ارتقاء چسبندگی مرکب های نیترو سلولز بر روی فیلم های پلی اتیلن غیر جاذب

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مهندسی کاغذسازی دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشجو دکتری مهندسی کاغذسازی دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

نیتروسلولز از جمله مهم ­ترین اتصال­ دهنده ­های مرکب چاپ فلکسوگرافی محسوب می­ شود؛ اما عدم چسبندگی مناسب مرکب بر پایه نیتروسلوز به فیلم پلی­اتیلن یکی از مهم­ ترین مشکلات محسوب می­ شود. ارتقا­دهنده ­های چسبندگی از جمله بهترین ترکیباتی محسوب می­ شوند که به عنوان عامل تشکیل­ دهنده اتصالات عرضی و عوامل ضد آب در صنایع مرکب و پوشش ­ها مورد استفاده قرار می ­گیرند. در این پژوهش از ارتقا­دهنده چسبندگی گاما-آمینو پروپیل تری اتوکسی سیلان به منظور بهبود چسبندگی مرکب بر پایه نیتروسلولز به فیلم پلی­اتیلن استفاده شد. نتایج حاکی از آن است که با حضور گاما-آمینو پروپیل تری اتوکسی سیلان در فرمولاسیون مرکب بهبود چسبندگی مشاهده گردید. با افزایش 5 درصد گاما-آمینو پروپیل تری اتوکسی سیلان بهترین چسبندگی حاصل شد. با توجّه به نتایج آزمون زاویه تماس فیلم مرکب حاوی گاما-آمینو پروپیل تری اتوکسی سیلان در مقایسه با فیلم مرکب بدون این سیلان در تشکیل یک فیلم آبگریز موفقیت­آمیزتر عمل می­ کند. شایان ذکر است که با افزودن سیلان به فرمولاسیون مرکب، کاهش کشش سطحی مرکب مشاهده شد.

کلیدواژه‌ها


 1. محسنی، م.، میرعابدینی، م.، شامردانی، خ.(1382). «بهبود چسبندگی پوشش اپوکسی روی زیرآیند آلومینیم با استفاده از ترکیبات سیلان». مجلّه علوم و تکنولوژی پلیمر، 16(2)، 103-110.
 2. عبودزاده، م، ع.، میر عابدینی، س،م.، عطایی، م.(1385). «اثر ترکیبات سیلانی بر استحکام چسبندگی لاک-های آکریلی به سطوح پلی پروپیلن پیش آماده سازی شده با شعله». مجلّه علوم و تکنولوژی پلیمر، 19(4)، 317-324.
 3. نادری،ب.،محسنی،م،میرعابدینی،م.(1383). «بررسی عملکرد وینیل تری متوکسی سیلان در بهبود چسبندگی روکش های اپوکسی و اکریلیکی ورتان به سطح آلومینیوم»، نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران،دانشگاه علم وصنعت ایران،تهران.
 4. Kippen, H. (2001). "Handbook of Print Media: Technologies and Production Methods." Springer, Berlin, Germany.
 5. Tryznowska, Z., Izdebska, J. (2013). "Flexographic Printing Ink Modified with Hyperbranched Polymers: BoltornTM P500 and BoltornTM P1000." Dyes and Pigments, 96(2): 602-608.
 6. Tryznowska, Z., Izdebska, J., and Rryznowski, M. (2015). "Branched Polyglycerols as Performance Additives for Water-Based Flexographic Printing Inks." Progress in Organic Coatings 78: 334–339.
 7. Laden, P. (1997): "Chemistry and Technology of Water-Based Inks." Blackie Academic and Professional: London, UK.
 8. Garnish, E.W., and Haskines, G.G. (1980) "Aspects of Adhesion." University of London, London.
 9. Podhajny, R.M. (1991). "Surface Tension Effects on the Adhesion and Drying of Water-Based Inks and Coatings." Surface Phenomena and Fine Particles in Water-Based Coatings and Printing Technology, 41-58.
 10. McKay, R.B. (1998). "Influence of organic pigment particles on millbase flow of nitro-cellulose/alcohol-rich liquid inks." Progress in Organic Coatings, 33(3):187–195.
 11. Geraerts, K.W. Li. (1988). "Fixation increases sensitivity of India ink staining of proteins and peptides on nitrocellulose paper." Analytical Biochemistry, 174(1):97-100.
 12. Plueddemann, E.P. (1970). "Adhesion through Silane Coupling Agents." Journal of Adhesion, 2(3): 184- 197.
 13. Tryznowska, Z., Izdebska, J., and Rryznowski, M. (2015). "Branched Polyglycerols as Performance Additives for Water-Based Flexographic Printing Inks." Progress in Organic Coatings 78: 334–339.
 14. Plueddemann, E.P. (1991). "Silane Coupling Agents." 2nd Edition, Plenum Press, New York.
 15. U.S. Pat. No. 6200684 (Mar 13, 2001). Yamaguchi, H., Yamaguchi, K, Kishita, H. Perfluoropolyether-Modified Aminosilane, Surface Treating Agent, and Aminosilane - Coated Article.
 16. Leach, R. H., and Pierce, R. J. (1999). "The Printing Ink Manual, 5th Edition". Kluwer Academic Publishers: Dordrecht, Netherland.