مروری بر اثرات پرتوهای یونیزه کننده بر مواد غذایی بسته بندی شده

نویسندگان

1 علوم و صنایع غذایی دانشگاه فردوسی مشهد

2 عضو هیئت علمی گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

پرتو­‌دهی مواد غذایی می­‌تواند ایمنی و سلامت مواد غذایی را بهبود بخشد. بسیاری از مواد برای استفاده در بسته ­بندی غذا مجاز هستند؛ اما تنها تعداد اندکی از آن­ها را می­توان هنگام پرتودهی ماده غذایی بکار برد. ارزیابی ایمنی مدیریت دارو و غذا در مواد غذایی پرتودهی شده، در برگیرنده اطّلاعات توکسیکولوژیکی موجود در مورد مواد بسته ­بندی و محصولات رادیولیز تولید­شده از آن­ها در اثر پرتودهی است. هر پروتکل آزمون مورد استفاده در ارزیابی مواد غذایی پرتودهی شده، باید در برگیرنده شناسایی ترکیبات رادیولیز نیز باشد.

کلیدواژه‌ها


  1. جانگ اچ. هان، (1392)، "بسته بندی مواد غذایی فرآوری شده به روش غیرحرارتی"، ترجمه دکتر ناصر صداقت و دکتر مریم بهرام پرور، دانشگاه فردوسی مشهد.##2. Galic K., Scetar M. and Kurek M., (2011). "The Benefits of Processing and Packaging". Trends Food Sci. Tech., 22: 127-137.##3. Arvanitoyannis I. S. and Tsarouhas P., (2010). "Food Packaging Materials for Irradiation". In: Irradiation of Food Commodities. Chap.3, Elsevier. PP.43-61.##4. Sadler G., Chappas W. and Pierce D. E., (2001). "Evaluation of e-beam, and X-ray Treatment on the Chemistry and Safety of Polymers Used with Pre-packaged Irradiated Foods: A Review". Food Addit. Contam., 18(6): 475-501.##5. Goulas, Antonios E., Riganakos, Kyriakos A., and Kontominas, Michael G., (2004). "Effect of ionizing radiation on physicochemical and mechanical properties of commercial monolayer and multilayer semirigid plastics packaging materials". Radiation Physics and Chemistry. 69(5): 411-417.##6. Jeon D. H., Park G. Y., Kwak I. S., Lee K. H. and Park H. J., (2007). "Antioxidants and Their Migration into Food Simulants on Irradiated LLDPE Film". LWT, 40: 151-156.##7. IAEA, (2004). "Emerging applications of radiation technology". TECDOC-1386, Vienna.##8. Franz R. and Welle F., (2004). "Effect of Ionizing Radiation on the Migration Behavior and Sensory Properties of Plastic Packaging Materials." In Irradiation of Food and Packaging: Recent Developments, edited by Vanee Komolprasert and Kim Morehouse, pp. 236-261. ACS Symposium Series 875: Oxford Press.##9. Zygoura P.D., Paleologos E.K. and Kontominas M.G., (2011). "Migration Levels of PVC Plasticisers: Effec of ionizing radiation treatment". Food Chemistry 128: 106-113.##10. Cota S.S., Vasconcelos V., Senne Jr. M., Carvalho L.L., Rezende D.B., Côrrea R.F., Braz. J., (2007). "Chem. Eng." 24: 259.##11. Chytiri S.D., Badeka A.V., Riganakos K.A., Kontominas M.G., (2010). "Food Addit." Contam. A: Chem. 27:546.##12. Goulas, Antonios E., Riganakos A., and Kontominas, Michael G., (2003). "Effect of ionizing radiation on physicochemical and mechanical properties of commercial multilayer coextruded flexible plastics packaging materials". Radiation Phsics and Chemistry. 68(5):865-872.##13. Chytiri, Stavroula, Goulas, Antonios E., Riganakos, Kyriakos A., and Kontominas, Michael G., (2006). "Thermal, mechanical and permeation properties of gamma-irradiated multilayer food packaging films containing a buried layer of recycled low-density polyethylene". Radiation Physics and Chemistry. 75 (3): 416-423.##14. Deschenes L., Carlsson D.J., Wang Y., and Labreche C., (2004). "Postirradiation Transformation of Additives in Irradiated HDPE Food Packaging Materials: Case Study of Irgafos 168". In Irradiation of food and packaging: Recent Developments, edited by Vanee Komolprasert and Kim Morehouse, pp. 27-289. ACS Symposium Series 875: Oxford Press.##15. Zygoura P.D., Goulas A.E., Riganakos K.A., and Kontominas M.G., (2007). "Migration of di-(2-ethylhexyl)adipate and acetyltributyl citrate plasticizers from food-grade PVC film into isooctane: Effect of gamma radiation". Journal of Food Engineering. 78(3): 870-877.##