تأثیر بکارگیری اسانس های روغنی بر ویژگی فیلم های پلی ساکاریدی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی

2 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، گروه علوم صنایع غذایی، دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی

چکیده

با توجّه به مشکلات زیست محیطی جدّی پلاستیک­های مشتق شده از مواد نفتی، امروزه فیلم­ها و پوشش­های پلی­ساکاریدی توجّه بسیاری را به خود جلب کرده­اند که برخلاف اکثر بسته­بندی­های قدیمی، زیست تخریب­پذیر بوده و به کاهش آلودگی محیط زیست کمک می­کنند؛ این فیلم­های پلی­ساکاریدی شامل کیتوزان، نشاسته، آلژینات و ... می­باشند؛ همچنین مصرف­کننده خواهان محصولات فاقد نگهدارنده­های شیمیایی است که به نظر می­رسد اسانس‌های روغنی به سبب ویژگی ضدمیکروبی که دارند، جایگزین بسیار مناسبی باشند. اسانس­های روغنی ترکیبات جالب توجّهی برای بسته­بندی زیست تخریب­پذیر عمدتاً به سبب منشأ طبیعی و ویژگی­های عملکردی مفید نظیر فعالیت آنتی­اکسیدانی و ضد­میکروبی می­باشند. هدف از این مطالعه مروری، بررسی تأثیر اسانس­های روغنی مختلف بر ویژگی فیلم­های پلی­ساکاریدی نظیر ساختمان میکروسکوپی، ویژگی­های بصری، فعالیت آنتی­اکسیدانی، ضد­میکروبی و ... می‌باشد. طبق مطالعات صورت گرفته، افزودن اسانس روغنی بر پیوستگی ماتریس فیلم اثر می‌گذارد و ویژگی­ ممانعت­کنندگی بخارآب بهبود می‌‌‌یابد، همچنین اسانس روغنی، فیلمی با شفافیت کمتر و ویژگی­های آنتی­اکسیدانی و ضد­میکروبی ایجاد می‌کند.

کلیدواژه‌ها


 1. قادرمزی. ر، کرامت . ج، حسینگلی. الف، (بهار١٣٩٤) " تأثیر اسانس پونه کوهی بر ویژگی‌های فیلم خوراکی هیدروکسی پروپیل متیل سلولز" فصلنامه فنّاوری‌های نوین غذایی، سال دوم، شماره٧، صفحه61-74.
 2. هدایتی راد.ف،شریفان.الف ،خدائی انچگینی،ف، حسینی.الف(1391)"بررسی خاصیت ضد‌میکروبی فیلم تهیه شده از پولولان حاوی اسانس درمنه". مجلّه دانشگاه علوم پزشکی فسا، سال سوم، شماره2 صفحه 130-135.
 3. دارایی, ع. میرزایی.ح. تجلی.ر.(1391)." خاصیت بازدارندگی فیلم‌های خوراکی در برابر بخار آب و روش‌های بهبود آن". فصلنامه علمی ترویجی علوم و فنون بسته‌بندی 12: 50-59.
 4. گنجه .م .جعفری.س.م.امان جانی.م. (1392). " استفاده از پوشش‌ها با خاصیت ضد‌میکروبی در بسته‌بندی مواد غذایی". فصلنامه علمی ترویجی علوم و فنون بسته-بندی 16: 16-23.
 5. Debeaufort F, Quezada-Gallo JA, Voilley A (1998)" Edible films and coating: to morrows packagings: a review" . Crit Rev food Sci 38(4):299–313.
 6. Dhanapal. A, Sasikala. P ,Rajamani. L, Kavitha.V, Yazhini.G,M. Banu. S. (2012). "Edible films from Polysaccharides". Food science and quality management. Vol 3.
 7. Burt, S. (2004). "Essential oils: their antibacterial properties and potential applicationsin foods e a review". International journal of food microbiology, 94,223e253.
 8. Preedy.V.R.(2015). "Essential Oils in Food Preservation, Flavor and Safety". Department of nutrition and dietetics, King’s college London, London, UK.
 9. Tongnuanchan.P and Benjakul.S. (2014). "Essential Oils: Extraction, Bioactivities, and their uses for food preservation". Journal of food Science. Vol. 00, Nr. 0.
 10. Atar_es.L, Chiralt.A , (2016). "Essential oils as additives in biodegradable films and coatings for active food packaging". Trends in food science & Technology 48 51e62.
 11. Hosseini, M. H., Razavi, S. H., &Mousavi, M. A. (2009). "Antimicrobial, physical andmechanical properties of chitosan-based films incorporated with thyme, cloveand cinnamon essential oils". Journal of food processing and preservation, 33,727e743.
 12. Shojaee-Aliabadi, S., Hosseini, H., Mohammadifar, M. A., Mohammadi, A.,Ghasemlou, M., Ojagh, S. M., et al. (2013). "Characterization of antioxidant antimicro bialk-carrageenan films containing Sature jahortensis essential oil".International journal of biological macromolecules, 52, 116e124.
 13. Atar_es, L., P_erez-Masi_a, R., &Chiralt, A. (2011)." The role of some antioxidants in the HPMC film properties and lipid protection in coated toasted almonds". Journal of food engineering, 104(4), 649e656.
 14. ASTM. (1995). "Standard test methods for water vapor transmission of materials".Standard designations: E96e95. Anual books of ASTM, ASTM, Philadelphia (pp.406e413).
 15. Pereda. M, Amica. G, Marcovich. N.E. (2012). "Development and characterization of edible chitosan/olive oil emulsion films". Carbohydrate Polymers 87 1318– 1325.
 16. Bonilla.J, Vargasa.M, Atares.L, Chiralt.A.(2011)." Physical properties of chitosan-basil essential oil edible films as affected by oil content and homogenization conditions". Procedia food science 50–56.
 17. Pranoto, Y., Salokhe, V. M., &Rakshit, S. K. (2005). "Physical and antibacterialproperties of alginate-based edible film incorporated with garlic oil". Food research international, 38(3), 267e272.
 18. Sanchez-Gonzalez, L.; Vargas, M.; Gonzalez-Martinez, C.; Chiralt, A.; Chafer, M." Use of essential oils in bioactive edible coatings: A review". Food Eng. Rev. 2011, 3, 1–16.
 19. Siripatrawan, U., & Harte, B. R. (2010). "Physical properties and antioxidant activity ofan active film from chitosan incorporated with green tea extract". Food hydrocolloids,24, 770e775.
 20. S_anchez-Gonz_alez, L., Vargas, M., Gonz_alez-Martinez, C., Chiralt, A., &Ch_afer, M.(2009). "Characterization of edible films based onhydroxylpropylmethylcelluloseand tea tree essential oil". Food Hydrocolloids, 23(8), 2102e2109.
 21. ASTM. (1999).” Standard test method for specular gloss. Designation (D523)”. InAnnual Book of ASTM standards, vol. 06.01. Philadelphia, PA: American Society for testing and materials.
 22. ASTM. (2001).” Standard test method for tensile properties of thin plastic sheeting. Instandard D882”. Annual book of american standard testing methods, (162e170. Philadelphia, PA: American Society for Testing and Materials.
 23. Ghasemloua.B.M, Aliheidaria.N, Fahmic.R, Shojaee-Aliabadid.S, Keshavarze.B, Cranf.M.J , Khaksar.R.(2013),” Physical, mechanical and barrier properties of corn starch films incorporated with plant essential oils”Carbohydrate Polymers Volume 98, Issue 1, 15, Pages 1117–1126.
 24. Viuda-Martos, M.,Mohamady, M. A., Fern_andez-L_opez, J., AbdElRazik, K. A.,Omer, E. A., P_erez-_Alvarez, J. A., et al. (2011).”In vitro antioxidant and antibacterialactivities of essential oils obtained from Egyptian aromatic plants”. FoodControl, 22, 1715e1722.
 25. SCHLESIER, K. HARWAT, M. BO¨ HM,V. and BITSCH, R(2002).”Assessment of Antioxidant Activity by Using DifferentIn Vitro Methods”. Free Radical Research, 2002 Vol. 36 (2), pp. 177–187.
 26. Ruiz-Navajas, Y., Viuda-Martos, M., Sendra, E., Perez-Alvarez, J. A., &Fern_andez-L_opez, J. (2013).”In vitro antibacterial and antioxidant properties of chitosanedible films incorporated with Thymus moroderi or Thymus piperella essentialoils”. Food Control, 30, 386e392.