بررسی اثر بسته‌بندی اتمسفر اصلاح‌شده و صمغ درخت زردآلو بر حفظ کیفیت و افزایش زمان ماندگاری توت‌ فرنگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی دانشگاه فردوسی مشهد

2 استاد گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه فردوسی مشهد

3 دانشیار جهاد دانشگاهی مشهد

چکیده

هدف از این پژوهش، بررسی اثر استفاده ترکیبی از پوشش دهی با استفاده از صمغ تراوشی از درخت زردآلو با غلظت های مختلف (0، 5، 10 و 15 درصد) و بسته بندی اتمسفر اصلاح شده با غلظت های اکسیژن مختلف (4، 12 و 21 درصد) بر ویژگی های کیفی و فیزیکوشیمیایی میوه توت فرنگی بود. بدین منظور، چگونگی بافت و نیز مقدار آنتوسیانین و اسیدآسکوربیک نمونه های توت فرنگی طی مدّت زمان نگهداری مورد ارزیابی قرار گرفت. همانطور که انتظار می رفت، با افزایش مدّت زمان نگهداری، سفتی بافت محصول مورد بررسی کاهش یافت  (P≤0.05) که دلیل آن افزایش واکنش های متابولیکی در اثر تنفس سلولی بود. در نمونه های پوشش داده شده با صمغ تراوشی از درخت زردآلو، سفتی بافت طی مدّت زمان نگهداری تا حد زیادی حفظ گردید. علاوه بر این، بسته بندی در شرایط دارای اکسیژن اندک نیز به حفظ کیفیت بافتی توت فرنگی کمک کرد. ویژگی های بافتی و رنگ محصول همچنین از نقطه نظر حسی نیز مورد ارزیابی قرار گرفت. همانطور که انتظار می رفت، نمونه های پوشش داده شده و نگهداری شده در حضور اکسیژن اندک دارای بالاترین امتیاز رنگ، بافت و پذیرش کلی بودند. در مورد ترکیب شیمیایی نمونه ها، مشاهده گردید که نمونه‌های پوشش داده شده و بسته بندی شده در شرایط اکسیژن اندک دارای بالاترین میزان اسیدآسکوربیک و آنتوسیانین بودند. به طور کلی، نتایج این پژوهش اثبات کرد که پوشش دهی توت فرنگی تازه با صمغ تراوشی از درخت زردآلو و سپس بسته‌بندی آن در شرایط اتمسفر اصلاح شده و دارای اکسیژن کم، روشی مفید در حفظ کیفیت این محصول طی مدّت زمان نگهداری در انبار می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of the Influence of Modified Atmosphere Packaging (MAP) and Apricot tree Gum (Prunus armeniaca L) on Preserving Quality and Improvement of Strawberry Shelf Life

نویسندگان [English]

 • Maryam Hashemi Sigari 1
 • Naser Sedaghat 2
 • Fakhri Shahidi 2
 • Freshteh Hoseini 3
1 Department of Food science and Technology, Ferdowsi University of Mashhad (FUM), Mashhad, Iran
2 Department of Food science and Technology, Ferdowsi University of Mashhad (FUM), Mashhad, Iran
3 Associate Professor, Mashhad University Jihad, Mashhad, Iran
چکیده [English]

The aim of the present research was to investigate the effect of the combined use of apricot tree gum (Prunus armeniaca L gum exudates (PAGE)) coating with different concentrations (0, 5, 10 and 15%) and modified atmosphere packaging (MAP) with different oxygen concentrations (4%, 12% and 21%) on the qualitative and physicochemical properties of strawberry fruit. For this purpose, the texture and sensory properties of strawberry as well as anthocyanin and ascorbic acid contents in strawberry samples were evaluated over the storage period. As expected, with increasing storage time, hardness of the tested samples decreased (P≤0.05) which may be attributed to an increase in metabolic reactions arise from cellular respiration. In the PAGE-coated samples, the hardness of the tissue was maintained for a long period of time. Additionally, packaging of the samples at low oxygen level preserved their textural quality. From a sensory point of view, color and textural properties of the tested samples were investigated. As expected, the coated and preserved samples in the presence of low oxygen had the highest color, texture and overall acceptability ratings. Chemical analysis of the samples also revealed that the coated and packed ones that stored at the atmosphere with a low concentration of oxygen had the highest amount of ascorbic acid and anthocyanin. Overall, the results of this study confirmed that the use of combined coating process by PAGE and MAP is a useful technique to preserve the quality of strawberry during storage period.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Modified atmosphere packaging
 • Coating
 • Strawberry
 • Apricot Tree Gum
 1. احمدی جوزانی، م.، جوانمرد داخلی، م.، عراقی، م.، (1393). «ارزیابیاثرعصارهدارچیندربسته‌بندیفعالبرایبهبودماندگاریتوت ‌فرنگی». فصلنامه علمی ترویجی علوم و فنون بسته‌بندی، شماره 23، صفحات 136-122.
 2. مقومی، م.، مستوفی، ی.، طلایی، ع.، دهستانی، م.، اصغری، ا.، (1392). «بررسی اثر بسته‌بندی با اتمسفر اصلاح‌شده بادی اکسید کربن بالا روی ویژگی‌های انبارمانی توت ‌فرنگی رقم سلوا». مجلّه کشاورزی، شماره 1، صفحات 163-176.
 3. Terefe NS, Matthies K, Simons L, Versteeg C. (2009). “Combined high pressure-mild temperature processing for optimal retention of physical and nutritional quality of strawberries (Fragaria× ananassa).” Innovative Food Science & Emerging Technologies. 10(3).
 4. Kester JJ, Fennema O. (1986). “Edible films and coatings: a review.” Food technology (USA).
 5. García J, Medina R, Olías J. (1998). “Quality of strawberries automatically packed in different plastic films.” Journal of Food Science.63(6):1037-41.
 6. Vargas M, Albors A, Chiralt A, González-Martínez C. (2006). “Quality of cold-stored strawberries as affected by chitosan–oleic acid edible coatings.” Postharvest biology and technology.41(2):164-71.
 7. Hernández-Muñoz P, Almenar E, Del Valle V, Velez D, Gavara R. (2008). “Effect of chitosan coating combined with postharvest calcium treatment on strawberry (Fragaria× ananassa) quality during refrigerated storage.” Food Chemistry. 110(2):428-35.
 8. Huang L-l, Zhang M, Yan W-q, Mujumdar AS, Sun D-f.( 2009). “Effect of coating on post-drying of freeze-dried strawberry pieces.” Journal of food engineering.92(1):107-11.
 9. Campaniello D, Bevilacqua A, (2008). “Sinigaglia M, Corbo M. Chitosan: antimicrobial activity and potential applications for preserving minimally processed strawberries.” Food Microbiology.;25(8):992-1000.
 10. 10.  Nielsen T, Leufvén A. (2008). “The effect of modified atmosphere packaging on the quality of Honeoye and Korona strawberries.” Food Chemistry.;107(3):1053-63.
 11. 11.  Ozkaya O, Dündar O, Scovazzo GC, Volpe G. (2009). “Evaluation of quality parameters of strawberry fruits in modified atmosphere packaging during storage.” African Journal of Biotechnology. 8(5).
 12. 12.  SHAMAILA M, Powrie W, Skura B. (1992). “Sensory evaluation of strawberry fruit stored under modified atmosphere packaging (MAP) by quantitative descriptive analysis.” Journal of Food Science.;57(5):1168-84.
 13. 13.  Fathi M, Mohebbi M, Koocheki A. (2016). “Some physico-chemical properties of Prunus armeniaca L. gum exudates.” International journal of biological macromolecules.;82:44.
 14. 14.  Taghizadeh M, Fathi M, Sajjadi A. (2016). “Effect of coating concentration and combined osmotic and hot-air dehydration on some physico-chemical, textural and sensory properties of apple slabs.” Acta Alimentaria. 45(1):119-28
 15. 15.  Zapata S, DUFOUR JP. (1992). “Ascorbic, dehydroascorbic and isoascorbic acid simultaneous determinations by reverse phase ion interaction HPLC.” Journal of Food Science. 57(2):506-11.
 16. 16.  Velickova E, Winkelhausen E, Kuzmanova S, Alves VD, (2013). “Moldão-Martins M. Impact of chitosan-beeswax edible coatings on the quality of fresh strawberries (Fragaria ananassa cv Camarosa) under commercial storage conditions.” LWT-Food Science and Technology.52(2):80-92
 17. 17.  Del-Valle V, Hernández-Muñoz P, Guarda A, Galotto M. (2005). “Development ofa cactus-mucilage edible coating (Opuntia ficus indica) and its application to extend strawberry (Fragaria ananassa) shelf-life.” Food Chemistry. 91(4):751-6

18. Sogvar OB, Saba MK, Emamifar A. (2016). “Aloe vera and ascorbic acid coatings maintain postharvest quality and reduce microbial load of strawberry fruit.” Postharvest Biology and Technology.114:29-35.