ارزیابی کمی و کیفی نانوذرّات در بسته بندی غذا با استفاده از روش های آنالیزی به منظور کاهش مخاطرات ناشی از مهاجرت

نویسندگان

1 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران کمیتۀ پژوهشی دانشجویان، دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی

2 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، گروه علوم و صنایع غذایی، انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی کشور، دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی

چکیده

طی سال­های اخیر، با ظهور فنّاوری نانو و ورود آن به صنایع مختلف، به صورت چشمگیری پیشرفت­های آن در ابعاد مختلف مشاهده می­شود. صنعت بسته­بندی غذایی نیز یکی از این صنایع است که به دنبال تأثیر مناسب بکارگیری فنّاوری نانو بر بهبود ویژگی­های مختلف بسته بندی، با استقبال زیادی مواجه شده است. از طرفی نانوذرّات به کار برده شده در بسته­بندی، ممکن است همانند سایر اجزای آن به شبکه غذایی مهاجرت و مشکلاتی را برای ایمنی مادۀ غذایی ایجاد کند. نگرانی عمده­ای که در به کارگیری فنّاوری نانو وجود دارد به اندازۀ کوچک نانوذرّات مربوط می­شود. اندازۀ کوچک خیلی از نانو مواد، ویژگی­های فیزیکی و شیمیایی متفاوتی نسبت به ترکیبات شیمیایی مشابه با ایعاد میکرومتری ایجاد می­کند. امروزه دستیابی به پاسخ این سؤال که چطور فرآیندهایی بر پایۀ نانومواد ممکن است بر سلامت انسان اثر بگذارند، دانش و مطالعه بیشتری را می­طلبد. در این مقاله، ضمن بیان مختصر اهمیت و کاربردهای فنّاوری نانو در بسته­بندی غذا، روش­هایی که به منظور تعیین ویژگی­های کمی و کیفی نانوذرّات در جهت ارزیابی­های مربوط به مهاجرت و ایمنی آن­ها وجود دارد، بررسی می­شود. همچنین، به جنبه­های کلی مهاجرت نانو ذرّات، روش­های اندازه­گیری مهاجرت و برخی قوانین مربوط به استفاده از فنّاوری نانو در حوزۀ بسته­بندی بررسی می­شوند.

کلیدواژه‌ها


 1. Alexandre M, Dubois P. (2000). "Polymer-layered silicate nanocomposites: preparation, properties and uses of a new class of materials." Materials Science and Engineering: R: Reports; 28(1):1-63.
 2. Aminabhavi T, Balundgi R, Cassidy P. A91990). "Review on biodegradable plastics." Polymer-Plastics Technology and Engineering. 29(3):235-62.
 3. Avella M, De Vlieger JJ, Errico ME, Fischer S, Vacca P, Volpe MG.( 2005). "Biodegradable starch/clay nanocomposite films for food packaging applications." Food chemistry.;3(3):467-474.
 4. Bradley EL, Castle L, Chaudhry Q. (2011). "Applications of nanomaterials in food packaging with a consideration of opportunities for developing countries." Trends in food science & technology.22(11):604-10.
 5. Huang J-Y, Li X, Zhou W. (2015). "Safety assessment of nanocomposite for food packaging application." Trends in Food Science & Technology.45(2):187-99.
 6. Koo JH. (2006). "Polymer nanocomposites: McGraw-Hill Professional Pub.".
 7. Liu J-f, Yu S-j, Yin Y-g, Chao J-b. (2012). "Methods for separation, identification, characterization and quantification of silver nanoparticles." TrAC Trends in Analytical Chemistry.33:95-106.
 8. Munro IC, Haighton LA, Lynch BS, Tafazoli S. (2009). "Technological challenges of addressing new and more complex migrating products from novel food packaging materials." Food Additives and Contaminants.26(12):1534-46.
 9. Ray S, Quek SY, Easteal A, Chen XD. (2006). "The potential use of polymer-clay nanocomposites in food packaging." International Journal of Food Engineering.2(4).
 10. Schmidt B, Katiyar V, Plackett D, Larsen EH, Gerds N, Koch CB, et al. (2011). "Migration of nanosized layered double hydroxide platelets from polylactide nanocomposite films." Food Additives & Contaminants: Part A. 28(7):956-66.
 11. Song H, Li B, Lin Q-B, Wu H-J, Chen Y. (2011). "Migration of silver from nanosilver–polyethylene composite packaging into food simulants." Food Additives & Contaminants: Part A. 28(12):1758-62.
 12. Tiede K, Boxall AB, Tear SP, Lewis J, David H, Hassellöv M. (2008). "Detection and characterization of engineered nanoparticles in food and the environment." Food Additives and Contaminants. 25(7):795-821.
 13. Torres A, Guarda A, Moraga N, Romero J, Galotto M. (2012). "Experimental and theoretical study of thermodynamics and transport properties of multilayer polymeric food packaging." European Food Research and Technology.234(4):713-22.
 14. Cushen M, Kerry J, Morris M, Cruz-Romero M, Cummins E. (2012). "Nanotechnologies in the food industry–Recent developments, risks and regulation." Trends in Food Science & Technology.24(1):30-46.
 15. Crosby NT. "Food packaging materials. Aspects of analysis and migration of contaminants:" Applied Science Publishers Ltd.; 1981.
 16. Luo PG, Stutzenberger FJ. 4 (2008). "Nanotechnology in the Detection and Control of Microorganisms." Advances in applied microbiology. 63(2):145-81.
 17. Sandoval BM. (2009). "Perspectives on FDA's regulation of nanotechnology: emerging challenges and potential solutions." Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety. 8(4):375-93.
 18. Bouwmeester H, Dekkers S, Noordam MY, Hagens WI, Bulder AS, De Heer C, et al. (2009). "Review of health safety aspects of nanotechnologies in food production." Regulatory toxicology and pharmacology. 53(1):52-62.
 19. Morones JR, Elechiguerra JL, Camacho A, Holt K, Kouri JB, Ramirez JT, et al. (2005). "The bactericidal effect of silver nanoparticles." Nanotechnology. 16(10):2346.