کاغذ بازیافتی سوپرآب گریز عامل دار شده و بازدارنده آتش

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، تکنولوژی خمیر و کاغذ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 دانشیار تکنولوژی خمیر و کاغذ، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

3 استاد تکتولوژی خمیر و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده

کاغذ یک محصول ضروری در زندگی روزمره ما و همچنین در صنعت است. آب و آتش، دو عامل از بین رفتن کاغذ در مصارف مختلف مانند بسته­بندی هستند. مقاومت کاغذ به طور قابل توجّهی به علت کاهش اتصال فیبر - فیبر به وسیله مولکول­های آب آسیب می­بیند، به طوری­که ویژگی­های عملی و زیبایی شناختی آن، تحت تأثیر قرار خواهند گرفت. کاغذ، به عنوان یک کالای به شدّت اشتعال­پذیر، عواقب ناشی از آتش سوزی­اش بسیار مخرب است. بنابراین، تیمار بازدارندگی آتش بر روی کاغذ می­تواند آتش سوزی را به تأخیر بیندازد و مانع از انتشار آتش شود و نیز برای افزایش عمر مفید آن و کاهش خطر آتش سوزی ضروری است. از سوی دیگر، سوپر-آبدوست بودن و قابلیت اشتعال، به طورچشمگیری کاربردهای کاغذ را به خصوص در بسته­بندی، صنایع دستی و زمینه­های حمل­ونقل محدود کرده است. کاغذ بازیافتی سوپر - آبگریز و بازدارنده -آتش را به دلیل اقدام هم افزایی پودر ژل دوپامین - سیلیس تری متیل سیلیل اصلاح شده و منیزیم هیدروکسید اصلاح شده با اسید استئاریک می­توان تولید کرد. این کاغذ بازیافتی حاصل، خاصیت خود تمیز­شوندگی و توانایی ضدرسوب خوبی دارد.

کلیدواژه‌ها


 1. S.A. Mirshokraee , H. Sadeghifar, (2003). "Paper Chemistry, (Translate)," aejh press, IRAN.
 2. S.A. Mirshokraee. (2007). "Wood Chemistry, (Translate)," aejh press, IRAN
 3. S. Salhofer, F. Schneidera, and G. Obersteinera. (2007). "The ecological relevance of transport in waste disposal systems in Western."
 4. M, Misman, , SH.R, Wan Alwi, and Z.A, Manam. Stale of the art for paper recycling. (2008). "International Conference on Science and Technology (ICSTIL)." University Technology MARA, Pulau Pinang, Malaysia.
 5. A, Villanueva, and H, Wenzel. (2007). "Paper wast-Recycling, incineration or landfilling A review of existing life cycle assessments." Waste Management. 27: 29-46.
 6. V. Merk, M. Chanana, T. Keplinger, S. Gaan, I. Burgert, . (2015). "Hybrid wood materials with improved fire retardance by bio-inspired mineralisation on the nano-and submicron level, Green Chem." 17 2015. 1423–1428.
 7. R. Blossey, Self-cleaning surfaces—virtual realities, (2003)."Nature materials", Vol. 2, No. 5, pp. 301-306.
 8. M. Barberoglou, V. Zorba, E. Stratakis, E. Spanakis, P. Tzanetakis, S. Anastasiadis, C. Fotakis, (2009)."Bio-inspired water repellent surfaces produced by ultrafast laser structuring of silicon," Applied Surface Science, Vol. 255, No. 10, pp. 5425-5429.
 9. W. Barthlott, C. Neinhuis, (1997). "Purity of the sacred lotus, or escape from contamination in biological surfaces", Planta, Vol. 202, No. 1, pp. 1-8.
 10. R. N. Wenzel. (1936). "Resistance of solid surfaces to wetting by water. Industrial and Engineering Chemistry Research," 28, 988–994.
 11. A. B. D. . Cassie, and S. Baxter, (1944)."Wettability of porous surfaces." Transactions of the Faraday Society. 40, 546–551.
 12. Z. Chu, S. Seeger, (2014). "Superamphiphobic surfaces, Chem." Soc. Rev. 43. 2498–2784.
 13. T. Chen, I. Popov, O. Zenasni, O. Daugulis, O.S. Miljanic, (2013). "Superhydrophobic perfluorinated metal–organic frameworks", Chem. Commun. 49. 6846– 6848.
 14. B. Balu, A.D. Berry, D.W. Hess, V. Breedveld, (2009). "Patterning of superhydrophobic paper to control the mobility of micro-liter drops for two-dimensional lab-onpaper applications," Lab Chip 9. 3066–3075.
 15. J. Wan, B. Gan, C. Li, J. Molina-Aldareguia, Z. Li, X. Wang, D. Wang, (2015), "A novel biobased epoxy resin with high mechanical stiffness and low flammability: synthesis, characterization and properties", 3. 21907–21921.
 16. S. Chen, X. Li, Y. Li, J. Sun, (2015). "Intumescent flame-retardant and self-healing superhydrophobic coatings on cotton fabric," ACS Nano 9. 4070–4076.
 17. H. Zhu, D. Chen, W. An, N. Li, Q. Xu, H. Li, J. He, J. Lu, (2015). "A robust and cost-effective superhydrophobic graphene foam for efficient oil and organic solvent recovery", Small 11. 5222–5229.
 18. O. Köklükaya, F. Carosio, J.C. Grunla, L. Wågberg, (2015). "Flame-retardant paper from wood fibers functionalized via layer-by-layer assembly", ACS Appl. Mater. Interfaces 7. 23750–23759.
 19. H. Cao, H. Zheng, J. Yin, Y. Lu, S. Wu, X. Wu, B. Li, (2010). "Mg(OH)2 complex nanostructures with superhydrophobicity and flame retardant effects," J. Phys. Chem. C 114. 17362–17368.
 20. Y. Si, Z. Guo, (2015). "Superhydrophobic nanocoatings: from materials to fabrications and to applications," Nanoscale 7. 5922–5964.
 21. Y. Si, Z. Guo. (2016). "Eco-friendly functionalized superhydrophobic recycled paper with enhanced flame-retardancy". Journal of Colloid and Interface Science 477. 74–82.