جنبه های قانونی و ایمنی کاربرد بسته بندی فعال و هوشمند در صنعت غذا

نویسندگان

1 مهندسی علوم و صنایع غذایی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

2 گروه علوم و صنایع غذایی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

بکارگیری فنّاوری بسته ­بندی فعال و هوشمند علاوه بر به تأخیر انداختن اثرات نامطلوب محیطی بر مواد غذایی، مکانیسمی پویا را در نگهداری محصول به کار می­گیرد. این فنّاوری بر اثرات متقابل بین پوشش با ماده غذایی و یا محیط پیرامون آن، به منظور بهبود کیفیت و ایمنی ماده غذایی پایه­ریزی شده است که در برگیرنده مواردی مانند تاخیر اکسیداسیون، کنترل شدّت نفس، سرعت رشد میکروبی و مهاجرت رطوبت می­باشد. جاذب ­های اکسیژن، آزاد کننده ­های دی اکسید کربن، جاذب­های بو، حذف­کننده ­های اتیلن و آزاد کننده عطر، مثال ­هایی از بسته­بندی ­های فعال بوده، در حالی که شاخص ­های زمان- دما، شاخص رسیدگی، حسگرهای زیستی و شناساگرهای امواج رادیویی، مثال هایی از بسته­بندهای هوشمند می­باشند. با توجّه به برقراری اثرات متقابل بین بسته­بندی و مواد غذایی و/ یا محیط پیرامون آن، مهاجرت مواد فعال می ­تواند بیانگر یک نگرانی در خصوص ایمنی مواد غذایی بسته­بندی شده با این فن­آوری­ها باشد. از این رو، تاکنون مقرّرات و قوانین مختلفی نظیر: مقرّرات/EC 2004/1935 با مفاد و اصلاحیه آن در خصوص مواد در تماس با ماده غذایی و به طور کامل­تر مقرّرات /EC2009/450 برای استفاده صحیح، ایمنی و هم چنین بازاریابی بسته ­بندی­ های فعال و هوشمند تنظیم شده­اند.

کلیدواژه‌ها


  1. Robertson, G. (2006). "Food packaging principles and practices." Boca Raton, Fla: Taylor & Francis.##2.Kotler, P., & Keller, K. (2006). "Marketing management (12th ed.)." Upper Saddle River, NJ: Pearson.##3.Marsh, K., & Bugusu, B. (2007). "Food packaging: Roles, materials, and environmental issues." Journal of Food Science, 72, 39–55.##4.Rosca, I. D., & Vergnaud, J. M. (2007). "Problems of food protection by polymer packages." Journal of Chemical Health and Safety, 14, 14–20.##5.Rooney, M. (2005). "Introduction to active food packaging technologies." In J. H. Han (Ed.), Innovations in food packaging. Elsevier Academic Press.##6.Ozdemir, M., & Floros, J. D. (2004). "Active food packaging technologies." Critical Reviews in Food Science and Nutrition, 44, 185–193.##7.Stauffer, J. E. (2005). "Radio frequency identification." Cereal Food World, 50, 86–87.##8.Weiss, J., Takhistov, P., & McClements, J. (2006). "Functional materials in food nanotechnology." Journal of Food Science, 71, 107–116.##9.Chiellini, E. (2008). "Environmentally compatible food packaging." Cambridge: Woodhead Publishing.##10.Spizzirri, U. G., Parisi, O. I., Iemma, F., Cirillo, G., Puoci, F., Curcio, M., et al. (2010). "Antioxidant-polysaccharide conjugates for food application by eco-friendly grafting procedure." Carbohydrate Polymers, 79, 333–340.##11.Actipak (2001). "Evaluating safety, effectiveness, economic-environmental impact and consumer acceptance of active and intelligent packaging." FAIR project CT-98-4170.##12. Han, J. H., Ho, C. H. L., & Rodrigues, E. T. (2005). "Intelligent packaging. In J. H. Han (Ed.), Innovations in food packaging." Elsevier Academic Press.##13.Wilson, C. (2007). "In: C. Wilson (Ed.), Intelligent & active packaging for fruits & vegetables." Paris, France.##14.Curcio, M., Puoci, F., Iemma, F., Parisi, O. I., Cirillo, G., Spizzirri, U. G., et al. (2009). "Covalent insertion of antioxidant molecules on chitosan by a free radical grafting procedure." Journal of Agricultural and Food Chemistry, 57, 5933–5938.##15.Han, J. H., Ho, C. H. L., & Rodrigues, E. T. (2005). "Intelligent packaging. In J. H. Han (Ed.), Innovations in food packaging." Oxford: Elsevier Academic Press.##16.Kerry, J. P., O’Grady, M. N., & Hogan, S. A. (2006). "Past, current and potential utilization of active and intelligent packaging systems for meat and musclebased products: A review." Meat Science, 74, 113–130.##17.Spizzirri, U. G., Parisi, O. I., Iemma, F., Cirillo, G., Puoci, F., Curcio, M., et al. (2010). "Antioxidant-polysaccharide conjugates for food application by eco-friendly grafting procedure." Carbohydrate Polymers, 79, 333–340.##