بسته بندی بازدارنده در صنعت دخانیات و چالش های قانونی آن در ایران

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، گروه مدیریت، مدرس دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 لیسانس مترجمی زبان انگلیسی و دانجشوی فوق لیسانس مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز

چکیده

بسته ­بندی به عنوان یکی از مهم­ترین اجزاء هر محصول، از کارکردهای فراوانی در متمایزسازی محصولات، ارتقاء سیمای برندها و فروش شرکت­ ها برخوردار است. با این وجود همیشه هدف بسته­ بندی، افزایش فروش نیست و گاه بسته‌بندی در مقام حامی حیات و بهزیستی بشر باید نقش یک پدر دلسوز را بازی نموده و مشتریان را از خرید محصولات مضری همچون دخانیات باز دارد. در ارتباط با این نوع از بسته­ بندی­ها که در این مقاله از آن­ها به عنوان بسته­بندی بازدارنده یاد شده است، سیر رو به رشدی از قانون­گذاری توسط کشورهای مختلف در سطح جهان دیده می­شود. در این مقاله هدف آن است علاوه بر تشریح بسته ­بندی بازدارنده و ابعاد آن، چگونگی اثرگذاری این گونه بسته­ بندی­ ها بر فروخته نشدن محصولات دخانیاتی بررسی شود و علاوه بر بررسی تحولات قانونی این حوزه در جهان و ایران، پیشنهادهای کاربردی نیز ارایه شود.

کلیدواژه‌ها


 1. حسین زاده، الف؛ حسین زاده، س و سمرقندی، م.ر (1393). «اثرات سیگار، از تولید تا مصرف، بر محیط زیست».فصلنامه تحقیقات دانششجویی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار، 19(1و2).
 2. قانون جامع کنترل و مبارزه ملّی با دخانیات (1385). بازیابی شده در تاریخ 20 اسفند 1395 ازhttp://vch.iums.ac.ir/uploads/27_334_91_ghanoon.pdf.
 3. علوی، س. م؛ نجفی سیاهرودی، م؛ احمدنیا، الف؛ بهبهانی، س؛ لاری، س (1392). «بسته بندی بازدارنده سیگار و اثرات آن بر کاهش قصد خرید سیگار». تهران: یازدهمین کنفرانس بین اللملی مدیریت.
 4. کریمی، م؛ نیکنامی، ش؛ حیدرنیا، ع.ر و حاجی‌زداه، الف (1391). «خصوصیات روان سنجی پرسشنامه تئوری رفتار برنامه ریزی شده در رابطه با مصرف دخانیات در نوجوانان پسر».مجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، 19(2): 190-197.
 5. مهدی، م.ع؛ فهیمی، ص و مجتبایی، م (1393). «مقایسه حساسیت اضطرابی در افراد وابسته به سیگار و غیرسیگاری». فصلنامه تحقیقات روانشناختی، 6(24): 1-12.
 6. Al-Hamdani, M. (2013). "The effect of cigarette plain packaging on individuals' health warning recall". Healthcare Policy, 8(3), 68.
 7. Bansal-Travers, M., Hammond, D., Smith, P., &Cummings, K.M. (2011)."The Impact of Cigarette Pack Design, Descriptors and Warning Labels on Risk Perception in the U.S".American Journal of Preventive Medicine, 40 (6): 674-682.
 8. Borland, R., Savvas, S., Sharkie, F., & Moore, K. (2013). "The impact of structural packaging design on young adult smokers' perceptions of tobacco products". Tobacco control, 22(2), 97-102.
 9. Clarke, H., & Prentice, D. (2012). "Will Plain Packaging Reduce Cigarette Consumption? "A journal of applied economics and policy, 31 (3), 303–317.
 10. Cummings, K. M., Hyland, A., Bansal, M. A., & Giovino, G. A. (2004). "What do Marlboro Light Smokers Know about Low Tar Cigarettes? "Nicotine & Tobacco Research, 6 (3): 323-332.
 11. Cunningham, R., & Kyle, K. (1995). "The case for plain packaging". Tobacco Control, 4(1), 80.
 12. Devlin, E., Anderson, S., Hastings, G., & MacFadyen, L. (2005). "Targeting smokers via tobacco product labelling: opportunities and challenges for Pan European health promotion". Health Promotion International, 20(1), 41-49.
 13. Durkin, S., Brennan, E., Coomber, K., Zacher, M., Scollo, M., & Wakefield, M. (2015). "Short-term changes in quitting-related cognitions and behaviours after the implementation of plain packaging with larger health warnings: findings from a national cohort study with Australian adult smokers". Tobacco control, 24(2), 26-32.
 14. Family Smoking Prevention and Tobacco Control Act (2009). H.R.1256, 111th Congress.
 15. Fathelrahman, A. I., Omar, M., Awang, R., Borland, R., Fong, G. T., Hammond, D., & Zarihah, Z. (2009). "Smokers’ responses toward cigarette pack warning labels in predicting quit intention, stage of change, and self-efficacy". Nicotine & Tobacco Research, 11 (3): 248–253.
 16. Fong, G. T., Hammond, D., & Hitchman, S. C. (2009). "The impact of pictures on the effectiveness of tobacco warnings". Bulletin of the World Health Organization, 87(8), 640-643.
 17. Ford, A. (2012)."The packaging of tobacco products".The Center for Tobacco Control Research.
 18. Gallopel-Morvan, K., Moodie, C., Hammond, D., Eker, F., Beguinot, E., & Martinet, Y. (2011). "Consumer perceptions of cigarette pack design in France: a comparison of regular, limited edition and plain packaging". Tobacco Control, 1-5.
 19. Germain, D., Wakefield, M.A., &Durkin, S.J. (2009). "Adolescents’ Perceptions of Cigarette Brand Image: Does Plain Packaging Make a Difference? " Journal of Adolescent Health, 46 (4), 385-392.
 20. Hammond, D. (2010). "Plain packaging” regulations for tobacco products: the impact of standardizing the colour and design of cigarette packs". Saludpública de mexico, 52, s226es232.
 21. Hammond, D. (2011). Tobacco labelling and packaging toolkit: a guide to FCTC Article 11, 2009.
 22. Hammond, D. (2011). "Health warning messages on tobacco products: A review". TobControl, 20: 327–37.
 23. Hammond, D., Dockrell, M., Arnott, D., Lee, A., & McNeill, A. (2009). "Cigarette pack design and perceptions of risk among UK adults and youth". European Journal of Public Health, 2 (19): 631-637.
 24. Hammond, D., & Parkinson, C. (2009). "The impact of cigarette package design on perceptions of risk". Journal of Public Health, 31 (3): 345-353.
 25. Hammond, D. (March 2014). "Standardized packaging of tobacco products: evidence review". Prepared on behalf of the Irish Department of Health;.
 26. Health Canada (1995)."When Packages Can’t Speak: Possible Impacts of Plain and Generic Packaging of Tobacco Products, Expert Panel Report, Health Canada".
 27. Kees, J., Burton, S., Andrews, C.J., & Kozup, J. (2010). "Understanding How Graphic Pictorial Warnings Work on Cigarette Packaging". Journal of Public Policy & Marketing, 29 (2): 265–276.
 28. Hoek, J., Gendall, P., Maubach, N., & Edwards, R. (2012). "Strong public support for plain packaging of tobacco products". Australian and New Zealand journal of public health, 36(5), 405-407.
 29. Kotnowski, K., Fong, G. T., Gallopel-Morvan, K., Islam, T., & Hammond, D. (2016). "The impact of cigarette packaging design among young females in Canada: findings from a discrete choice experiment". Nicotine & Tobacco Research, 18(5), 1348-1356.
 30. Kozlowski, L.T. (1986). "Pack Size, Reported Cigarette Smoking Rates and Public Health". Journal of Public Health, 76: 1337-1338.
 31. Mays, D., Niaura, R. S., Evans, W. D., Hammond, D., Luta, G., & Tercyak, K. P. (2014). "Cigarette packaging and health warnings: the impact of plain packaging and message framing on young smokers". Tobacco control, tobaccocontrol-2013.
 32. McCool, J., Webb, L., Cameron, L. D., & Hoek, J. (2012). "Graphic warning labels on plain cigarette packs: will they make a difference to adolescents?". Social science & medicine, 74(8), 1269-1273.
 33. McKeganey, N., & Russell, C. (2015). "Tobacco plain packaging: Evidence based policy or public health advocacy?". International Journal of Drug Policy, 26(6), 560-568.
 34. Mir, H., Buchanan, D., Gilmore, A., McKee, M., Yusuf, S., & Chow, C. K. (2011). "Cigarette pack labelling in 12 countries at different levels of economic development". Journal of public health policy, 32(2), 146-164.
 35. Moodie, C., & Ford, A. (2011). "Young adult smokers’ perceptions of cigarette pack innovation, pack colour and plain packaging". Australasian Marketing Journal (AMJ), 19(3), 174-180.
 36. Moodie, C., Ford, A., Mackintosh, A.M., & Hastings, G. (2012). "Young People’s Perceptions of Cigarette Packaging and Plain Packaging: An Online Survey". Nicotine & Tobacco Research, 14 (1): 98–105.
 37. Moodie, C., Bauld, L., Ford, A., & Mackintosh, A. M. (2014). "Young women smokers’ response to using plain cigarette packaging: qualitative findings from a naturalistic study". BMC public health, 14(1), 1.
 38. Pechey, R., Spiegelhalter, D., & Marteau, T. M. (2013). "Impact of plain packaging of tobacco products on smoking in adults and children: an elicitation of international experts’ estimates". BMC public health, 13(1), 1.