مروری بر پاسخ مصرف کنندگان به فنّاوری های جدید بسته بندی مواد غذایی

نویسندگان

دانشگاه فردوسی، مشهد

چکیده

انتخاب فعال یک محصول در رقابت با سایر محصولات، تعریف موفقیت محصول است.کاربرد یک فنّاوری جدید می­تواند روی این انتخاب تأثیر بگذارد. فنّاوری­های جدید بسته­بندی، نقش مرکزی در صنعت غذا ایفا می­کنند. تنها در صورتی که یک بسته­بندی جدید مورد توجّه و انتخاب مصرف­کنندگان قرار گیرد، می­تواند در بازار فروش موفق بوده و برای تولیدکنندگان سود­آور باشد. به همین دلیل، آگاهی داشتن از چگونگی واکنش و پاسخ مصرف­کنندگان به این فنّاوری­های نوین برای سازندگان و فرآوری­کنندگان غذا و بسته­بندی ضروری است. اگر این فنّاوری نادیده گرفته و یا رد شود، شکست خواهد خورد و فواید بالقوه آن هیچ­گاه درک نخواهد شد. البته برای موفقیت، ضروری است که فنّاوری جدید واقعاً نسبت به روش­های موجود، بهبود یافته باشد و مصرف­کنندگان این را بدانند. یکی از کارهای مهم تمرکز بر روی تخمین، ترس مصرف­کنندگان از انتخاب نوآوری­های موجود در عرصه بسته­بندی مواد غذایی است. برای این منظور، از مقیاس سنجش ترس از نوآوری­های غذایی به عنوان ابزاری برای کمّی­سازی ساده درجه رد فنّاوری جدید بسته­بندی استفاده می­شود. تحقیقات مختلف در زمینه فنّاوری ­های جدید بسته ­بندی مواد غذایی نشان می­ دهد، اکثریت افراد در دسته با ترس متوسط از نوآوری قرار دارند. علاوه بر عوامل خارجی، نظیر: طراحی بسته، اطّلاع­ رسانی جامع و مبسوط در مورد مزایا و معایب نوآوری بسته ­بندی نقش معناداری در تغییر تمایل به خرید مصرف­کننده بسته غذایی خواهد داشت. بنابراین روش­های درک فرآیند تصمیم­گیری برای خرید و تأثیر اطّلاعات و عوامل مختلف بر آن ضروری به نظر می­رسد.

کلیدواژه‌ها


  1. هان ج. اچ، (2007). «بسته‌بندی مواد غذایی فرآوری شده به روش‌های غیر حرارتی»، ترجمه ناصر صداقت و مریم بهرام پرور، مشهد: انتشارات دانشگاه فردوسی، فصل هشتم، صص205-153.##2. Karimi, P. (2013)."The Study of Relationship between Packaging Elements and purchase behavior: Consumers of food, Cosmetics and health products". Interdisciplinary journal of contemporary research in business 5 (3): 281-295.##3. Rundh, B. (2009). "Packaging design: creating competitive advantage with product packaging". British food journal 111(9): 988-1002.##4.Mr. Mitul M. Deliya, M. B. (2012)." Role of Packaging on Consumer Buying Behavior- Patan District." Global Journal of Management and Business Research, 12(10), 48-68.##5.Dadras, A. (2015) "Impact Of Consumers’ Demography Factors on Rice Packaging Design in The Lens of KANO’S Attractive quality theory". International journal of I nnovative and applied research (3) 43-53.##6.MirenItxaso Sebastian, P., Javier Sanz, V. and CarminaWanden, B. (2014) "Consumer reaction to information on the labels of genetically modified food"RevSaude Public 48(1):1-12.##7.Pennanen, K., Focas, C., Kumpusalo-Sanna, V., Keskitalo-Vuokko, K., Matullat, I., Ellouze, M., Pentikäinen, S., Smolander, M., Korhonen, V. and Ollila, M. (2015) "Human-packaging interaction european consumers’ Perceptions of time–temperature indicators in food packaging." Packaging technology and science. DOI: 10.1002/pts.2105.##8. Henriques, A. S., King, S. C., &Meiselman, H. L. (2009). "Consumer segmentation based on food neophobia and its application to product development." Food Quality and Preference, 20(2):83-91.##9.- Vidigal, M., Minim, V., Simiqueli, A., Souza, P., Balbino, D. and Minim, A. (2015) "Food technology neophobia and consumer attitudes toward foods produced by new and conventional technologies: A case study in Brazil "LWT - Food science and technology 60 832-840.##