تأثیر زیباشناختی استفاده از نقش مایه های سنتی و بومی در بسته بندی پسته صادراتی استان کرمان

نوع مقاله : مروری

نویسنده

کارشناس ارشد پژوهش هنر- عضو هیأت علمی فنی آموزشکده فنی و حرفه ای دختران حضرت فاطمه (س) کرمان

چکیده

بعد از انقلاب صنعتی و تنوع ازدیاد کالاهای تولیدی، نقش بازاریابی، تبلیغات و خلاقیت در طراحی بسته بندی پررنگ شد و از آنجایی که رعایت اصول زیباشناختی در طراحی بسته بندی یکی از عوامل مؤثر در فروش کالاست، این امر در اولویت کار طراحان قرار گرفت. همچنین نقش مهم طراحی بسته بندی در فرآیند برندسازی و ارتباط نام تجاری با مصرف کنندگان، طراحان را برآن داشت تا از بعضی از نمادها و نقوش سنتی در طرح هایشان استفاده کنند که این عامل بازتاب دهندة فرهنگ و هنر کشور تولیدکننده نیز می باشد. در همین راستا پژوهش پیش رو با هدف معرفی بعضی از نقوش پرکاربرد استان کرمان به تأثیر زیباشناسانة استفاده از این نقوش در بسته بندی پسته صادراتی کرمان می پردازد تا ضمن ارائة طراحی هایی ملهم از این نقوش، میزان ثمربخش بودن استفاده از آن ها را در ترجیح مشتری و فروش بیشتر نشان دهد. پژوهش پیش رو با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و بر مبنای داده های کتابخانه ای صورت پذیرفته است. تلاش بر آن است در این پژوهش جنبة زیباشناختی نقوش سنتی و بومی و تأثیر، ترجیح و اعتماد مشتری بررسی شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Aesthetic Effect of Using Local and Traditional Motifs in Export Pistachio Packaging in Kerman

نویسنده [English]

  • Shahnaz Fatemi
Shahnaz Fatemi, department of visual communication, faculty of Hazrat Fatemeh, Kerman branch, technical and vocational university (tvu) Kerman, Iran
چکیده [English]

After the Industrial Revolution and the increasing variety of manufactured goods, the role of marketing, advertising, and creativity in the design of packages came into focus. Due to the fact that regarding aesthetic principles in designing product packages effects the saleof goods, this theme became a high priority for package designers. Furthermore, the important role packaging design plays in the branding process and also the close link between a brands with customers made the designers apply some traditional symbols and motifs in their designs. This issue is reflective of the producing countries’ art and culture as well. In this regard, the present research, aiming at introducing some of the most commonly traditional motifs in Kerman, analyzed the aesthetic effect of using them in export pistachio packaging in this province. This study presented several designs inspired by these motifs and also discussed their effect on the consumers’ preferences and sales. The present research applied a descriptive-analytical method to do a corpus-based (library data) study. Attempts have been made to analyze the aesthetic aspect of traditional and local motifs, and the consumers’ level of preference and trust in choosing a package accordingly.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Motif
  • Traditional Motifs
  • Symbol
  • Packaging
  • Sale Market
1. ابراهیمی، ا، علوی، س م، سیاهرودی، م (1394)، «بررسی اثر زیباشناختی بسته­بندی، قصد خرید کالا و ترجیح بسته­بندی»، مجلّه مدیریت: تحقیقات بازاریابی نوین، 5 (1)، 163-184.
2. افشار مهاجر، ک (1389)، «گرافیک تبلیغات چاپی در رسانه­ها»، چاپ سوم، تهران، سمت.
3. امبروز، گ، هریس، پ (1392)، «اصول پایه طراحی گرافیک»، مترجم: شروین شهامی پور، تهران، مؤسسه پژوهشی چاپ و نشر نظر.
4. بنی اردلان، ا (1389)، «معرفت­شناسی آثار صناعی»، انتشارات سوره مهر، تهران.
5. پاکباز، ر (1379)، دایرة المعارف هنر، چاپ دوم، تهران، فرهنگ معاصر.
6. جوادی، ش (1388)، «منظره­های بومی منبع الهام نقش­پردازی در کاشی­های مجموعه ابراهیم خان کرمان»، مجله باغ نظر، 6 (11)، 13-24.
7. دامغانیان، ح (1383)، «بسته­بندی در بازارگردانی بین­المللی»، مجلّه دانشکده علوم انسانی سمنان، 7، 9-20.
8. زارع، م، شاطرزاده، ع، (1395)، «تأثیر انقلاب صنعتی در عصر مدرن، چهارمین کنفرانس ملّی پژوهش­های کاربردی در مهندسی عمران»، معماری و مدیریت شهری، تهران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی.
9. شپرد، آ (1391)، «مبانی فلسفه هنر»، ترجمه علی رامین، چاپ نهم، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی.
10. شریف­زاده، م ر، کریمی پور، ز (1396)، «تحلیل عوامل هویت­بخش در طراحی بسته­بندی صنایع دستی روستایی ایران با رویکرد صادرات»، مجلّه اقتصاد فضا و توسعه روستایی، 21، 37-55.
11. کاتوزیان، ک (1387)، «شیشه عمر بسته­بندی در دستان مدیر خلاقیت»، مجلّه صنعت چاپ، شماره 206.
12. هال، ج (1380)، «فرهنگ نگاره­ای نمادها در هنر شرق و غرب»، مترجم: رقیه بهزادی، فرهنگ معاصر، تهران.
13. یاوری، ح (1389)، «جستجوی معنا: مجموعه مقالاتی دربارة هنرهای سنتی ایران»، تهران، انتشارات سوره مهر.
14. یعقوبی، ن، افشار مهاجر، ک (1397)، «مس قلم‌های کرمان‏: بررسی طرح‌ها و نقش‌های ظروف مسی کرمان (دورة صفوی تا پایان دورة قاجار)‏»، نشر مانوش، کرمان.
15. شرفی، و. آقایی، ه. محمد یاری، ز.(خردادماه 1397). «بررسی تأثیر عناصر بسته­بندی(رنگ، تصاویر و لوگوی نشان تجاری)مواد خوراکی بر خرید والدین». فصلنامه علمی- ترویجی علوم و فنون بسته ­بندی. سال نهم . شماره 33. ص 49-34.