بررسی عوامل مؤثر در بهبود کیفیت استحکام اتصالات چسبی در صنایع بسته بندی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی مکانیک، پردیس دانشکده‌های فنی، دانشگاه تهران

2 استادیار، دانشکده مهندسی مکانیک، پردیس دانشکده‌های فنی، دانشگاه تهران، تهران. ایران

چکیده

استفاده از چسب به دلیل مزیت‌های فراوان در بسیاری از صنایع بسته‌بندی در حال گسترش است. شناخت ماهیت و عوامل مؤثر بر کیفیت اتصالات چسبی، می‌تواند سبب افزایش کیفیت اتصال و در نتیجه بهبود استحکام اتصال شود. در این مطالعه، ابتدا نظریه­های حاکم بر اتصالات چسبی بیان شده و سپس به بررسی تنش‌های وارد بر ناحیه اتصال چسبی ناشی از نحوه بارگذاری و حالت‌های مختلف واماندگی چسب پرداخته می­شود. تنش‌های پیل و کیلواژ دو تنش اصلی و مهم در شکست اتصال می‌باشند. برای بهبود استحکام اتصال چسبی این دو تنش باید در طول اتصال یکنواخت شوند. دو نوع واماندگی برای چسب تعریف ‌شده است. واماندگی درون چسبی که ناشی از عدم پخت مناسب و یا ضعیف بودن خواص چسب است و واماندگی برون چسبی که معمولاً به دلیل ضعف آماده‌سازی سطوح صورت می‌گیرد. هم‌چنین برای بهینه نمودن اتصال، عوامل مؤثر بر شاخص­های خواص چسب، هندسه ناحیه اتصال و آماده‌سازی سطوح پیش از اتصال، به‌عنوان عوامل مؤثر بر کیفیت استحکام بیان می‌شود.

کلیدواژه‌ها


 1. O. Volkersen, (1938). "Rivet strength distribution in tensile-stressed rivet joints with cross-section, "Luftfahr for schung, vol.15, pp. 41-47.
 2. E. R. M. Goland, E Reissner., (1944). "The stresses in cemented joints," journal of applied mechanics, vol. 11, pp. A 17-A 27.
 3. A. B. S. G. U.K. Vaidya , M. Hosur, P. Dutta, (2006). "Experimental-numerical studies of adhesively bonded lap joints in composite structure," International Journal of Adhesion and Adhesives, vol. 26, pp. 184-190.
 4. A. M. David .yungi, (1999). "Numerical simulations of adhesively-bonded beams failing with extensive plastic deformation," Journal of the Mechanics and Physics of Solids, vol. 47, p. 1.
 5. B. J. G. ] Fitton.M.D. ,(2005). "Variable modulus adhesive an approach to optimised joint performance " International Journal of Adhesion and Adhesives, vol. 25, pp. 333-393.
 6. M. Arif Butt, Arshad Chughtai, Javaid Ahmad, Rafiq Ahmad, Usman Majeed, I.H. Khan (2007). "Theory of Adhesion and its Practical Implications A Critical Review" Journal of Faculty of Engineering & Technology. pp 21-45.
 7. K. N. Anyfantis, (2012). "Analysis and Design of Composite‐to‐Metal Adhesively Bonded Joints," PhD thesis.
 8. E. M. Petrie, (2000). "handbook of adhesive and sealants,".
 9. R. D. Adams, Comyn, J., Wake, W.C., (1997). "Structural adhesive joints in engineering," London, Chapman & Hall, London.
 10. T. A. S. A. (TASA). (2015). http://www.tasaindia.org/
 11. The ChemQuest Group , Inc. "The Adhesive and Sealant Council" Revised 2009.
 12. E. m.petrie, hand book of adhesive and sealants: mc.graw hand book.