بررسی نقش فعالیت های آموزشی و ترویج کشاورزی در ارتباط با دانش بسته بندی و نگهداری کشمش (مطالعه موردی: شهرستان تاکستان)

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان

2 استادیار ترویج، توسعه و ارتباطات روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان

چکیده

عدم توجّه انگورکاران به ضرورت بسته­ بندی و نگهداری کشمش در شرایط مناسب سبب کاهش کیفیت کشمش و در نتیجه عدم پذیرش از سوی مصرف­ کننده و افت چشم­گیر قیمت آن شده است. برای رسیدن به وضعیت مطلوب، لازم است برنامه‌های آموزشی و ترویجی مختلفی در خصوص توجّه به بسته بندی و شرایط مناسب نگهداری به اجرا درآید. بنابراین هدف از انجام این تحقیق توصیفی- همبستگی، ارائه اطّلاعاتی در خصوص نقش فعالیت­های آموزشی و ترویجی بر دانش انگورکاران درباره تهیه، بسته‌بندی کشمش و تحلیل آن است. جامعه آماری تحقیق 2462 نفر از انگورکاران بخش مرکزی شهرستان تاکستان بودند که با استفاده از فرمول کوکران 240 نفر از طریق روش نمونه‌گیری طبقه‌ای تصادفی انتخاب و مطالعه شدند. روایی محتوایی ابزار تحقیق با استفاده از نظرات متخصصان تأیید شد و با انجام مطالعه مقدماتی و محاسبه ضریب الفای کرونباخ بزرگ­تر از 7/0 برای شاخص­ های ترکیبی پایایی آن به دست آمد. نتایج توصیفی تحقیق نشان داد که دانش اکثریت انگورکاران درباره بسته‌بندی و نگهداری کشمش در سطح پایین است. همچنین انگورکاران برای کسب اطّلاعات خود از خدمات آموزشی و ترویجی در خصوص تهیه کشمش به میزان زیادی از ملاقات با مروجان و کارشناسان کشاورزی در مرکز ترویج و خدمات جهاد کشاورزی، استفاده از فیلم­ ها یا سی‌دی‌های آموزشی- ترویجی مرتبط و استفاده از حضور مروجان بهره می­ برند. ضریب همبستگی بین سطح دانش انگورکاران نسبت به بسته ­بندی و نگهداری کشمش با میزان استفاده از تمامی خدمات آموزشی و ترویجی 158/0 بود و رابطه مثبت و معنی‌داری در سطح پنج درصد بین این دو متغیر وجود داشت.

کلیدواژه‌ها


 1. تاج‌الدین، ب. (1391). «تهیه کشمش به روش آفتابی و نگهداری آن». مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، 26-1.
 2. یزدانی، س. شهبازی، ح. (1386). «تعیین بازده مقیاس در باغ‌های انگور استان قزوین (مطالعۀ موردی منطقۀ تاکستان)». مجله اقتصاد و کشاورزی. 2(4)، 51-37.
 3. تاج‌الدین، ب. (1384). «بررسی کیفیت کشمش در بسته‌بندی‌های مختلف». مجلّه تحقیقات مهندسی کشاورزی. 6(25)، 64-45.
 4. مصباحی، غ. زمردیان، ع. داداش زاده، م. فرحتاکی، ع. (1391). «بررسی مقایسه‌ای تولید کشمش به وسیله خشک‌کن خورشیدی و سایر روش‌های خشک کردن». مجلّه پژوهش‌های علوم و صنایع غذایی. 74-61.
 5. عین افشار، س.(1385). «مقایسه آلودگی زدایی خشکبار (آلو، کشمش، و برگه) به دو روش مایکروویو و گوگردزنی». مجلّه تحقیقات مهندسی کشاورزی. 7(28)، 12-1.
 6. غزایی، ش. (1390). «استفاده از گرما در ضدعفونی کشمش». 5(13).
 7. بریم نژاد، و. افتخاری، ا. (1390). «کاربرد منطق فازی در درجه‌بندی کشمش». مجلّه تحقیقات اقتصاد کشاورزی. 3(3)، 186-173.
 8. صبوری، م. عمانی، ا. میردامادی، م.( 1387). «بررسی نقش فعالیت‌های آموزشی و ترویجی در فعالیت‌های زراعی گندم-کاران شهرستان گرمسار در طرح محوری گندم طی سال‌های 83-1382». فصلنامه دانش کشاورزی ایران، 5(2)، 228-215.
 9. علی میرزایی، ع. اسدی، ع. طهماسبی، م. (1389). «تأثیر بکارگیری مواد و وسایل آموزشی بر آموزش‌های ترویج کشاورزی». فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی. شماره 12، 54-44.
 10. جمشیدی، ع. تیموری، م. جمشیدی، م. سرابی، س. (1389). «بررسی عوامل مؤثر بر نگرش کشاورزان نسبت به کاشت برنج مطالعه موردی: شهرستان شیروان و چرداول در استان ایلام». مجلّه تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران. 2-41(3)، 297-287.
 11. سوانسون، ب. (1385). «ارتقای ترویج کشاورزی». ترجمه امیر باقری و توحید صیامی. تهران: انتشارات باغ اندیشه.
 12. اعظم زاده شورکی، م. چیذری، ا. مرتضوی، ا. (1390). «بررسی توان رقابتی صادرات کشمش ایران در برابر دیگر صادرکنندگان عمده این محصول». بررسی‌های بازرگانی. شماره 50، 10-2.
 13. امیری، ه. چشمی، ع.(1391). «تحلیل ادغام‌های عمودی در بنگاه‌های صادر کننده کشمش با اقتصاد هزینه مبادله». فصلنامه پژوهش‌نامه بازرگانی. شماره 62، 151-125.
 14. هاوکینز، اج. ا، انتونی ام، و دان جان دبلیو، ک. (1377). «فرآیند ترویج کشاورزی و دامپروری». ترجمه ناهید اوکتایی. تهران: مرکز تحقیقات و بررسی مسایل روستایی.
 15. میرگوهر، م. موحد محمدی، م. (1387). «بررسی و الویت‌بندی نیازهای آموزشی و ترویجی کشاورزان با استفاده از رویکرد سنجش اختلافی سطح دانش فنی و میزان کاربرد آن (مطالعه موردی گندم‌کاران استان-های تهران و اصفهان)». مجلّه علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران. (1)، 72-61.
 16. Renchie, L.D. Jones, A.W. (2004). "Effectiveness of an SPAT education program". Journal of Extension. Vol. 42, No. 6. 58-67.