قابلیت و ویژگی های عملکردی فیلم های خوراکی بر پایه امولسیون

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده مهندسی زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

2 دانشیار، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده مهندسی زراعی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ایران

چکیده

آگاهی روز افزون مصرف ­کنندگان در مورد سبک زندگی سالم، منجر به تحقیق در مورد روش ­های جدید طولانی کردن زمان ماندگاری محصولات غذایی بدون نیاز به مواد نگهدارنده شده است. بهبود خواص مکانیکی و  بازدارندگی مرتبط با اجزای اصلی در شبکه پلیمرهای زیستی به دلیل علاقه روزافزون به ساختارهای مرکب می‌باشد. بررسی حاضر بر روی کاربردهای غذایی پوشش ­ها و فیلم­ های خوراکی امولسیونی متمرکز شده است. لیپیدها معمولاً برای ایجاد ویژگی آبگریزی و در نتیجه کاهش از دست دادن رطوبت به فیلم ­ها و پوشش ­های خوراکی اضافه می ­شوند. طیف بسیار گسترده­ای از مواد چرب از جمله موم ­های طبیعی، رزین­ ها، استوگلیسیریدها، اسیدهای چرب، مواد با پایه نفتی، مواد معدنی و روغن­ های گیاهی موجود است. پیش از استفاده از پوشش، لازم است که فرایند امولسیون­ سازی فاز چربی در فاز آبی صورت گیرد. در بین روش ­های امولسیون­ سازی، هموژنیزاسیون روتور-استاتور مشهورترین روش می­ باشد. به طور کلی، فیلم­ های امولسیونی تولید شده از لیپیدها و هیدروکلوییدها، ویژگی­ های مکانیکی، ممانعت­ کنندگی در برابر رطوبت و شفافیت بیشتری را در مقایسه با فیلم­ های تک لایه لیپیدی نشان می­ دهند.

کلیدواژه‌ها


 1. پورصباغیان، م.، باقری، ن.، چایچی، م. و فرهودی، م. (1394). "بررسی روش ساخت و ویژگی‌های فیلم‌های خوراکی امولسیونی و دولایه". فصلنامه علوم و فنون بسته‌بندی. شماره 24. 60-69.
 2. عرب، م.، یوسفی اصلی، م.، خورشیدیان، ن. و فرهودی، م. (1394). "تأثیر فرآیند فشار بالا بر ویژگی‌های فیلم‌های بسته‌بندی مورد استفاده در مواد غذایی". فصلنامه علوم و فنون بسته‌بندی. شماره21. 32-43.
 3. Debeaufort, F., Quezada-Gallo, J. A., & Voilley, A. (1998). "Edible fims and coatings: tomorrows packagings: a review". Critical reviews in food science and nutrition, 38, 299-313.
 4. Krochta, J. M. (2002). "Proteins as raw materials for films and coatings: definitions, current status, and opportunities". In A. Gennadios (Ed.), Protein-based films and coatings (pp.1-41). New York: CRC Press.
 5. Falguera, V., Quintero, J. P., Jimenez, A., Munoz, A., & Ibarz, A. (2011). "Edible films and coatings: structures, active functions and trends in their use". Trends food science and technology, 22, 291-303.
 6. Chillo, S., Flores, S., Mastromatteo, M., Conte, A., Gerschenson, L., & Del Nobile, M. A. (2008). "Influence of glycerol and chitosan on tapioca starch-based edible film properties". Journal of food engineering, 88, 159-168.
 7. Cagri, A., Ustunol, Z., & Ryser, E. T. (2004). "Antimicrobial edible films and coatings". Journal of food protection, 67, 833-848.
 8. Dangaran, K. L., Nantz, J. R., & Krochta, J. M. (2006). "Whey protein-sucrose coating gloss and integrity stabilization by cristallization inhibitors". Journal of food science, 71, 152-157.
 9. Debeaufort, F., & Voilley, A. (1995). "Effect of surfactants and drying rate on barrier properties of emulsified films". International journal of food science and technology, 30, 183-190.
 10. Fabra, M. J., Perez-Masia, R., Talens, P., & Chiralt, A. (2011). "Influence of the homogenization conditions and lipid self-association on properties of sodium caseinate based films containing oleic and stearic acids". Food hydroclloids, 25, 1112-1121.
 11. Han, J. H., & Gennadios, A. (2005). "Edible films and coatings: a review". In J. H. Han (Ed.) Innovations in food pachaging (pp. 239-262). San Diego: Elsevier Academic Press.
 12. Yang, L., & Paulson, A. T. (2000). "Mechanical and vapor barrier properties of edibe gellan films". Food research international, 33, 571-578.
 13. Ma, W., Tang, Ch-H., Yin, S-W., Yang, X-Q., Wang, Q., Liu, F., & Wei, Z-H. (2012). "Characterization of gelatin-based edible fims incorporated with olive oil". Food research international, 49, 572-579.
 14. Bourtoom, T. (2009). "Edible films: properties enhancement". International food research journal, 16, 1-9.
 15. Bakkali, F., Averbech, D., & Idaomar, I. (2008). "Biological effects of essential oils: a review". Food and chemical toxicology, 46, 446-475.
 16. Bonilla, J., Atares, L., Vargas, M., & Chiralt, A. (2012). "Effect of essential oils and homogenization conditions on properties of chitosan-based films". Food hydrocolloids, 26, 9-16.
 17. Jafari, S. M., He, Y., & Bhandari, B. (2006). "Nano-emusion production by sonification and microfluidization – a comparision". International journal of food properties, 9, 475-485.
 18. Fabra, M. J., Jimenez, A., Talens, P., & Chiralt, A. (2015). "Influence of homogenization conditions on phesica properties and antioxidant activity of fully biodegradable pea protein-apha-tocopherol films". Food and bioprocess technology, 7, 3569-3578.
 19. Karbowiak, T., Debeaufort, F., & Voilley, A. (2007). "Les emballages comestibles: nature, fonctionalite et utilisations". Industries alimentaires et agricols, 124, 9-17.
 20. Debeaufort, F., & Voilley, A. (2009). "Lipid-based edible films and coatings. In M. E., Embuscado & K. C. Huber (Eds.) Edible films and coatings for food applications (pp. 135-168) ". New York: Springer science + Business media, LLC.
 21. Morilon, V., Debeaufort, F., Bond, G., Capelle, M., & Voilley, A. (2002). "Factors affecting the moisture permeability of lipid-based edible films: a review". Critical reviews in food science and nutrition, 42, 67-89.
 22. Hambleton, A., Perpinan,-Saiz, N., Fabra, M. J., Voilley, A., & Debeaufort, F. (2012). "The schroeder paradox or how the state of water affects the moisture transfer through edible films". Food chemistry, 132, 1671-1678.
 23. Hopkins, E. J., Chang, Ch., Lam, R. S. H., & Nickerson, M. T. (2015). "Effect of flaxseed oil concentration on the performance of a soy protein isolate-based emulsion-type film". Food research international, 67, 418-425.
 24. Ortega-Toro, R., Jimenez, A., Talens, P., & Chiralt, A. (2014). "Effect of the incorporation of surfactants on the physical properties of corn starch films". Food hydrocolloids, 38, 66-75.
 25. Guerrero, P., Nur hanani, Z. A., Kerry, J. P., & de la Caba, K. (2011). "Characterization of soy protein-based films prepared with acids and oils by compression". Journal of food science, 107, 41-49.
 26. Guilbert, S., Gontard, N., & Gorris, G. M. (1996). "Prolongation of the shelf-life of perishable food products using biodegradable films and coatings". Lebensmittel-wissenschaft & technologie, 29, 10-17.
 27. Hambleton, A., Debeaufort, F., Bonnotte, A., & Voilley, A. (2009). "Influence of alginate emulsion-based films structure on its barrier properties and on the protection of microencapsulated aroma compound". Food hydrocolloids, 23, 2116-2124.
 28. Navarro-Tarazaga, M. L., Massa, A., & Perez-Gago, M. (2011). "Effect of beeswax content on hydroxypropy methylcellulose based edible film properties and postharvest quality of coated plums (Cv. Angeleno) ". LWT – Food science and technology, 44, 2328-2334.
 29. Jimenez, A., Fabra, M. J., Talens, P., & Chiralt, A. (2013b). "Physical properties and antioxidant capacity of sterch-sodium caseinate films contianing lipids". Journal of food engineering, 116, 695-702.
 30. Kalia, A., & Parshad, V. R. (2015). "Novel trends to revolutionize preservation and packaging of fruits/fruit products: microbioogical and nanotechnological perspectives". Critical reviews in food science and nutrition, 55, 159-182.
 31. Gontard, N., Marchesseau, S., Cuq, J-L., & Guilbert S. (1995). "Water vapor permeability of edible bilayer films of wheat gluten and lipids". International journal of food science and technology, 30, 49-56.
 32. Fabra, M. J., Talens, P., & Chiralt, A. (2008). "Tensile properties and water vapor permeability of sodium caseinate films containing oleic acid-beeswax mixtures". Journal of food engineering, 85, 393-400.