آثار صنایع دستی». (چاپ اول). ایرانشناسی.##4. شایسته فر، م. خزایی، ر. (1393) «آسیب شناسی بسته بندی و عرضه محصولات صنایع دستی». فصلنامه علمی- ترویجی علوم و فنون بسته بندی. سال پنجم. شماره 20. ص 31.##5. حکیمی طهرانی، ا. (1388) «موادشناسی و تکنیک های چاپ در بسته بندی (چاپ اول)». فرهنگ سرای میردشتی.##6. توسلی، م. (1392). «چاروق: صنایع دستی زنجان». ماهنامه داخلی پروازی هما. شماره 85.##7. شایسته فر، م. (1393). «بسته بندی و نقش آن در ارتقا کیفی محصولات صنایع دستی». فصلنامه علمی- ترویجی علوم و فنون بسته بندی. سال پنجم. شماره 19.##8. رحمانی، ر. (1389). «مروری بر الزامات طراحی و تولید بسته بندی صنایع دستی». نشریه هنر بسته بندی. شماره 9. ص 23.##