مدیریت پسماندهای پلاستیکی مواد بسته بندی با استفاده از فوتوکاتالیست ها

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، زنجان، دانشگاه زنجان، دانشکده کشاورزی، گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی

2 استادیار، زنجان، دانشگاه زنجان، دانشکده کشاورزی، گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی

3 زنجان، دانشگاه زنجان، دانشکده علوم، گروه شیمی معدنی

چکیده

بسته بندی مواد غذایی موجب ذخیره سازی طولانی مدت و حفاظت از انواع مواد غذایی در برابر عوامل فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی می شود. در برخی از مواد غذایی، یکی از اهداف بسته بندی، دور نگهداشتن محتویات آن از اکسیژن و آلودگی های بیرونی است. امروزه بخش مهمی از مواد مورد استفاده برای بسته بندی مواد غذایی از مشتقات نفتی می باشد. که این امر موجب مشکلات محیط زیستی زیادی شده است. یکی از راه کارهایی که برای این موضوع پیشنهاد شده است، استفاده از مواد با فعالیت فوتوکاتالیستی همراه با پلیمرهای سنتزی (نفتی) می باشد. از جمله مواد معدنی که دارای این خاصیت می باشند، می توان به دی اکساید تیتانیوم و اکسید روی اشاره کرد. این مواد حساس به نور، با دریافت نور از حالت پایه خارج و برانگیخته می‌شوند. به این ترتیب یک حفره (h*) در لایه ظرفیت و یک الکترون (e-) در لایه هدایت این ترکیبات نیمه هادی تولید می شوند. این جفت الکترون-حفره منجر به تولید رادیکال های فعال می شوند. رادیکال های فعال تشکیل شده، مسئول حمله به زنجیره های پلیمری پلاستیک هستند. به این ترتیب، دی اکسید کربن و گروه های کربونیل آزاد می شوند، تغییراتی در وزن، خصوصیات مکانیکی و مورفولوژی پلاستیک به وجود می آید. این تغییرات نشان دهنده تخریب پلیمرهای سنتزی در محیط زیست می باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Plastic Waste Management of Packaging Materials Using Photo Catalysts

نویسندگان [English]

  • Masumeh Mohammadi-Alamuti 1
  • Iman Shahabi-Ghahfarrokhi 2
  • Maryam Shaterian 3
1 MSc student, Department of Food Science and Engineering, Faculty of Agriculture, University of Zanjan, Zanjan, Iran
2 Assistant professor, Department of Food Science and Engineering, University of Zanjan, Zanjan, Iran
3 Department of Chemistry, Faculty of Science, University of Zanjan, Zanjan, Iran
چکیده [English]

Food packaging ensures long-term storage and protection of all types of food against physical, chemical and biological factors. In some food packaging, one of the purposes of packaging is to keep its contents away from oxygen and external contaminants. Today, it is an important part of the materials used to package food from petroleum products. This has caused many environmental problems. One of the proposed solutions for this issue is the use of materials with photocatalytic activity along with synthetic (petroleum) polymers. Minerals that have this property include titanium dioxide and zinc oxide. These light-sensitive materials are excited by receiving light. Hence, a hole (h*) in the valence band and an electron (e-) in the conduction band of these semiconductor compounds are created. The electron-hole pair leads to the production of active radicals which are responsible for attacking the plastic polymer chains. Consequently, changes in weight, mechanical properties, and plastic morphology are observed by realizing carbon dioxide and carbonyl groups. These changes demonstrate the decomposition of petroleum based polymers in the environment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Waste
  • Plastics
  • Environmental problems
  • Biodegradability
  • Photocatalytic activity
1. استیو, ش. گ. اس-اچ, (1377). «پلاستیک‌های گرمانرم». بهروزان.
2. اسماعیلی, ز.، ا. ناجی., (1396). «مقایسه فراوانی، نوع و شکل میکروپلاستیک ها در ناحیه بالا و پایین جزر و مدی سواحل بندرعباس»، خلیج فارس. نشریه علمی-پژوهشی اقیانوس‌شناسی.
3. Shrivastava, A., (2018). "Plastic Properties and Testing," in Introduction to Plastics Engineering. 2018. p. 49-110.
4. Anonymous, (2018). "An analysis of European plastics production," demand and waste data. Plastics – the Facts 2018.
5. Ali-Ashter, S., (2016). " 2 - Overview of Biodegradable Polymers," in Introduction to Bioplastics Engineering. p. 19-30.
6. Briassoulis, D., et al., (2004). "Degradation characterisation of agricultural low-density polyethylene films." Biosystems engineering, 88(2): p. 131-143.
7. Seymour, R.B., (1989). "Polymer science before and after 1899: notable developments during the lifetime of Maurits Dekker." Journal of Macromolecular Science—Chemistry, 26(8): p. 1023-1032.
8. Koysuren, H.N., (2018). "Solid-Phase Photocatalytic Degradation of Polyvinyl Borate. "Catalysts. 8(11): p. 499.
9. Ali, S.S., et al., (2016). "Photocatalytic degradation of low density polyethylene (LDPE) films using titania nanotubes." Environmental nanotechnology, monitoring & management, 5: p. 44-53.
10. Jambeck, J.R., et al., (2015). "Plastic waste inputs from land into the ocean." Science, 347(6223): p. 768-771.
11. Creton, C., (2017). "Molecular stitches for enhanced recycling of packaging." Science, 355(6327): p. 797-798.
12. Leblanc, r. An Overview of Plastic Recycling 2019 Available from: https://www.thebalancesmb.com/an-overview-of-plastic-recycling-4018761.
13. Anonymous. How Is Plastic Recycled: Step by Step. 2018; Available from: https://greentumble.com/how-is-plastic-recycled-step-by-step/.
14. Rhim, J.-W., H.-M. Park, and C.-S. Ha, (2013). "Bio-nanocomposites for food packaging applications." Progress in polymer science, 38(10-11): p. 1629-1652.
15. Shahabi-Ghahfarrokhi, I., et al., (2015). "Preparation of UV-protective kefiran/nano-ZnO nanocomposites: physical and mechanical properties." International journal of biological macromolecules, 72: p. 41-46.
16. Yu, L., K. Dean, and L. Li, (2006). "Polymer blends and composites from renewable resources." Progress in polymer science, 31(6): p. 576-602.
17. Goudarzi, V., I. Shahabi-Ghahfarrokhi, and A. (2017). "Babaei-Ghazvini, Preparation of ecofriendly UV-protective food packaging material by starch/TiO2 bio-nanocomposite: Characterization." International journal of biological macromolecules, 95: p. 306-313.
18. Zolfi, M., et al., (2014). "Development and characterization of the kefiran-whey protein isolate-TiO2 nanocomposite films." International journal of biological macromolecules, 65: p. 340-345.
19. Hassannia-Kolaee, M., et al., (2016). "Development of ecofriendly bionanocomposite: Whey protein isolate/pullulan films with nano-SiO2." International journal of biological macromolecules, 86: p. 139-144.
20. Zhang, Y., C. Rempel, and D. Mclaren, (2014). " Edible coating and film materials: Carbohydrates," in Innovations in Food Packaging. Elsevier. p. 305-323.
21. Shahabi-Ghahfarrokhi, I., et al., (2015). "Effect of γ-irradiation on the physical and mechanical properties of kefiran biopolymer film." International journal of biological macromolecules, 74: p. 343-350.
22. Almasi, H., B. Ghanbarzadeh, and A.A. Entezami, (2010). "Physicochemical properties of starch–CMC–nanoclay biodegradable films." International Journal of Biological Macromolecules, 46(1): p. 1-5.
23. Torres, F., et al., (2011). "Biodegradability and mechanical properties of starch films from Andean crops." International Journal of Biological Macromolecules, 48(4): p. 603-606.
24. Avérous, L. and P.J. Halley, (2009). "Biocomposites based on plasticized starch." Biofuels, bioproducts and biorefining, 3(3): p. 329-343.
25. Nafisa, J., M. Ishrat, and G. Nayik, (2015). "Bioplastics and food packaging: a review." Cogent Food & Agriculture, 1(1).
26. Hassannia-Kolaee, M., F. Khodaiyan, and I. (2016). "Shahabi-Ghahfarrokhi, Modification of functional properties of pullulan–whey protein bionanocomposite films with nanoclay." Journal of food science and technology, (2)53p. 1294-1302.
27. Shahabi-Ghahfarrokhi, I., et al., (2015). "Green bionanocomposite based on kefiran and cellulose nanocrystals produced from beer industrial residues." International journal of biological macromolecules, 2015. 77: p. 85-91.
28. Campos, A.d., et al., (2012). "The influence of UV-C irradiation on the properties of thermoplastic starch and polycaprolactone biocomposite with sisal bleached fibers." Polymer degradation and stability, 97(10): p. 1948-1955.
29. Sionkowska, A., et al., (2010). "The influence of UV irradiation on the properties of chitosan films containing keratin." Polymer degradation and stability, 95(12): p. 2486-2491.
30. Goudarzi, V. and I. Shahabi-Ghahfarrokhi, (2018). "Photo-producible and photo-degradable starch/TiO2 bionanocomposite as a food packaging material: Development and characterization." International journal of biological macromolecules, 106: p. 661-669.
31. He, C.-H. and J. Gong, (2003). "The preparation of PVA–Pt/TiO2 composite nanofiber aggregate and the photocatalytic degradation of solid-phase polyvinyl alcohol." Polymer Degradation and Stability, 2003. 81(1): p. 117-124.
32. Chamas, A., et al., (2020). "Degradation Rates of Plastics in the Environment." ACS Sustainable Chemistry & Engineering, 8(9): p. 3494-3511.
33. Xing, M., et al.,(2016). "TiO 2/Graphene Composites with Excellent Performance in Photocatalysis," in Nanostructured Photocatalysts. Springer. p. 23-67.
34. Koysuren, O. and H.N. Koysuren, (2018). "Photocatalytic activity of polyvinyl borate/titanium dioxide composites for UV light degradation of organic pollutants." Journal of Macromolecular Science, Part A, 55(5): p. 401-407.
35. Lee, S.-Y. and S.-J. Park, (2013). "TiO2 photocatalyst for water treatment applications." Journal of Industrial and Engineering Chemistry, 19(6): p. 1761-1769.
36. Salarbashi, D., et al., (2016). "Development of new active packaging film made from a soluble soybean polysaccharide incorporating ZnO nanoparticles." Carbohydrate polymers, 140: p. 220-227.
37. Zan, L., W. Fa, and S. Wang, (2006). "Novel Photodegradable Low-Density Polyethylene− TiO2 Nanocomposite Film." Environmental science & technology, 40(5): p. 1681-1685.
38. da Silva, K.I., M.J. Santos, and M.P. Gil, (2015). "Dependence of the photodegradation rate on the crystalline portion of PE films obtained through in situ polymerization in the presence of TiO2 nanospheres, nanoribbons and microspheres." Polymer Degradation and Stability, 112: p. 78-85.
39. Wang, J. and Z. Lin, (2010). "Dye-sensitized TiO2 nanotube solar cells with markedly enhanced performance via rational surface engineering." Chemistry of Materials, 22(2): p. 579-584.
40. Miyazaki, K. and H. Nakatani, (2009). "Preparation of degradable polypropylene by an addition of poly (ethylene oxide) microcapsule containing TiO2." Polymer degradation and stability, 94(12): p. 2114-2120.
41. Liang, W., et al., (2013). "High photocatalytic degradation activity of polyethylene containing polyacrylamide grafted TiO2." Polymer degradation and stability, 98(9): p. 1754-1761.
42. Cho, S. and W. Choi, (2001). "Solid-phase photocatalytic degradation of PVC–TiO2 polymer composites." Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry, 143(2-3): p. 221-228.
43. Kamrannejad, M.M., et al., (2014). "Photocatalytic degradation of polypropylene/TiO2 nano-composites." Materials Research, (4) 217 p. 1039-1046.
44. Babaei-Ghazvini, A., I. Shahabi-Ghahfarrokhi, and V. Goudarzi, (2018). "Preparation of UV-protective starch/kefiran/ZnO nanocomposite as a packaging film: Characterization." Food packaging and shelf life, 16: p. 103-111.
45. Chakrabarti, S., et al., (2008). "Degradation mechanism and kinetic model for photocatalytic oxidation of PVC–ZnO composite film in presence of a sensitizing dye and UV radiation." Journal of Hazardous Materials, 154(1-3): p. 230-236.