دوره و شماره: دوره 10، شماره 37، خرداد 1398 
ارزیابی اثرات پوشش های خوراکی آلژینات کلسیم بر ویژگی های حسی گوشت گوسفند تازه

صفحه 48-59

سمیرا برنجی اردستانی؛ محمدحسین عزیزی؛ گیتی ظهوریان؛ زهرا هادیان